Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací běží

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MZe ČR0

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací běží

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací III. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“.

O podporu mohou žádat:

 • obce
 • svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku
 • vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze v rámci oblasti podpory uvedené pod písm. a). 

Alokace (maximální celková finanční podpora na schválené projekty programu 129 300) je vyhlášena ve výši 1000 mil. Kč z prostředků kapitoly MZe. 

Oblasti podpory

 • opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 129 302)
 • výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel (podprogram 129 302)
 • výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (podprogram 129 302)
 • výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce) (podprogram 129 303)
 • výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303)
 • dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303), čj. 8754/2020-MZE-15131 2
 • odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303).

Oblasti podpory uvedené pod písmeny b) až g) musí být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31.12.2022.

Více informací najdete zde.

Foto: ilustrační/ Wikimedia Commons

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards