Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zastupitelé Zlína schválili vyhlášku o poplatku za odpad

| zdroj: Zlin.eu1

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XX.: Zlín
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zastupitelstvo města Zlína schválilo novelizaci vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Vyhláška zejména určuje předmět poplatku, vymezuje jeho poplatníka, sazbu poplatku, úlevy a osvobození, a povinnosti spojené se správou a evidencí poplatku.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a obsahuje několik změn. Mění se sazbu poplatku, a to ze stávajících 600 Kč na poplatníka a poplatkové období (kalendářní rok) nově na 900 Kč.

Důvodem navýšení poplatku je nárůst nákladů na provoz systému odpadového hospodářství. Za uzavřený rok 2021 činily tyto náklady ve Zlíně celkem 78 mil. Kč, což při celkovém počtu 78 293 poplatníků (údaj k 31. 12. 2021) odpovídá částce 996 Kč za poplatníka.

„Stávající sazba poplatku ve výši 600 Kč za poplatníka za rok zdaleka nepokrývá náklady, které si provoz systému odpadového hospodářství ve Zlíně vyžádá, a které dotuje město ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni, od nového ruku přistoupit k navýšení poplatku. I nová sazba je však pouze příspěvkem na skutečné náklady na provoz, a náklady nepokryje,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu města Zlína, Tomáš Melzer a doplnil:

„Zvýšení sazby poplatku v řádu stokorun ročně by nemělo mít na běžné poplatníky zásadnější dopady, neboť v přepočtu na výslednou celkovou sazbu poplatku se jedná o částku cca 2,50 korun za den, respektive 75 korun za měsíc.“

Systém osvobození od poplatku zůstává v nezměněné podobě zachován. Od poplatku je tak zcela osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • se narodila v příslušném poplatkovém období; nárok na osvobození vzniká jen pro toto poplatkové období,
 • je přihlášena v okruhu do 500 m od obvodu skládky odpadů Suchý důl,
 • vlastní nemovitost specifikovanou v článku 2 odst. 1 písm. b); nárok na osvobození vzniká jen ve vztahu k této nemovitosti, nebo
 • se v příslušném poplatkovém období z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí zdržuje mimo území města více než 10 měsíců, a zároveň je přihlášena na území města po dobu celého poplatkového období, za které bude toto osvobození uplatňovat.

Systém dílčích úlev od poplatku zůstává principiálně rovněž zachován, mění se pouze jeho výše.

Dále se dosavadní jednotná úleva ve výši 40 % sazby poplatku, v rámci spravedlivějšího zohlednění okolností nově rozděluje na 2 kategorie s odlišnými sazbami úlev z poplatku, vyjádřenými pro snadnější orientaci v absolutních částkách 400 a 300 Kč/rok.

Úlevu na poplatku ve výši 400 Kč/rok bude mít osoba, která:

 • je mladší 18 let,
 • je nevidomá,
 • je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, nebo
 • je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Vyšší úleva na poplatku u těchto osob, která je procenty vyjádřena dokonce vyšší než původních 40%, zohledňuje jejich zpravidla těžší sociální situaci, závislost na jiných osobách, vyšší výdaje, či nižší resp. žádné příjmy.

Úlevu na poplatku ve výši 300 Kč/rok bude mít osoba, která:

 • dosáhla věku 65 let,
 • je přihlášena v budově mimo dostupná místa svozu, vymezená v příloze č. 1 vyhlášky,
 • má věk 19 až 26 let a zároveň studuje v prezenčním studiu mimo území Zlínského kraje.

Nižší úleva na poplatku u těchto osob zohledňuje skutečnost, že se jedná buď o osoby s pravidelným důchodem, který je v návaznosti na inflaci valorizován, osoby, kde se úleva nezakládá na jejich sociální situaci, ale jen na ztížené dostupnosti jejich nemovitostí pro svoz odpadu, či zletilé studenty, kteří již mají možnost si přivydělávat.

Znění vyhlášky je trvale zveřejněno na stránkách www.zlin.eu – v sekci „Jsem občan“ – „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“ – „Úplná znění nejdůležitějších vyhlášek a nařízení“.

Komentáře

 1. Jsem důchodkyně, bude mi automaticky snížen poplatek za domovní odpad nebo si mám o něj sama požádat?

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon