Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Město Plzeň: Revitalizační projekt v popředí zájmu veřejnosti

| autor: Hana Tomášková0

Cílem projektu bylo především zmírnění povodňových průtoků a také posílení ochrany přírody a říční krajiny a zároveň plnění funkce rekreační.

Financování

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ vznikl jako součást projektu REURIS – Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech. Byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny a prioritní osa 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, 50. výzva OPŽP. „Město kofinancovalo projekt ve výši 4 022 081 korun,“ doplňuje Kristýna Zýková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Jak probíhala stavba

Stavební řešení projektu proběhlo v období od ledna 2015 do konce května 2015,“ říká Josef Holý, projektový manažer Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzeň, který u realizace projektu vykonával technický dozor investora.

Obávali jsme se intenzity podzemních vod, protože území se nachází v infiltrační oblasti řeky Úslavy a nad loukami se nachází Lobezský park, kde dochází k vsakování dešťových vod, které potom jako praménky stékají na louky,“ vzpomíná Josef Holý, „ Ale v roce 2015 bylo sucho. Kvůli absenci dešťových a sněhových srážek se hladina podzemních vod nacházela 1,5 metru pod úrovní hladiny podzemních vod, kterou jsme měli změřenou předchozími průzkumy z roku 2013.“

Oblast se nachází v záplavovém území. Jedná se o biokoridor regionálního významu a zároveň zde vedou trasy technické infrastruktury. V řešeném území se nacházejí městské i soukromé pozemky. Projekt proto řeší umístění vodních ploch výhradně na pozemky města Plzeň.

Občané jsou spokojeni a žádají další obdobné projekty

Projekt jako celek tvoří vyvážený krajinotvorný prvek, který přispívá k zlepšení estetické funkce celého území. Území říční nivy je rozčleněno na plochy čistě přírodní, přírodně – rekreační a rekreační.

S výsledkem jsme velmi spokojeni. Vodní plochy Lobezská louka I. etapa mají u veřejnosti velmi kladné odezvy,“ říká Kristýna Zýková, „Občané se ptají, zda by obdobné projekty mohly být realizovány i jinde na území města, případně zda a kdy budeme pokračovat s dalšími etapami projektu.“

To se ostatně dozvíte i z recenzí na internetu. „My jsme zde strávili celé odpoledne. U vodního hřiště děti pumpovaly vodu, tvořily přehrady a točily vodním šnekem, což je zabavilo nejméně na hodinu. Jedno z jezírek v parku je koupací, a je možné u něj posedět na molech,“ píše uživatelka Jana, „Na kopci za majákem, který slouží jako prolézačka, se nachází ještě velké dětské hřiště, cvičební prvky pro dospělé, toalety a stánek s občerstvením.“

Další projekty

Mezi realizované projekty patří například Lochotínský park, Mlýnská strouha, Božkovský ostrov či Odpočinkové místo Radčice,“ informuje Kristýna Zýková. Lochotínský park je registrován jako významný krajinný prvek a jako součást památkové zóny Horní Lochotín.

Město se věnuje hospodaření s vodou v obecné, územněplánovací i projekční rovině. „V současné době je zpracováván dokument Koncepce hospodaření s dešťovou vodou města Plzně,“ uvádí Kristýna Zýková, „U navrhovaných projektů prosazujeme využití prvků modrozelené infrastruktury. Jedná se o využití prvků zeleně i vody tak, aby společně dotvářely kvalitní prostor pro život obyvatel města Plzně včetně zmírnění vlivu klimatických změn. Konkrétním projektem, který je nyní připravován jsou například Malostranská jezírka v Plzni Doudlevcích.“


Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Foto: Josef Holý
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ