Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Změny v systému EKO-KOM pro rok 2021

| autor: Hana Tomášková| zdroj: EKO-KOM0

kontejnery004.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Nová odpadová legislativa velmi zásadně ovlivňuje i nastavení odpadového hospodářství a oblast třídění a recyklace obalových odpadů. Zde přinášíme ty nejdůležitější systémové změny pro nastávající rok 2021 ve stručném přehledu.

Vedení evidence

Dochází k zásadní úpravě rozsahu evidence obalů a obalových odpadů. Podle nové struktury Výkazu o produkci obalů se budou podniky poprvé vykazovat v dubnu 2021.

Nový Výkaz vychází ze stávající struktury evidence obalů, bohužel míra detailu stávající struktury Výkazu již není svým rozsahem a strukturou dostačující ke splnění nových předpisů EU, které se odrazily v legislativních požadavcích a podmínkách, především s ohledem na nutné zavedení principů ekomodulace.

Základem nového Výkazu zůstává stávající struktura evidence obalů, ale v souladu s novými předpisy je vyžadována podrobnější specifikace zejména kompozitních obalů a doplnění evidence o další údaje. Nový způsob vedení evidence obalů s množstvím názorných příkladů je podrobně vysvětleno v Metodice pro vyplňování čtvrtletních výkazů. Klientům jsou také k dispozici zaměstnanci klientského oddělení. Zkušenosti z tohoto poradenství budou průběžně promítány do metodiky.

Nové sazby poplatků za obaly a odměn pro obce a úpravce

Rok 2020 byl jedním z nejsložitějších období v historii třídění a recyklace obalového odpadu v České republice. Propad cen sběrového papíru, následně druhotné suroviny z plastů a snížená poptávka po druhotných surovinách, kterou musel vyrovnávat EKO‑KOM zvyšováním plateb za úpravu odpadu, aby kompenzoval ztráty třídících linek a zachoval požadovanou míru třídění obalových odpadů.

Třetí čtvrtletí roku 2020 přineslo další pokles cen druhotných surovin. Dokonce i tradičně dobře obchodovatelný obalový odpad z materiálu PET ztratil téměř polovinu své hodnoty.

Úhrady obcím

Zatímco ztráty způsobené propadem cen druhotných surovin mohou mít dočasný charakter, růst cen odpadových služeb je trvalý, protože vyplývá z rostoucích mezd v odpadovém sektoru a především ze zpřísňujících se předpisů pro nakládání s odpady. Obcím se tak zvyšují náklady spojené se zajištěním zpětného odběru a využití odpadů z obalů, které rostou spolu s cenami odpadových služeb. Proto EKO-KOM zvyšuje sazby úhrad obcím v průměru o 11 %.

Odměny za zajišťování sdruženého plnění

Toto zvýšení nákladů má trvalý charakter, EKO-KOM je proto přenáší z větší části na klienty systému. Po dvou letech od poslední změny zvyšuje EKO-KOM sazby odměn za zajišťování sdruženého plnění v průměru o 9 % s účinností od roku 2021. Tyto odměny budou poprvé fakturovány za 1. čtvrtletí 2021 (na základě zaslaného Výkazu o produkci obalů za 1. čtvrtletí 2021). 

Úprava a recyklace vytříděného odpadu

K zásadnímu zvýšení nákladů od roku 2021 dochází v oblasti úpravy a recyklace vytříděného odpadu. Jeho příčinou je z části zmíněný pokles cen druhotných surovin. Hlavní příčinou však je, a v dalších letech bude, změna evropských i národních předpisů. Změna právní definice recyklace a výrazné zvýšení cílů recyklace pro jednotlivé komodity znamená nutnost zvýšit účinnost třídících linek, jejichž náklady navíc v příštím roce vzrostou v důsledku zákazu skládkování výmětu z procesu dotřídění.

Proto EKO-KOM přistoupil ke zvýšení plateb za úpravu obalových odpadů tak, aby jednak reflektovaly měnící se náklady, ale také motivovaly ke zvýšení účinnosti třídění. Týká se to zejména plastů, kde náklady na úpravu u všech druhů plastových obalů rostou o 30 až 40 %, u PET obalů dokonce na dvojnásobek.

sazebníku odměn pro úpravce je patrné, že k trvalému růstu nákladů dochází také u skla, zatímco náklady na papír zůstávají nadále vyšší oproti minulým letům díky jeho, snad prozatím, velmi nízké ceně na trhu druhotných surovin. Tyto náklady nebyly promítnuty do cen sdruženého plnění pro klienty zejména s ohledem na současnou situaci podniků i nestabilitě trhu druhotných surovin. Zvýšené náklady jsou pokrývány z finančních rezerv systému. Nicméně jde o náklady trvalého charakteru plynoucí z nutnosti splnit požadavky nových předpisů. Proto bude muset dojít k jejich přenesení do cen sdruženého plnění. Snaha EKO-KOMu vede k tomu, aby se tak nestalo dříve než polovině roku 2021, kdy by měla být situace stabilnější.  

Nové unijní předpisy, požadavky na vysokou recyklaci podle nových definičních pravidel vykazování znamenají nejen u obalového, ale u všech druhů odpadů zásadní proměnu celého průmyslového sektoru. Na jedné straně půjde o růst nákladů v celém odpadovém sektoru, ale na druhé straně investice do nových technologií a inovace i v obalovém sektoru. Rozdílné náklady související s různými obalovými materiály se v rámci tzv. ekomodulace cenotvorby promítnou do cen sdruženého plnění tak, aby odpovídaly principům cirkulární ekonomiky. 

Cílem výše uvedených opatření je dlouhodobě zajistit plnění recyklačních obalových cílů pro klienty systému EKO‑KOM a podpora cirkulárních mechanismů v nakládání s obalovými odpady v ČR, což znamená zejména maximální účinnost úpravy odpadu pro recyklaci, zastavení ukládání jakéhokoli využitelného odpadu na skládky a v neposlední řadě rozvoj třídění odpadu v těch oblastech ČR, kde jeho intenzita dosud neodpovídá míře nutné pro splnění unijních předpisů pro recyklaci obalového odpadu. 

Souhrn

Pro rok 2021 se tak v reakci na novou legislativu a měnící se ekonomické podmínky zvyšují platby městům a obcím za třídění obalového odpadu o průměrných 11 %. Současně se výrazně zvyšují platby třídícím linkám zejména v případě plastů. Jednotkové sazby za tunu materiálu předaného k recyklaci se zvyšují podle jednotlivých druhů o 30 až 40 %, u některých až na dvojnásobek.

Od toho si EKO-KOM slibuje silnou motivaci třídících linek ke zvýšení účinnosti dotřídění odpadu pro recyklaci, tedy ke zvýšení celkového množství odpadu předaného k recyklaci a omezení výmětů. Očekává se, že v důsledku vyšší recyklace vzrostou celkové platby od EKO-KOMu na úpravu a recyklaci odpadu téměř na dvojnásobek. Spolu s připravovanou přímou podporou recyklace komplikovaných druhů plastů, by tyto kroky měli nejen zajistit bezproblémové třídění obalových odpadů v podmínkách ekonomické nestability, ale i jeho další rozvoj.


Užitečné odkazy:
Struktura odměn platná od 1.1.2021

Evidence od roku 2021:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK