Reklama

31. 5. 2019  |  Odpady  |  Autor: Pavel Mohrmann

Gastro odpad nemusí být problém

V nedávné době jsme upozornili na fakt, že původci gastro odpadů nemohou řešit jeho odstranění prostřednictvím skládek.

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven musí být shromažďován odděleně od komunálního odpadu. Jinak hrozí původci nemalé pokuty. To, jak zacházet s tzv. gastro odpadem, jsme zmínili v tomto článku.

Tzv. gastro odpad je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Pozor, je třeba odlišovat bioodpad z kuchyní v domácnosti, kde domácnost vaří pouze pro svoji vlastní potřebu, podle své skladby a struktury jsou zařazovány v katalogu odpadů pod číslo 20 02 01 (biologicky rozložitelné odpady), v tomto případě se nejedná o gastro odpad.

Gastro odpad je možné likvidovat v bioplynové stanici, po úpravě v kompostárně, nebo v kafilerii. Kompostárny budou zřejmě nejdostupnější zpracovatelskou jednotkou pro tento odpad. Před jeho využitím v kompostárně je však nutné jej hygienizovat.

Nová, inovativní technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla v kombinaci s odpadním teplem jiných technologií. V různých provozních režimech tak zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů (komunálních, gastro odpadů, čistírenských kalů i zemědělských odpadů).

 

 

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace a teplovzdušných výměníků zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

 

 

Předúprava gastro odpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

 • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou

 • kapacita 500 t gastro odpadu / 1 reaktor a rok

 • bez dodatečného zdroje tepla

 • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny

 • automatická manipulace a vymývání svozových nádob

 • bez zápachu - uzavřený ventilační systém

 • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO

 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost

 • cyklus 1-2 dny

 • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity

 • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

 

Zdroj: Via Alta

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI