Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

| zdroj: EKO-KOM0

kontejnery004 (3).jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Náklady na odpadové hospodářství obecně závisí na množství a struktuře odpadů, pro které je služba zajišťována, dále pak na rozsahu a způsobu poskytované služby v souladu s legislativními požadavky a v neposlední řadě také na mandatorních výdajích daných legislativou - např. poplatky a daně.

Mezi významné vlivy ovlivňující výše uvedené faktory lze zařadit životní úroveň obyvatel v jednotlivých regionech a jejich spotřební vzorce chování, hustotu osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost území, způsoby sběru a svozu komodit, dostupnost a vybavenost technologií pro nakládání s odpady, konkurenci firem nakládajících s odpady, způsob stanovování ceny za službu a další.

Zdroj dat

Zdrojem dat bylo dotazníkové šetření. Vzorek obcí, který byl použit pro hodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2020, byl sestaven z 5 777 obcí (tj. 94 % všech obcí v ČR) s více než 10,57 mil. obyvatel (tj. cca 99 % obyvatel ČR). Vzorek obcí, použitý k hodnocení, odpovídá republikovému statistickému rozdělení obcí do velikostních skupin.

V následujícím textu jsou prezentovány údaje v rozsahu příspěvků z minulých let, aby byla zachována konzistence sledovaných dat. Prezentovaná data jsou průměrná data, která vždy mají svou odchylku. Hodnoty byly vždy stanoveny u skupiny obcí, které uvedly požadovaný údaj a nikoliv jako průměr za celý sledovaný vzorek.

Celkové náklady

Celkové náklady v odpadovém hospodářství jsou součtem všech nákladových položek, které obce v Dotazníku vyplňují. V přepočtu na obyvatele tedy umožňují obce porovnat z hlediska celkové výše odpadových služeb.

Jak je vidět v následujícím grafu (graf 1), který zobrazuje strukturu celkových nákladů, největší podíl nesou náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu (v roce 2020 to bylo 54 %). Následovány jsou náklady na sběr a svoz tříděných odpadů, které tvoří cca 24 %. Dalšími významnými složkami jsou náklady na objemné odpady a náklady na bioodpady.

Přibližně 10 % z celkových nákladů připadá na ostatní položky, jež budou podrobněji rozebrány v dalším článku, který připravujeme pro Infoservis.

Graf 1 – struktura nákladů obcí v odpadovém hospodářství v roce 2020.

ekokom1.png

Zajímavý je také pohled na vývoj výše celkových nákladů v čase. Zatímco v roce 2006 platily obce České republiky v oblasti odpadového hospodářství v průměru 698 Kč za jednoho občana, v roce 2020 tato částka činila už 1 064 Kč. Především v posledních pěti letech lze pozorovat konstantní výrazný růst.

Graf 2 – vývoj celkových jednotkových nákladů na odpadové hospodářství, přepočteno na obyvatele.

ekokom2.png

Pro potřeby regionálního srovnání jsou uvedeny průměrné celkové náklady dle krajů (obr. 1) a také dle velikostních skupin obcí (graf 3).

Obr. 1 – celkové náklady v Kč/ob. v roce 2020 podle krajů.

ekokom3.png

Graf 3 – výše celkových jednotkových nákladů na odpadové hospodářství dle velikostních skupin, přepočteno na obyvatele.

ekokom4.png

Náklady na tříděný sběr

Jsou součtem nákladů na sběr a svoz tříděného papíru, plastu, skla, nápojového kartonu a kovu. Tvoří cca 24 % celkových nákladů.

Jak je patrné z grafu 4 v posledních pěti letech, rostou jednotkové náklady přepočtené na obyvatele strměji než v předchozích letech. To je způsobeno především výrazným růstem výtěžnosti tříděného sběru v obcích, především pak prostřednictvím relativně drahých způsobů sběru, jako jsou veřejné nádoby nebo nádoby určené pro jednotlivé domácnosti (tzv. door-to-door či individuální nádobové sběry).

Graf 4 – vývoj výše jednotkových nákladů na tříděný sběr, přepočteno na obyvatele.

ekokom5.png

Samotná cena služby (jednotkové náklady přepočtené na tunu sebraného materiálu) neroste tak prudkým tempem, jak je vidět v grafu 5.

Graf 5 – srovnání vývoje výše nákladů na tříděný sběr přepočtených na obyvatele a přepočtených na tunu materiálu.

ekokom6.png

Dále jsou pro regionální srovnání uvedeny průměrné náklady na tříděný sběr dle krajů (obr. 2 a tabulka 1) a dle velikostních skupin obcí (graf 6 a tabulka 2).

Obr. 2 – náklady na tříděný sběr v Kč/t v roce 2020 podle krajů.

ekokom7.png

Tabulka 1 – náklady na tříděný sběr v roce 2020 podle krajů.

ekokom8.png

Graf 6 – výše jednotkových nákladů na tříděný sběr dle velikostních skupin, přepočteno na tunu.

ekokom1.png

Tabulka 2 – náklady na tříděný sběr v roce 2020 podle velikostních skupin obcí.

ekokom2.png

V rámci dotazníkového šetření se sledují také náklady na jednotlivé komodity a náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu. Jejich přehled najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT