Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktualizovaná stanoviska SZÚ pro nakládání s odpady

0

Aktualizovaná stanoviska SZÚ pro nakládání s odpady

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami, roušky a respirátory (OOP) u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové OOP (roušky/respirátory) je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.

Dosavadní pravidla pro nakládání s kontaminovanými OOP v důsledku jiných rizikových faktorů, např. prachem, chemickými látkami a podobně se nemění. 

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Osoba v domácí izolaci s potvrzeným onemocněním COVID-19 a osoba v domácí karanténě by měly být poučeny, jak nakládat se vzniklým odpadem v rámci karanténních opatřeních.

Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
  • zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery
  • zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

Osoby, u nichž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, by se s odnosem svého odpadu do popelnice nebo kontejneru měly obrátit o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto případy.

Osoby, které manipulují s odpadem, by měly vždy používat rukavice a roušku. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.

V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena plošná karanténa, se občané navíc při nakládání s odpady z domácností řídí pokyny místně příslušných úřadů. 

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. 

Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s kontaminovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy. Opatření na ochranu pracovníků před expozicí viru způsobujícího COVID–19 závisí na typu prováděné práce, expozičním riziku, včetně možnosti interakce s infekčními lidmi a kontaminací pracovního prostředí.

Strategie ochrany pracovníků proto musí být stanovena na základě důsledného posouzení rizik, za použití vhodných kombinací technických a administrativních kontrol, bezpečných pracovních postupů, používání vhodných osobních ochranných prostředků (OOP) a schválených provozních řádů. 

Pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými (infekčními) odpady, musí odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření, používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky. Tím minimalizují rizika nákazy z pracovního prostředí a rizika pro veřejné zdraví. Jde především o následující tři okruhy preventivních opatření:

1. Osobní ochranné pomůcky (OOP)

2. Osobní hygienická opatření

3. Školení

Detaily o jednotlivých opatřeních najdete zde.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert