Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2022

| zdroj: EKO-KOM0

odpady20
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2022 přinesla společnost EKO-KOM každoroční přehled ekonomických ukazatelů v odpadovém hospodářství obcí.

Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v souladu s legislativními požadavky a v neposlední řadě také na mandatorních výdajích daných legislativou (např. poplatky a daně). Mezi významné vlivy ovlivňující výše uvedené faktory lze zařadit životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech a jejich spotřební vzorce chování, hustotu osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost a vybavenost technologií pro nakládání s odpady, konkurenci firem nakládajících s odpady, způsob stanovování ceny za službu a další.

Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s náklady a příjmy v hospodaření s hlavními druhy komunálních odpadů, a to jak z hlediska časového vývoje, tak i s vazbou na velikost obcí a jednotlivé kraje ČR.

V příloze na konci tohoto článku uvádíme pro přehlednost také všechna data v pětiletých časových řadách.

Zdroj dat

Pro hodnocení ekonomických ukazatelů byly vždy použity jen ty Dotazníky, které byly řádně vyplněné relevantními daty (údaje jsou poskytnuty v požadovaném rozsahu). Celkový vzorek obcí, který byl použit pro hodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2022, byl sestaven z 5 682 obcí (tj. 92,0 % všech obcí v ČR) s více než 10,36 mil. obyvatel (tj. cca 98,6 % obyvatel ČR). Vzorek obcí, použitý k hodnocení, odpovídá republikovému statistickému rozdělení obcí do velikostních skupin.

V následujícím textu jsou prezentovány údaje v rozsahu příspěvků z minulých let, aby byla zachována konzistence sledovaných dat. Prezentovaná data jsou váženým průměrem dané skupiny. Hodnoty byly vždy stanoveny u skupiny obcí, které uvedly požadovaný údaj a nikoliv jako průměr za celý sledovaný vzorek.

Celkové náklady

Celkové náklady v odpadovém hospodářství jsou součtem všech nákladových položek, které obce v Dotazníku vyplňují. V přepočtu na obyvatele tedy umožňují obce porovnat z hlediska celkové výše odpadových služeb.

Jak je vidět v následujícím Grafu 1, který zobrazuje strukturu celkových nákladů, největší podíl nesou náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu (v roce 2022 to bylo 49 %). Následovány jsou náklady na sběr a svoz tříděných odpadů, které tvoří cca 23 %. Dalšími významnými složkami jsou náklady na objemné odpady a náklady na bioodpady.

Přibližně 15 % z celkových nákladů připadá na ostatní položky, mezi něž zahrnujeme například náklady na provoz sběrného dvora, odklízení černých skládek, úklid litteringu či sběr a svoz nebezpečných odpadů. Tyto ostatní položky většinou vykazují jen některé obce.

ekokom1

Graf 1 – Struktura nákladů obcí v odpadovém hospodářství v roce 2022

Zajímavý je také pohled na vývoj výše celkových nákladů v čase. Zatímco v roce 2006 platily obce České republiky v oblasti odpadového hospodářství v průměru 698 Kč za jednoho občana, v roce 2023 tato částka činila už 1 319 Kč. Především v posledních šesti letech lze pozorovat konstantní výrazný růst, podpořený v posledním roce také výraznou inflací.

ekokom2

Graf 2 – Vývoj celkových jednotkových nákladů na odpadové hospodářství, přepočteno na obyvatele

Pro potřeby regionálního srovnání jsou uvedeny průměrné celkové náklady dle krajů (Obrázek 1) a také dle velikostních skupin obcí (Graf 3).

ekokom3

Obrázek 1 – Celkové náklady v Kč/ob. v roce 2022 podle krajů

ekokom4

Graf 3 – Výše celkových jednotkových nákladů na odpadové hospodářství dle velikostních skupin, přepočteno na obyvatele

Náklady na tříděný sběr

Jsou součtem nákladů na sběr a svoz tříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovu. Tvoří cca 23 % celkových nákladů.

Jak je patrné z Grafu 4, v posledních sedmi letech rostou jednotkové náklady přepočtené na obyvatele strměji než v předchozích letech. To je způsobeno především výrazným růstem výtěžnosti tříděného sběru v obcích, především pak prostřednictvím relativně drahých způsobů sběru, jako jsou veřejné nádoby nebo nádoby určené pro jednotlivé domácnosti (tzv. door-to-door čili individuální nádobové sběry).

ekokom5

Graf 4 – Vývoj výše jednotkových nákladů na tříděný sběr, přepočteno na obyvatele

Samotná cena služby (jednotkové náklady přepočtené na tunu sebraného materiálu) neroste tak prudkým tempem, jak je vidět v Grafu 5.

ekokom6

Graf 5 – Srovnání vývoje výše nákladů na tříděný sběr přepočtených na obyvatele a přepočtených na tunu materiálu

Dále jsou pro regionální srovnání uvedeny průměrné náklady na tříděný sběr dle krajů (Obrázek 2 a Tabulka 1) a dle velikostních skupin obcí (Graf 6 a Tabulka 2).

ekokom7

Obrázek 2 – Náklady na tříděný sběr v Kč/t v roce 2022 podle krajů

ekokom8

Tabulka 1 – Náklady na tříděný sběr v roce 2022 podle krajů

ekokom9

Graf 6 – Výše jednotkových nákladů na tříděný sběr dle velikostních skupin, přepočteno na tunu

ekokom10

Tabulka 2 – Náklady na tříděný sběr v roce 2022 podle velikostních skupin obcí

V rámci dotazníkového šetření se sledují také náklady na jednotlivé komodity. Jejich průměrná výše přepočtená na tunu je pak základní hodnotou, dle které se stanovují výše odměn obcím za vytříděné množství obalového materiálu, a to dle platné metodiky schválené Svazem měst a obcí ČR.

V roce 2022 byla výše nákladů na sběr a svoz papíru 6 069 Kč za jednu tunu sebraného materiálu, náklady na plast činily 9 422 Kč/t a náklady na sklo byly 2 018 Kč/t.

Regionální rozdíly jsou uvedeny v mapách s krajskými hodnotami na Obrázku 3–5. Obecně lze vypozorovat, že v průměru jsou náklady na papír a plast vyšší v Čechách než na Moravě. Náklady na sklo jsou rozloženy více rovnoměrně.

ekokom11

Obrázek 3 – Náklady na sběr a svoz papíru v Kč/t v roce 2022 podle krajů

ekokom12

Obrázek 4 – Náklady na sběr a svoz plastu v Kč/t v roce 2022 podle krajů

ekokom13

Obrázek 5 – Náklady na sběr a svoz skla v Kč/t v roce 2022 podle krajů

Náklady na směsný komunální odpad

Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (SKO) tvoří největší složku nákladů obcí s komunálním odpadem. Jedná se o náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ním (odstraňování, energetické využití odpadů). Vývoj výše těchto nákladů je znázorněn v Grafu 7.

ekokom14

Graf 7 – Vývoj výše jednotkových nákladů na směsný komunální odpad, přepočteno na obyvatele

Jak je patrné z Grafu 8, cena za službu (tedy za jednu tunu sebraného materiálu), roste strměji než náklad přepočtený na obyvatele. Důvodem je postupné mírné snižování produkce SKO na obyvatele v obcích a tedy i menší hmotnost, k níž je celkový náklad vztahován.

ekokom15

Graf 8 – Srovnání vývoje výše nákladů na tříděný sběr přepočtených na obyvatele a přepočtených na tunu materiálu

V následujících tabulkách, mapách a grafech jsou pro srovnání uvedeny průměrné náklady na směsný komunální odpad dle krajů (Obrázek 6 a Tabulka 3) a dle velikostních skupin obcí (Graf 9 a Tabulka 4).

ekokom16

Obrázek 6 – Náklady na SKO v Kč/t v roce 2022 podle krajů

ekokom17

Tabulka 3 – náklady na SKO v roce 2022 podle krajů

ekokom18

Graf 9 – Výše jednotkových nákladů na SKO dle velikostních skupin, přepočteno na tunu

ekokom19

Tabulka 4 – Náklady na SKO v roce 2022 podle velikostních skupin obcí

V průměru přibližně polovinu nákladů na SKO tvoří náklady na odstranění SKO na skládce. V roce 2022 vyšplhala celorepubliková hodnota na 1 276 Kč za tunu odstraněného materiálu. V mapě na Obrázku 7 jsou uvedeny regionální rozdíly tohoto ukazatele.

ekokom20

Obrázek 7 – Náklady na odstranění SKO na skládce v Kč/t v roce 2022 podle krajů

Náklady na objemný odpad

Další výraznou položku tvoří náklady na objemný odpad. Jedná se o náklady spojené se sběrem a svozem objemných odpadů od občanů (všemi způsoby sběru – mobilní sběr, sběrné dvory a místa, další způsoby), včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi.

Jednotková cena za obyvatele vyšplhala v roce 2022 na 89,3 Kč/ob. Vývoj tohoto ukazatele od roku 2006 je znázorněn v Grafu 10.

ekokom21

Graf 10 – Vývoj výše jednotkových nákladů na objemný odpad, přepočteno na obyvatele

V rámci srovnání jsou dále uvedeny náklady na sběr a svoz objemných odpadů rozlišené dle krajů (Obrázek 8 a Tabulka 5) a dle velikostních skupin obcí (Graf 11 a Tabulka 6).

ekokom22

Obrázek 8 – Náklady na objemný odpad v Kč/t v roce 2022 podle krajů

ekokom23

Tabulka 5 – Náklady na objemný odpad v roce 2022 podle krajů

ekokom24

Graf 11 – Výše jednotkových nákladů na objemný odpad dle velikostních skupin, přepočteno na tunu

ekokom25

Tabulka 6 – Náklady na objemný odpad v roce 2022 podle velikostních skupin obcí

Souhrnný přehled nákladů

V následující tabulce uvádíme každoroční souhrnný přehled vybraných nákladů. Je třeba upozornit, že náklady na sběrné dvory, černé skládky a bioodpady s údržbou zeleně jsou stanoveny pouze pro vzorek obcí s validními daty. Nelze je proto sčítat s ostatními položkami a celkové náklady nejsou prostým součtem jednotlivých položek.

ekokom26

Tabulka 7 – Souhrnný přehled vývoje nákladů v Kč/ob.

Příjmy obcí

Kromě nákladů mají obce v oblasti odpadového hospodářství také příjmy. Největším příjmem je poplatek od občanů (který mohou obce stanovit různými způsoby, o nichž se můžete dozvědět více například ZDE). Dalšími příjmy mohou být poplatky od rekreantů či majitelů rekreačních objektů v obci, dále poplatky od živnostníků zapojených v systému obce. Některé obce také získávají výnosy ze sběru textilu, z prodeje druhotných surovin, dostávají příspěvky od dalších kolektivních systémů (např. za sběr elektrozařízení), přijímají platby jiných obcí za využití sběrného dvora či kompenzační platby za umístění skládky ve svém katastru.

Významnou příjmovou položkou jsou také odměny ze Systému EKO-KOM za zajištění míst zpětného odběru a zajištění sběru a využití odpadů z obalů.

Celkem obce získaly v roce 2022 v průměru 918 Kč na obyvatele, z toho příjmy z poplatků od obyvatel činily 606 Kč/ob. a příjmy ze systému EKO-KOM 181 Kč/ob.

Celková výše příjmů je ve většině případů nižší než výše nákladů, obce tedy doplácejí na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Průměrně takto musí obce ve svém rozpočtu najít z jiných zdrojů 31 % finančních prostředků určených k realizaci odpadového hospodářství.

V mapě na Obrázku 9 jsou uvedeny průměrné údaje celkových příjmů za kraje v porovnání s celkovými náklady a podíl, který v daném kraji obce průměrně doplácejí.

ekokom27

Obrázek 9 – Mapa průměrné výše nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství a průměrné výše doplatků z obecních rozpočtů dle krajů, údaje za rok 2022

V Tabulce 8 je uveden celkový přehled příjmových položek za rok 2022 dle velikostních skupin obcí. Podobně jako u nákladů je třeba zdůraznit, že celkové příjmy nejsou prostým součtem jednotlivých položek a že jednotlivé položky jsou stanoveny pouze pro validní vzorek obcí, tedy pouze pro obce, kterých se daná položka týká.

ekokom28

Tabulka 8 – souhrnný přehled příjmů dle velikostních skupin obcí v Kč/ob. za rok 2022

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ