Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vypouštění odpadních vod a podezření na nezákonné jednání fyzických osob

| autor: Ing. Hugo Roldán, Povodí Vltavy, státní podnik0

voda_vana.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Vypouštění jakýchkoliv odpadních vodje nakládáním s vodami, které je možné jen na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu – § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – kterým je zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností - § 106 odst. 1 vodního zákona.

Odpadní vody

Za odpadní vody jsou považovány takové vody, které byly použity v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost, tj. složení nebo teplotu - § 38 odst. 1 vodního zákona.

Při pochybnostech o tom, zda se, v konkrétním případě, skutečně jedná o odpadní vody, rozhoduje příslušný krajský úřad - § 107 odst. 1 písm. p) vodního zákona.

Nové stavby a zajištění zneškodňování odpadních vod

Je-li budována stavba, která musí být zásobována vodou, např. včetně rodinného domu, chaty nebo chalupy, musí být už při jejím povolování zajištěno zneškodňování odpadních vod, které budou užíváním takové stavby vznikat - § 5 odst. 3 vodního zákona.

Na splnění této povinnosti dohlíží příslušný vodoprávní úřad a dospěje-li k závěru, že tato povinnost není splněna nebo není splněna řádně, jeho stanovisko, k záměru takové stavby nebo i její změny nebo změny jejího užívání bude negativní, a taková stavba nebude stavebním úřadem povolena.

Existující stavby

Jde-li o existující stavbu, kde jejím užíváním vznikají odpadní vody, musí mít její vlastník jejich zneškodňování vyřešeno tak, že své odpadní vody vypouští do kanalizace na základě smlouvy s jejím vlastníkem nebo provozovatelem. Není-li tomu tak, v místě není kanalizace nebo vlastník stavby s odpadními vodami není na ni napojen, musí řešit problém zneškodňování svých odpadních vod sám, tj. vybudováním vlastní čistírny odpadních vod a zajištěním povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Není-li ani to možné, např. vyčištěné odpadní vody nepovolí příslušný vodoprávní úřad vypouštět, musí vlastník takové stavby zajistit akumulaci svých odpadních vod v nepropustné jímce a jejich pravidelné vyvážení do čistírny odpadních vod. Tuto činnost je povinen doložit na požádání příslušného vodoprávního úřadu a to až 2 roky zpátky - § 38 odst. 8 vodního zákona.

Je tedy zřejmé, že všechny vzniklé odpadní vody musí být řádně zneškodňovány, a to v souladu se stavebním povolením stavby v níž vznikají, změny stavby nebo změny jejího užívání, se smlouvou s vlastníkem nebo provozovatelem oddílné splaškové nebo jednotné kanalizace, popřípadě s platným povolením k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod.

Podezření na nezákonné nakládání s odpadními vodami

Pokud existuje podezření, že v konkrétním případě nejsou zákonné povinnosti plněny, zejména je-li zřejmé, že odpadní vody vytékají na povrch nebo do vodního toku bez čištění, je třeba upozornit na tento stav příslušný vodoprávní úřad, tedy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který záležitost prošetří, a zjistí skutečný stav.

V případě prokázaného nepovoleného vypouštění odpadních vod, jde o závažný přestupek - § 116 odst. 1 písm. b) nebo § 125a odst.1, písm. b) vodního zákona, se sazbou pokuty až do výše 100 000,- Kč, a pokud by se jednalo o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající, může být udělena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert