Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Experti ČIŽP nabízí během nouzového stavu konzultace pro výrobce dezinfekčních přípravků

| zdroj: ČIŽP0

Experti ČIŽP nabízí během nouzového stavu konzultace pro výrobce dezinfekčních přípravků

„Vnímám to jako naši pomoc pro výrobce těchto, v současné době, tolik potřebných prostředků. Snažíme se tak usnadnit jim orientaci v legislativě vztahující se k chemickým látkám – biocidům,“ komentoval iniciativu ČIŽP její ředitel Erik Geuss.

Návod je určen pro výrobce dezinfekčních prostředků, kteří je uvádějí na trh. Tyto přípravky musí splňovat základní předpisy týkající se chemických směsí a biocidních přípravků. Kde lze nalézt základní požadavky na označování dezinfekčních přípravků a co na štítku (etiketě) musí být uvedeno?

Dezinfekční přípravek klasifikovaný jako nebezpečný

Podle čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), musí být na každém štítku dezinfekčního přípravku, klasifikovaného jako nebezpečný, uvedeny následující informace:

o  jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele

o  jmenovité množství směsi (přípravku) v balení přístupném široké veřejnosti, tj. pouze u spotřebitelských balení

o  identifikátory výrobku(tj. u směsí: obchodní název nebo označení směsi a identifikace všech látek obsažených ve směsi, které přispívají ke klasifikaci směsi)

o  výstražné symboly nebezpečnosti(v požadované velikosti: např. do velikosti 125 ml postačuje velikost každého výstražného symbolu o rozměrech min. 10 x 10 mm, pro balení do 3 litrů: min. 16 x 16 mm, pro balení od 3 do 50 litrů: min. 23 x 23 mm, pro balení od 5 do 500 litrů: min. 32 x 32 mm a pro balení nad 500 litrů: min. 46 x 46 mm)

o  signální slovo(dle klasifikace přípravku buď „nebezpečí“ nebo „varování“)

o  standardní věty o nebezpečnosti(tzv. H-věty dle klasifikace přípravku)

o  pokyny pro bezpečné zacházení(tzv. P-věty, obvykle v počtu max. 6 pokynů, pokud je určitá směs dodávána široké veřejnosti, měl by být také na štítku uveden pokyn týkající se odstraňování dané směsi, jakož i odstraňování obalu)

o  popřípadě část pro doplňující informace (např. EUH-věty)

(poznámka: pro balení do 125 ml je možné vynechat určité informace v souladu s oddílem 1.5.1 přílohy I nařízení CLP)

Označování nebezpečných směsí vyplývá z jejich klasifikace nebezpečnosti podle nařízení CLP. To lze najít na těchto stránkách (poslední konsolidovaná verze):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20200101&from=CS

Biocidy

Dezinfekční přípravky patří mezi biocidy. Proto je nutné označit je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, ve znění pozdějších předpisů (nařízení BPR) nebo dle § 15 odst. 2 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech).

Toto nařízení lze nalézt na těchto stránkách (poslední konsolidovaná verze):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=CS

UPOZORNĚNÍ

Jelikož jsou dezinfekční přípravky biocidy, vztahují se na ně také povinnosti povolování případně oznamování. Tyto povinnosti mohou výrobci konzultovat s Ministerstvem zdravotnictví (email: biocidy@mzcr.cz).

Podle čl. 69 odst. 2 nařízení BPR musí být na každém štítku dezinfekčního přípravku uvedeny následující informace:

o  jméno/název, adresa a telefonní číslo držitele povolení/dodavatele v ČR

o  identita jednotlivých účinných látek a jejich koncentrace v metrických jednotkách

o  informace o případných nanomateriálech v přípravku ("nano") a informace o zvláštních rizicích

o  typ složení (např. suspenze, koncentrát atp.)*

o  návod k použití, četnost aplikací a dávkování v metrických jednotkách*

o  údaje o nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc*

o  věta "Před použitím si přečtěte přiložené pokyny"; případně varování pro zranitelné skupiny

o  pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního přípravku a jeho obalu, vč. případného zákazu opětovného použití obalu*

o  číslo nebo označení šarže a datum použitelnosti biocidu*

o  časové období potřebné pro biocidní účinek, interval mezi aplikacemi*

o  kategorie uživatelů, na které je použití biocidu omezeno

o  informace o jakémkoliv specifickém nebezpečí pro životní prostředí*

(informace označené * mohou být uvedeny v příbalovém letáku, který je součástí obalu)

Výše uvedené údaje se uvádějí na štítku v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je směs/přípravek uváděn na trh, tj. v ČR v českém jazyce. Na štítku dezinfekčních přípravků se nesmějí uvádět tvrzení jako „biocidní přípravek s nízkým rizikem“, „netoxický“, „neškodný“, „přírodní“, „šetrný k životnímu prostředí“, „šetrný ke zvířatům“ nebo podobné údaje. V případě, že prodáváte nebezpečné dezinfekční přípravky na internetových stránkách, je nutné na nich dle čl. 48 nařízení CLP uvádět informace o její nebezpečnosti (minimálně H-věty, doporučuje se uvádět i výstražné symboly nebezpečnosti a signální slova, případě čitelnou fotografii štítku, kde jsou informace o nebezpečnosti uvedeny) a dle čl. 72 nařízení o biocidech je nutné uvádět věty „Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“.

Zkušení inspektoři ČIŽP dozorující agendu chemických látek nabízejí během nouzového stavu telefonické nebo emailové konzultace povinností vztahujících se ke klasifikaci a označování dezinfekčních přípravků:

Brno

Ing. Petr Musil, tel.: 731 682 870, petr.musil@cizp.cz

Ing. Lucie Navrátilová, tel.: 731 405 113, lucie.navratilova@cizp.cz

Ostrava

Ing. Emanuel Svoboda, tel.: 731 682 864, emanuel.svoboda@cizp.cz

Havlíčkův Brod

Ing. Gabriela Peřinová, tel.: 731 682 892, gabriela.perinova@cizp.cz

Olomouc

Mgr. Veronika Koudelná, tel.: 731 405 263, veronika.koudelna@cizp.cz

Praha

RNDr. Oldřich Jarolím, tel.: 731 688 456, oldrich.jarolim@cizp.cz

Mgr. Martin Marko, tel.: 733 784 311, martin.marko@cizp.cz

Celou zprávu najdete zde.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy