Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zkušenosti měst a obcí s bioodpadem

| autor: Hana Tomášková0

bioodpad2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu v obcích, je důsledné třídění bioodpadu. Jaké zkušenosti s bioodpadem mají města a obce v ČR?

Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) neobsahuje obalový materiál a nelze zde tedy získat finance od EKO-KOMu. BRKO ale tvoří přibližně 40 % směsného komunálního odpadu. Čím více biologicky rozložitelného odpadu obec či město odkloní ze směsného komunálního odpadu, tím vyšší získá úspory z nákladů na jeho přepravu a zpracování.

Brno

Systematický sběr BRO

V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města.

Hnědé popelnice budou umístěny ve vybraných kontejnerových hnízdech. Samy městské části si rozhodly, kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Chceme tímto krokem ke zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek primátorkyměsta Brna.

Množství bioodpadu roste

Sběr biologicky rozložitelného odpadu byl doposud na území města zajišťován několika způsoby. Mobilním sběrem velkoobjemovými kontejnery, kdy například v roce 2019 bylo takto svezeno 168 tun odpadu, sběrem bioodpadů na sběrných střediscích, domácím kompostováním a pilotním projektem sběru bioodpadu v domech Masarykovy čtvrti (cca 20 tun měsíčně během vegetační sezóny).

Množství bioodpadu každým rokem roste. Jen na našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shromáždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. Proto je nutné, aby město přistupovalo ke sběru bioodpadu více systematicky než dosud,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Podpora domácího kompostování

Filip Leder upozorňuje, že popelnice na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. „Pro majitele kompostérů zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem, domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy. Je to maximálně ekologické, odpadají náklady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu,“ dodává Filip Leder. V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kompostérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 7 000 kusů kompostérů.

meva_banner_kontejnery.png

Praha

V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového hospodářství. Pražané do kompostáren v roce 2020 odevzdali 5126 tun bioodpadu.

Kvalita vytříděného bioodpadu však zejména poslední dobou klesá. Dochází k jeho znehodnocení přidáváním jiných druhů odpadů, jako jsou např. PET lahve, plastové tašky, sklo nebo zbytky živočišných produktů.

Navzdory tomu zůstávají zástupci hlavního města i svozových společností ohledně budoucnosti třídění bioodpadu optimističtí. „Separace bioodpadu je pro cirkulární ekonomiku klíčová. Navíc jde o složku odpadu, která není pro energetické využití zcela vhodná. Spálení by mělo být až poslední možností. Dodávám, že Praha má v tomto ohromný potenciál – bioodpad tvoří více než čtvrtinu obsahu nádob na směsný odpad,“říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Pražský bioodpad v číslech

Bioodpad lze svážet celoročně i sezónně. Sezónní svozy jsou výhodnější pro zahrádkáře, celoroční častěji pro subjekty produkující bioodpad po celý rok. Svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako svoz komunálního odpadu. To se týká i souvisejícího poplatku. Jeho plátcem je vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo.

Mimo sezónu svážely pražské svozové společnosti 2837 biopopelnic. Se začátkem sezóny zájemců o svoz bioodpadu přibývá. Množství nádob rozmístěných po Praze se může navýšit na více než 14 000. Podíl menších 120litrových a větších 240litrových hnědých popelnic je zhruba stejný. Zároveň se v sezóně upravují trasy a mění se doba svozu. To je dáno právě vyšším počtem zákazníků.


Přečtěte si také o zkušenostech s pilotním projektem v Pardubicích:O sběr bioodpadu na sídlištích je zájem, ale …


Jablonec nad Nisou

Každá fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu na odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu, včetně všech osob starších 15 let žijících ve společné domácnosti, má nárok na bezplatné odložení 200 kg velkoobjemového odpadu a neomezeného množství biologicky rozložitelného odpadu na sběrných dvorech.

Kam a kdy odpad odevzdat

  • Překladiště Proseč
  • Sběrné místo Belgická
  • Sběrné místo Dalešická
  • Sběrné místo Želivského
  • ambulantní svoz (Plán svozů v roce 2021: 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 24. 7., 21. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11. a 20. 11.)

V platnosti zůstává možnost odložení neomezeného množství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany města zdarma.

Kompostéry a štěpkování větví pro občany zdarma

V roce 2018 pořídilo město v rámci dotačního projektu „Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou“ štěpkovač větví. Občané Jablonce mají možnost nechat si zdarma naštěpkovat větve přímo na své zahradě.

V rámci uvedeného projektu bylo rovněž zakoupeno 1200 kusů zahradních kompostérů. Ty byly zájemcům, kteří o ně požádali, zapůjčeny na základě smlouvy na dobu pěti let a po ukončení tohoto období budou převedeny do jejich vlastnictví.

Obec Psáry

Zatímco obec poskytuje zdarma odběr bioodpadu v prostorách sběrného dvora, mají občané Psár a Dolních Jirčan možnost využít služeb svozu bioodpadu svozovou formou ve zvláštní popelnici na bioodpad.

Svoz bioodpadu probíhá v týdenním nebo dvoutýdenním intervalu a nemá-li občan vlastní nádobu na bioodpad, může mu být pronajata. Cena za manipulaci, svoz a uložení odpadu činí:

Rozsah 1 x týdně, období pro rok 2021 (7. 4.- 30. 11. 2021 - 34 svozů - středa).

  • Cena svozu s pronajatou 240l nádobou určenou na bioodpad – 2 550 Kč /období
  • Cena svozu s vlastní 240l nádobou určenou na bioodpad – 2 320 Kč /období

Rozsah 1 x 14dní, období pro rok 2021 (7. 4.- 17. 11. 2021 - 17 svozů sudý týden

- středa).

  • Cena svozu s pronajatou 240l nádobou určenou na bioodpad – 1 580 Kč /období
  • Cena svozu s vlastní 240l nádobou určenou na bioodpad – 1 350 Kč /období

Nádoba musí být označena příslušnou platnou známkou TSDB na rok 2021.

Snižování množství SKO neznamená hromadění nadměrného množství BRKO

Systém nakládání s odpady by měl snižovat celkové množství směsného komunálního odpadu, ale zároveň nepodporovat hromadění nadměrného množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Neměl by ovlivňovat možnosti individuálního kompostování.

Systém nakládání s BRKO by měl motivovat především občany v bytových domech ke snižování množství směsného komunálního odpadu tak, že vytřídí jeho biologicky rozložitelné složky a také motivovat občany s rodinnými domy a se zahradami, aby využili bioodpad pro vlastní účely na svých pozemcích.

Článek vznikl za podpory klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

logo_wasten.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS