Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

| zdroj: EKO-KOM0

Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

K této intervenci AOS EKO‑KOM přistoupila s ohledem na výrazný pokles cen obalových tříd papíru na trhu druhotných surovin, s cílem zajistit recyklaci papírových obalů tak, aby osoby uvádějící papírové obaly na trh plně uhradily náklady spojené se svozem a dotříděním odpadu z těchto obalů i při sníženém příjmu třídících linek z prodeje vytříděných papírových obalů. O uplatnění intervenčního mechanismu s použitím rezerv společnosti, určených pro tyto účely, AOS EKO‑KOM informovala obce dopisem dne 5. 2. 2020.

Tento dopis, jak v něm bylo jednoznačně uvedeno, se vztahuje pouze k odpadu z papírových obalů, a nelze jej chápat, jako oznámení o intervenci vztahující se k veškerému tříděnému papíru z domácností.
AOS EKO‑KOM je odpovědná pouze za obaly, tedy za obalovou složku tříděného sběru papíru. Naše intervence je tedy nastavena tak, aby z hlediska ekonomiky úpravce odpadu (třídící linky) při zohlednění průměrných nákladů úpravy spojené s obalovou částí papíru, platby AOS EKO‑KOM a průměrných prodejních cen obalových tříd papíru, třídění obalové části tříděného papíru nebylo ztrátové. 
V sazebníku odměn obcí je navíc dlouhodobě zakomponována odměna za předání obalové části odděleně sbíraných papírových odpadů k využití. Tato část odměny slouží pro případnou kompenzaci menších výkyvů cen mezi obcí – svozovou firmou – dotřiďovací linkou, způsobených změnou prodejních cen papíru. V současné době tato část odměny představuje 160 Kč/t obalového podílu sbíraného papíru.Intervence AOS EKO‑KOM do úpravy tříděného papíru se bohužel nemůže nikdy týkat neobalové složky tříděného sběru papíru, jako jsou letáky, noviny a jiné tiskoviny či další druhy papíru, které nemají svůj původ v obalech. Tato neobalová složka činí v ČR statisticky průměrných 54 %, tedy zhruba polovinu.

Náklady úpravce (dotřiďovací linky) spojené s dotříděním neobalové složky jsou tak i nadále kompenzovány pouze prodejní cenou neobalových tříd papíru, nikoli intervenční platbou AOS EKO‑KOM, která se vztahuje pouze k obalům. Vzhledem k tomu, že výrazně poklesly i ceny neobalových druhů papíru, jako jsou letáky a tiskoviny, může úprava této složky tříděného papírového odpadu pro prodej papírnám v řadě případů být ztrátová. V reakci na pokles cen neobalových tříd papíru tak úpravci mohou požadovat uhrazení části nákladů spojených se zajištěním využití papíru, a to buď od svozových firem, nebo přímo od obcí. Tato cena je věcí obchodních jednání.

Cena za převzetí vytříděného papíru k využití je obvykle určována vůči papíru jako celku bez rozlišení obalové a neobalové složky, a proto bude reflektovat ztrátovost úpravce v neobalových třídách papíru, bez ohledu na finanční intervenci AOS EKO‑KOM do obalových tříd papíru. Úpravce tedy v obchodním jednání může požadovat určitou úhradu či navýšení již stávající úhrady za převzetí papírové odpadu jako celku, aby kompenzoval své ztráty. Tyto náklady obcí způsobené tiskovinami a jinými neobalovými druhy papíru v tříděném sběru bohužel nemůže AOS EKO‑KOM kompenzovat. Přesto věříme, že intervence AOS EKO‑KOM, byť omezená pouze na obalový podíl tříděného sběru papíru tedy necelou polovinu vytříděného papíru z domácností, by měla přispět k zajištění kontinuálního toku vytříděného papíru do jeho úpravy až po následné využití. Tato intervence se týká pouze dotřiďovacích linek, s platnou uzavřenou smlouvou se systémem EKO‑KOM, a proto obce, které prodávaly papír napřímo obchodníkům s papírem, nebudou mít s největší pravděpodobností z této intervence kýžený efekt, pokud papír nepředají některému z dotřiďovacích zařízení, které je smluvně zapojeno do systému EKO‑KOM.

Doufáme, že tato informace dostatečně osvětluje rozsah intervence AOS EKO‑KOM do využití tříděného papíru a jeho ekonomický dopad na ceny. Vzhledem k pokračujícím rychlým změnám na trhu druhotných surovin zřejmě nejde o výjimečnou situaci, a tedy ani o naši poslední intervenci. Budeme trh nadále sledovat a věříme, že se nám podaří jej dostatečně stabilizovat tak, abychom společně s městy, obcemi a odpadovými firmami udrželi třídění odpadu v chodu tak, jako se nám to společně podařilo v krizových letech 2008 až 2010.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert