Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou

| autor: Hana Tomášková0

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou

Tůně Svatého Huberta

Jednou z důležitých oblastí, na kterou se Valašské Klobouky zaměřují, je životní prostředí. V rámci opatření k zadržování vody v krajině a jako součást drobných protipovodňových opatření vybudovalo město v lesní nivě Dešňanského potoka soustavu tří tůní. Ty by měly v lokalitě pod Svatým Hubertem pomáhat s rozvíjením biodiverzity a hospodařením s vodou ve volné krajině.

           Karel Ptáček Tůně Svatého Huberta mají zadržovat vodu v krajině, což se daří, měly by také ovlivňovat stav spodní vody v okolí. Mimoto plní krajinotvornou funkci,“ sděluje o projektu Karel Ptáček, místostarosta Valašských Klobouk, „Osvědčily se a splňují očekávání, se kterými byly realizovány. Jsou pro nás důkazem, že se jedná o správný krok a rádi bychom takových ploch vytvořili více.“

Tůně o celkové ploše vodní hladiny 183 m2 a souhrnném objemu 160 m3 byly vytvořeny s přispěním Ministerstva životního prostředí ČR z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkové náklady činily necelých 71 tisíc korun, z nichž 56 tisíc pokryla dotace.

Další opatření k zadržování vody

Mezi drobnější opatření zlepšující hospodaření s vodou patří přerušené obrubníky zpevněných komunikací, které odvádí vodu do zeleně, případně do, za tímto účelem vytvořených, zasakovacích kamenných záhozů,“ popisuje další prvky modro-zelené infrastruktury města Karel Ptáček a k jejich fungování doplňuje: „Bezvadně fungují i během přívalových dešťů. Voda nestéká po komunikacích a chodnících do kanalizačních vpustí, ale vytéká do terénu a tam pomalu vsakuje a zůstává na místě. Podobně máme upravené některé žlaby podél komunikací – jsou přerušeny před vyústěním do kanalizace, voda je odvedena do zasakovacího kamenného záhozu. I toto opatření jsme během lijáků, z nichž největší byl zaznamenán 22.5.2 2019, ocenili jako funkční a zmírňující krátkodobý příval vody.“

Plánované projekty

Město již plánuje realizace dalších projektů na zadržování vody. „Jedná se o projekty, které máme posunuté nejvíce. Další věci zatím bych nezmiňoval, protože jsou ve fázi, v lepším případě projektových záměrů nebo studií, nebo jenom vizí,“ upozorňuje Karel Ptáček.

1) Projekt s názvem: „Za vůní ovocných stromů“ - podána žádost o dotaci – OPŽP – v hodnocení

Předmětem projektu jsou krajinářská opatření s cílem posílit přirozenou funkci krajiny na území města Valašské Klobouky. Předmětem je realizace výsadeb zeleně, především autochtonních ovocných stromů a neovocných stromů, keřů a také tříleté následné péče realizované výsadby zeleně. Řešená území jsou v současné době využívána jako intenzivně obhospodařované pastviny a pole. Pastviny jsou součástí velkých zemědělských bloků s žádným nebo minimálním zastoupením dřevin. Výsadby díky své poloze budou významně zadržovat vodu v krajině. Projekt byl podán do výzvy č. 131 OPŽP, v tuto chvíli probíhá hodnocení.

Rozpočet: 1,6 mil. Kč

Předpokládaná dotace 1,2 mil Kč

2) Město si nechalo zpracovat komplexní studii pro lokalitu Hladnou ve Valašských Kloboukách, která je zaměřena na hospodaření s vodou. Studie např. řeší suchý poldr nebo tůně.

Chystané záměry:

Na zpracovanou studii se nyní navazuje – projektuje se výstavba suchého poldru. Předmětem by měla být vodní nádrž, která je po většinu roku prázdná, při povodni se zaplní a voda je z ní kontinuálně vypouštěna až po povodni. Tímto opatřením se zvýší protipovodňová ochrana města Valašské Klobouky. Na toto opatření je možnost získat dotaci z OPŽP.

Předpokládané výdaje: 3 mil. Kč

3) Město má zpracovanou studii zaměřenou na odpojení srážkové vody z městských nemovitostí od kanalizace. Předmětem studie je analýza stávající zástavby z hlediska srážkoodtokových poměrů v území přirozeným podmínkám. Studie obsahuje vyhodnocení potenciálu vybraných městských nemovitostí, u kterých je technicky možné a ekonomicky výhodné odpojit srážkové vody kanalizace, popř. je následně využít k provozu samotných nemovitostí.

V tuto chvíli se řeší tato problematika na městské budově – základní škole. Ve studii jsou řešeny dvě varianty:

a) vsakovací průlehy s rýhami, které přivedené srážkové vody zadržují, předčisťují, vypařují a vsakují do podloží,

předpokládané výdaje 1,9 mil. Kč,

roční úspora za odvod dešťových vod: 91 tis. Kč,

doba návratnosti (rok) 3,2

b) centrální akumulační nádrž – z této nádrže jsou předčištěné vody přivedeny vnitřními rozvody k jednotlivým hygienickým zařízením v objektech školy.

předpokládané výdaje 6,3 mil. Kč,

roční úspora za odvod dešťových vod: 91 tis. Kč,

roční úspora za vodné (splachování WC): 48 tisk. Kč

doba návratnosti (rok) 11,5

Na toto opatření je možnost získat dotaci z OPŽP

Zdravá města pro kvalitnější, zdravější a spokojenější život

Výše zmíněné projekty mohou pomoci městu zefektivnit hospodaření s vodou a zároveň ovlivňují a přesahují další aspekty ochrany životního prostředí Valašských Klobouk. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel.


Foto: ilustrační/ Pixabay/ Karel Ptáček archiv

Zdroj: Karel Ptáček/ NSZM

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert