Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

| zdroj: MMR ČR0

smlouva.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou na svém jednání schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek.

Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání veřejných zakázek. „Pokud bychom nepřišli s touto důležitou novelou, porušili bychom závazky, které máme vůči Evropské unii, což by se mohlo negativně odrazit na čerpání prostředků z evropských fondů. Zároveň jsme využili příležitosti a do novely jsme zapracovali vylepšení, která vyjasní dosud sporné otázky, a také odstraníme několik dílčích nedostatků. Za hlavní přínos považuji zjednodušení a snížení administrativy, která novelizace přináší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novelu zákona o zadávání veřejných zakázek předložilo Ministerstvo pro místní drozvoj na základě Plánu legislativních prací a také jako reakci na stanovisko Evropské komise o nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Zejména ve vztahu k problematice stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a v otázce přípustnosti ústního jednání v zadávacím řízení. Jedním z cílů MMR je také zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže či možnost poskytnout dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupněním dokumentace v certifikovaném elektronickém nástroji, což také přispěje ke snížení administrativní náročnosti.

Schválené změny:

1) změny upřesňující transpozici zadávacích směrnic:
·         dochází k úpravě § 19 odst. 3, který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb
·         upřesňují se pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení, kdy je na základě odůvodněného stanoviska Evropské komise na několika místech výslovně vyžadováno předložení písemných dokumentů a ústní komunikace je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení
2) změny vedoucí ke zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel:
·         dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty, neboť jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že záruční listiny v případě složení jistoty formou bankovní záruky jsou již vystavovány v elektronické podobě
·         ve vztahu k předkládání dokladů prokazujících splnění kvalifikace - nebude nadále vyžadováno, aby byly vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci
·         ve zjednodušeném režimu dochází k vyjasnění terminologie
·         zpřesnění úpravy prokazování splnění podmínek účasti u dodavatelů přistupujících do zavedeného dynamického nákupního systému
·         zpřesnění úpravy pro zadávání zakázek na základě rámcových dohod a v dynamickém nákupním systému 
3) změny, které mají za cíl snížení administrativní zátěže:
·         zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat
·         zadavatel nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy 
4) rozšíření práv účastníků:
·         účastníkům zadávacího řízení se umožňuje požadovat po zadavateli poskytnutí údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení a údajů rozhodných pro posouzení délky zadávací lhůty 
5) změny odstraňující nepřiměřenou přísnost právní úpravy:
·         umožnění uzavírat rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu, neboť pro omezení v tomto směru není dán žádný věcný důvod
·         je odstraňován 50% limit pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v § 222 odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky v důsledku změn podle § 222 odst. 5 a 6 limitován 30 %.  
6) čistě formální změny opravující zjevné chyby, případně zjednodušující srozumitelnost textu:
·         jsou odstraňovány legislativně technické chyby a nedostatky, které však nemají žádný věcný dopad na práva a povinnosti adresátů dotčených norem

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS