Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou

| autor: Hana Tomášková0

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou

Tůně Svatého Huberta

Jednou z důležitých oblastí, na kterou se Valašské Klobouky zaměřují, je životní prostředí. V rámci opatření k zadržování vody v krajině a jako součást drobných protipovodňových opatření vybudovalo město v lesní nivě Dešňanského potoka soustavu tří tůní. Ty by měly v lokalitě pod Svatým Hubertem pomáhat s rozvíjením biodiverzity a hospodařením s vodou ve volné krajině.

           Karel Ptáček Tůně Svatého Huberta mají zadržovat vodu v krajině, což se daří, měly by také ovlivňovat stav spodní vody v okolí. Mimoto plní krajinotvornou funkci,“ sděluje o projektu Karel Ptáček, místostarosta Valašských Klobouk, „Osvědčily se a splňují očekávání, se kterými byly realizovány. Jsou pro nás důkazem, že se jedná o správný krok a rádi bychom takových ploch vytvořili více.“

Tůně o celkové ploše vodní hladiny 183 m2 a souhrnném objemu 160 m3 byly vytvořeny s přispěním Ministerstva životního prostředí ČR z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkové náklady činily necelých 71 tisíc korun, z nichž 56 tisíc pokryla dotace.

Další opatření k zadržování vody

Mezi drobnější opatření zlepšující hospodaření s vodou patří přerušené obrubníky zpevněných komunikací, které odvádí vodu do zeleně, případně do, za tímto účelem vytvořených, zasakovacích kamenných záhozů,“ popisuje další prvky modro-zelené infrastruktury města Karel Ptáček a k jejich fungování doplňuje: „Bezvadně fungují i během přívalových dešťů. Voda nestéká po komunikacích a chodnících do kanalizačních vpustí, ale vytéká do terénu a tam pomalu vsakuje a zůstává na místě. Podobně máme upravené některé žlaby podél komunikací – jsou přerušeny před vyústěním do kanalizace, voda je odvedena do zasakovacího kamenného záhozu. I toto opatření jsme během lijáků, z nichž největší byl zaznamenán 22.5.2 2019, ocenili jako funkční a zmírňující krátkodobý příval vody.“

Plánované projekty

Město již plánuje realizace dalších projektů na zadržování vody. „Jedná se o projekty, které máme posunuté nejvíce. Další věci zatím bych nezmiňoval, protože jsou ve fázi, v lepším případě projektových záměrů nebo studií, nebo jenom vizí,“ upozorňuje Karel Ptáček.

1) Projekt s názvem: „Za vůní ovocných stromů“ - podána žádost o dotaci – OPŽP – v hodnocení

Předmětem projektu jsou krajinářská opatření s cílem posílit přirozenou funkci krajiny na území města Valašské Klobouky. Předmětem je realizace výsadeb zeleně, především autochtonních ovocných stromů a neovocných stromů, keřů a také tříleté následné péče realizované výsadby zeleně. Řešená území jsou v současné době využívána jako intenzivně obhospodařované pastviny a pole. Pastviny jsou součástí velkých zemědělských bloků s žádným nebo minimálním zastoupením dřevin. Výsadby díky své poloze budou významně zadržovat vodu v krajině. Projekt byl podán do výzvy č. 131 OPŽP, v tuto chvíli probíhá hodnocení.

Rozpočet: 1,6 mil. Kč

Předpokládaná dotace 1,2 mil Kč

2) Město si nechalo zpracovat komplexní studii pro lokalitu Hladnou ve Valašských Kloboukách, která je zaměřena na hospodaření s vodou. Studie např. řeší suchý poldr nebo tůně.

Chystané záměry:

Na zpracovanou studii se nyní navazuje – projektuje se výstavba suchého poldru. Předmětem by měla být vodní nádrž, která je po většinu roku prázdná, při povodni se zaplní a voda je z ní kontinuálně vypouštěna až po povodni. Tímto opatřením se zvýší protipovodňová ochrana města Valašské Klobouky. Na toto opatření je možnost získat dotaci z OPŽP.

Předpokládané výdaje: 3 mil. Kč

3) Město má zpracovanou studii zaměřenou na odpojení srážkové vody z městských nemovitostí od kanalizace. Předmětem studie je analýza stávající zástavby z hlediska srážkoodtokových poměrů v území přirozeným podmínkám. Studie obsahuje vyhodnocení potenciálu vybraných městských nemovitostí, u kterých je technicky možné a ekonomicky výhodné odpojit srážkové vody kanalizace, popř. je následně využít k provozu samotných nemovitostí.

V tuto chvíli se řeší tato problematika na městské budově – základní škole. Ve studii jsou řešeny dvě varianty:

a) vsakovací průlehy s rýhami, které přivedené srážkové vody zadržují, předčisťují, vypařují a vsakují do podloží,

předpokládané výdaje 1,9 mil. Kč,

roční úspora za odvod dešťových vod: 91 tis. Kč,

doba návratnosti (rok) 3,2

b) centrální akumulační nádrž – z této nádrže jsou předčištěné vody přivedeny vnitřními rozvody k jednotlivým hygienickým zařízením v objektech školy.

předpokládané výdaje 6,3 mil. Kč,

roční úspora za odvod dešťových vod: 91 tis. Kč,

roční úspora za vodné (splachování WC): 48 tisk. Kč

doba návratnosti (rok) 11,5

Na toto opatření je možnost získat dotaci z OPŽP

Zdravá města pro kvalitnější, zdravější a spokojenější život

Výše zmíněné projekty mohou pomoci městu zefektivnit hospodaření s vodou a zároveň ovlivňují a přesahují další aspekty ochrany životního prostředí Valašských Klobouk. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel.


Foto: ilustrační/ Pixabay/ Karel Ptáček archiv

Zdroj: Karel Ptáček/ NSZM

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM