Hnízdění chráněných druhů ptáků v lesích na Vysočině v roce 2020

| zdroj: Kraj Vysočina0

les_lurovec.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Při současné kůrovcové kalamitě, která v Kraji Vysočina dosáhla nebývalých rozměrů, dochází po odtěžení kůrovcového dříví k výraznému úbytku stromového patra z lesních porostů. Pro ptáky, hnízdící v lesích a zejména pro ty druhy, které pro hnízdění využívají dutiny ve kmenech či větvích starých nebo poškozených stromů, je nezbytně nutné, aby nebyly dotěžovány všechny stromy.

Vždy je nutné ponechat několik stromů, které mohou sloužit ke hnízdění. V souvislosti s intenzivními těžbami kůrovcových stromů je v lesích na Vysočině poslední dobou, nezávisle na denní či roční době, nezvykle rušno. Z toho důvodu se Kraj Vysočina rozhodl podpořit činnost Pobočky České společnosti ornitologické, která dohledává hnízda zvláště chráněných druhů ptáků v lesích na Vysočině. Ve spolupráci s krajským úřadem oslovuje vlastníky lesa a projednává s nimi zajištění klidu v okolí hnízd v době snůšek a péče o mláďata. Díky této spolupráci a vstřícnosti ze strany oslovených vlastníků lesa se podařilo v letošním roce zdokumentovat 186 hnízd chráněných druhů ptáků a podpořit jejich ochranu při péči o potomstvo.

Hnízdění kriticky ohroženého orla mořského je věnována pozornost již několik let. V letošním roce bylo dohledáno 14 hnízd orla mořského. V osmi případech bylo hnízdění úspěšné, vyvedeno bylo celkem 14 mláďat. Ve třech případech bylo hnízdění neúspěšné z důvodu mezidruhové nebo vnitrodruhové agrese, ve dvou případech byl neúspěch hnízdění způsoben lidskou činností (otrava, lesnické práce) a v jednom případě došlo k pádu stromu při vichřici. Vyšší zastoupení vlivu mezidruhové agrese zřejmě souvisí s otevíráním porostů, kdy se hnízda stávají viditelnější a zranitelnější. Ve srovnání s minulým rokem bylo hnízdění letos úspěšnější. Vloni bylo odchováno 9 mláďat.

V letošním roce byla věnována pozornost i dalším chráněným druhům. Čáp černý, obdobně jako orel mořský, nejčastěji staví svoje hnízda na smrcích. Bylo nalezeno 16 hnízd čápa černého, v jedenácti případech bylo hnízdění úspěšné a bylo odchováno 32 malých čápů. Velice citlivým druhem se jeví kulíšek nejmenší. Evidentně se vyhýbá oblastem s těžbami, opouští i dlouhodobě obsazované okrsky. Mezi druhy s nejmenším počtem nalezených hnízd, a tudíž v kraji nejvzácnější patří včelojed lesní, luňák červený a sokol stěhovavý.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.