Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V oblasti nakládání s komunálními odpady převažuje skládkování

| autor: redakce| zdroj: CENIA0

V oblasti nakládání s komunálními odpady převažuje skládkování

Hydrologické a půdní sucho

Stav životního prostředí byl v roce 2018 ovlivněn jak rostoucím výkonem ekonomiky, tak i extremitou teplotních a srážkových poměrů. Rok 2018 byl na území ČR nejteplejší v dosavadní historii pozorování a zároveň byl i výrazně suchý. Kombinace vysokých teplot a nedostatku srážek, umocněné tím, že rok 2018 byl již pátým suchým v řadě, vedla k rozvoji extrémních projevů hydrologického a půdního sucha. Dlouhodobé sucho mělo zásadní vliv na stav povrchových a podzemních vod (mnohde byla dosažena odtoková a stavová minima) a na sektory zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Daří se snižovat materiálovou a energetickou náročnost hospodářství.

Emise znečišťujících látek do ovzduší klesají

V důsledku dlouhodobých cílených opatření klesají i přes růst ekonomiky emise znečišťujících látek do ovzduší. V roce 2018 současně došlo i ke snížení podílu stanic, na kterých byly překročeny imisní limity pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu. Významným činitelem, který ke znečištění ovzduší, především v městských aglomeracích, přispívá, je silniční doprava. V menších obcích bez významnější zátěže z dopravy a z velkých zdrojů znečišťování ovzduší je rozhodujícím faktorem znečištění ovzduší lokální vytápění domácností.

Voda

Kvůli výrazně suchému roku 2018 došlo k nárůstu odběrů vody pro zemědělství, nicméně celkové odběry všech sektorů v porovnání s rokem 2017 klesly. Současně, vzhledem ke snížení odběrů povrchových a podzemních vod, došlo také k poklesu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových. Vlivem rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury došlo také ke snížení ztrát pitné vody ve vodovodní síti.

Hospodaření s krajinou

Stav životního prostředí je v ČR negativně ovlivňován způsobem hospodaření s krajinou. Dlouhodobě dochází k poklesu rozlohy zemědělské půdy a k její přeměně na zastavěné a ostatní plochy, nicméně v roce 2018 došlo poprvé k meziročnímu zastavení rozšiřování ostatních ploch především díky úbytku dobývacích ploch. Na orné půdě dochází k utužování ornice zemědělskou technikou a nevhodný způsob hospodaření vede ke ztrátě ornice erozí, kdy se v kontextu změny klimatu zvyšuje riziko erozních událostí a většina těchto událostí je zaznamenána na půdách s absencí půdoochranných opatření.

Lesy, rostliny a živočichové

Stav lesních ekosystémů byl v roce 2018 ovlivněn především velkým objemem celkové a nahodilé těžby, který byl v obou případech nejvyšší v historii. Většina této těžby byla provedena v návaznosti na rozšíření sucha a kůrovcové kalamity. Důvodem pro nízkou odolnost lesních porostů je i přes postupný mírný nárůst podílu listnatých dřevin jejich nízká ekologická stabilita způsobená především nevhodnou druhovou skladbou a nízkou prostorovou rozmanitostí.

V návaznosti na využití krajiny dochází k poklesu početnosti populací řady specializovaných a méně početných druhů živočichů a rostlin a k jejich náhradě široce rozšířenými druhy, což vede k unifikaci společenstev a ztrátě biodiverzity.

Nárůst produkce odpadů

I přes významnou snahu není z důvodu růstu ekonomiky zcela zřetelný posun v oblasti předcházení, produkce a nakládání s odpady, kdy dochází k dlouhodobému nárůstu produkce odpadů. Současně, i přes významný podíl materiálového využití, není zcela uspokojivá situace v oblasti nakládání s komunálními odpady, kdy převažuje jejich skládkování.

Financování

Na ochranu životního prostředí, resp. na řešení a předcházení negativních dopadů na životní prostředí jsou uvolňovány finanční prostředky, jejichž objem v roce 2018 meziročně vzrostl, a to především díky podpoře z evropských fondů. V jejich rámci zůstal i v roce 2018 hlavním zdrojem financování OPŽP.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert