Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Základní modely provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR

| autor: redakce/ Sovak ČR0

1. ODDÍLNÝ MODEL

Provozování infrastruktury je realizováno podle uzavřené provozní smlouvy podle § 8 ZoVaK, kdy oddílné provozní společnosti jsou společnosti s majetkovou účastí jiných (převážně soukromých) subjektů než pouze vlastníka infrastruktury. Provozní společnosti mají pracovní síly, vlastní stroje a nářadí, budovy a pozemky, koncese, oprávnění a znalosti, nutné k zabezpečení provozování podle platné legislativy.

Oddílný provozní model je brán jako spolupráce mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem (tj. zpravidla mezi veřejnoprávním vlastníkem (např. obec) a soukromoprávním subjektem), kteří uzavřou provozní smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace, na jejímž základě provozovatel užívá a provozuje vodovod nebo kanalizaci a poskytuje služby s tím spojené, které by jinak poskytoval vlastník.

Provozovatel přebírá některá rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků). Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury nájemné za užívání infrastruktury. Vlastník umožní provozovateli brát užitky (zejména úplaty) od koncových uživatelů těchto služeb (odběratelů), tj. vodné a stočné (koncesní způsob provozování). V rámci oddílného modelu je však možný i způsob realizace, kdy vodné a stočné vybírá vlastník a tento platí provozovateli za služby (kvazikoncesní způsob provozování).

2. MODEL SAMOSTATNÉHO PROVOZOVÁNÍ (OBEC PROVOZUJE SAMA)

Obec si svou infrastrukturu provozuje sama, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, případně některé činnosti nebo odborný dozor na základě smlouvy (označované např. jako „servisní“) zajišťují externí organizace (dodavatelé), přičemž odpovědnost za provozování a také výběr vodného a stočného zůstává na příslušné obci. Externí organizace v tomto modelu není provozovatelem infrastruktury ve smyslu ZoVaK a není oprávněna vybírat vodné a stočné.

Vlastníci vodohospodářské infrastruktury zejména v případě modelu „obec provozuje sama" často uzavírají „servisní", popř. jinak označované smlouvy, na jejichž základě vlastníkům jejich smluvní partneři (obvykle s účastí soukromého kapitálu) poskytují služby související se zajištěním provozu vodohospodářské infrastruktury.

3. VLASTNICKÝ MODEL

Organizace odpovědná za provozování je stoprocentně vlastněna jedním vlastníkem či vlastníky dotčené infrastruktury a provozuje ji na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření (dohody, vyhlášky, směrnice apod.). Provozovatel je tedy stoprocentně vlastněn a zároveň ovládán vlastníkem či více vlastníky infrastruktury.

4. SMÍŠENÝ MODEL

Smíšený model představuje situace, kdy provozovatel a vlastník infrastruktury je jedna a táž osoba odlišná od obce (na rozdíl od modelu samostatného provozování).

Variantou smíšeného modelu je tzv. smíšený model provozování s participací soukromého kapitálu. V těchto případech se např. obec a soukromá společnost kapitálově podílí na subjektu, který je vlastníkem a zároveň provozovatelem infrastruktury.

5. MODEL ODBORNÉ TECHNICKÉ POMOCI (TZV. SERVISNÍ SMLOUVA)

Zajištění služeb na základě tzv. odborné technické pomoci při provozování vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven vod a čistíren odpadních vod. Jedná se hlavně o ty případy, kdy majitel vodního díla, nejčastěji obec nebo město, se zavázal k provozování vlastními silami, ale pro některé oblasti provozování nemá technickou či odbornou způsobilost.

Jedná se zejména o:

■ laboratorní rozbory pitné nebo odpadní vody;

■ údržbu vodovodní sítě;

■ technologický dohled nad provozem úpravny vod;

■ čištění stokové sítě;

■ technologický dohled nad provozem ČOV;

■ sledování kvality čištěné odpadní vody;

■ zpracování majetkové a provozní evidence;

■ přípravu podkladů pro zpracování plánu financování obnovy kanalizací.

Zdroj: SOVAK ČR/ Ing. Miroslava Vaculíková, MBA Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury s odbornou recenzí Ing. Milana Míky a ing. Filipa Wannera, Ph.D.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ