Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem

| autor: Hana Tomášková0

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem

Zeptali jsme se proto Martina Giráška, provozně-technického náměstka TS Opava na podrobnosti.

Jak u Vás v praxi probíhá podpora a šíření ekologicky šetrných technologií?

Naše společnost je signatáři 10 základních principů UN Global Compact, jež jsme přijali na jaře 2015 za své a zavedli je do každodenních firemních činností a pracovních operací, dbáme na jejich důsledné dodržování. K těmto deseti principům se jednoznačně hlásíme a důsledně dbáme na jejich dodržování při každodenních pracovních činnostech.

Jako společnost zabývající se komunálními službami a jako společnost, zajišťující a realizující úklid, čistotu města, starost o zeleň, nakládání s odpady apod., je starost o životní prostředí samozřejmostí a naší prioritou.

Snažíme se být a jít při těchto činnostech příkladem o čemž svědčí např. vzhled areálů naší společnosti a jeho nejbližší okolí. Je proto naprosto přirozené, přenášet tyto aktivity také např. do nákupu a užívaní šetrných technologií, strojních zařízení, materiálů a výrobků nezatěžující životní prostředí, či při odpovědné komunikaci se zákazníky, občany a okolím, ve kterém naše společnost působí.

Jsme společností svozovou, odpovědně nakládáme s odpady jak při jejich svozu, tak při jejich dalším zpracování, např. na separační lince umístěné v areálu naší společnosti.

V rámci svých činností používáme obnovitelné zdroje elektrické energie pro vytápění objektů, či ohřev vody. Investujeme do pořízení vozidel a mechanismů pro úklid a čistotu města šetrné k životnímu prostředí - vozidla na elektropohon či CNG (vozidla na sběr a výsyp odpadkových košů, myčka povrchu chodníků - kamenné dlažby, samochodné vysavače odpadků). Jejich provoz je jednak šetrný k životnímu prostředí a jednak jejich chod je tichý a nerušíme tak spoluobčany při brzkém ranním úklidu.

V rámci zóny placeného stání motorových vozidel máme na placených parkovištích instalovaných 16 parkovacích automatů na solární baterie, bez nutnosti odběru elektrické energie.

V rámci úspor elektrické energie na námi spravovaném a udržovaném veřejném osvětlení ve SMO, provádíme regulaci příkonu elektrické energie veřejného osvětlení pomocí centrálních regulátorů a dále provádíme obměnu starších svítidel za nové, úspornější s nižším příkonem a šetrnější k životnímu prostředí. Máme tak provedenou revitalizaci 90 % z celkového množství 6.784 všech svítidel veřejného osvětlení ve SMO a městských částech. V rámci projektu „Šetření energiemi“ jsou zaváděny úsporné a regulační prvky v oblasti dodávek a spotřeby elektrické energie v námi užívaných objektech.

V roce 2017 jsme dokončili výstavbu čerpací a filtrační stanice pro odběr užitkové vody z přirozeného vodního toku do bazénu městského koupaliště v Opavě. Jelikož se jedná o zásobování plaveckého bazénu o obsahu 3,5 tisíc m3 vody do roku 2017 napájené pitnou vodou z vodovodního řadu, a spotřebě cca 30 tisíc m3 vody (včetně pravidelné, dle legislativy povinné denní obměny vody), znamená tento projekt obrovskou úsporu nákladů ve výši cca 1 mil. Kč za rok.

Voda použitá pro zásobování bazénu je poté přefiltrována a používána pro čištění a kropení komunikací, či pro zálivku záhonů a výsadby ve městě Opava. Zbytek nevyužitelné vody je po přefiltrování a přečištění vypouštěn jako zcela čistá a nezávadná voda zpět do přirozeného vodního toku - řeky Opavy.

Snažíme se být příkladem a jakýmsi motivátorem k následování, jednak obdobným společnostem zabývající se komunálními službami v rámci celé České republiky a jednak společnostem v našem regionu. Na téma CSR a trvale udržitelného rozvoje publikujeme v novinách i časopisech, vystupujeme v televizních pořadech, přednášíme na konferencích a přednáškách v rámci České republiky. Namátkou můžu zmínit konferenci ve Slovanském domě v Praze v roce 2018 v Panelové diskusi a Diskusním fóru Rady kvality ČR, kde jsem odpovídal na otázky na téma „Dobré praxe společensky odpovědného jednání v rámci aktivit společnosti, poskytující komunální služby pro Statutární město Opava“.

Zaměřujete se také na osvětovou činnost?

K rozvoji kvality života občanům snažíme přispívat dobrovolnou a bezplatnou pomocí, například odvozem odpadů, vzniklého při dobrovolném sezónním čištění přírodních lokalit v městě Opava a okolí neziskovými ekologickými organizacemi působící ve SMO, nebo školní brigády pořádané jednotlivými, většinou základními školami.

Pro školy, ale nejen pro ně, pořádáme pravidelné exkurze a prohlídky separační linky na odpad, provozované naší společností, na níž provádíme odborný výklad nejen o tom, jakým způsobem linka funguje ale o celém systému o nakládání s odpady ve městě Opava a městských částech, jenž rovněž naše firma zajišťuje. Je kladen důraz zejména na obeznámení dětí s nutnosti separování odpadů do kontejnerů k tomu určených.

Účastníme se, ve spolupráci se Statutárním městem Opava, na „Dnech země“, kde jsou presentovány činnosti v rámci nakládání s odpady. Je zde např. vystavována svozová technika, kdy si děti mají možnost sednout za volant "popelového vozu", dále balíky vyseparovaných a slisovaných komodit nachystaných k předání dalšímu odběrateli, barevné nádoby na separovaný odpad a děti se učí, která barva patří které komoditě apod.

V rámci evropského týdne mobility se pravidelně účastníme akce „Den čisté dopravy“, v rámci které probíhá výstava elektrovozidel, na které prezentujeme pracovní stroje na elektropohon jako např. samochodné vysavače odpadků.

Pořádáme „Den otevřených dveří v Technických službách Opava“. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít si prostory společnosti Technické služby Opava s. r. o. a prohlédnout celý areál s komunální technikou nebo se zúčastnit komentované prohlídky separační linky. Velkým lákadlem je také možnost svézt se v posypovém voze nebo si vyzkoušet výhled ze sedadla popelářského vozu či sekačky trávy.


UN Global Compact

Společnost v roce 2015 přijala 10 základních principů UN Global Compact a stala se součástí národní sítě UN Global Compact Česká republika. Vydala a zveřejnila na portálu UN Global Compakt již tři Zprávy o pokroku COP (Communication on Progress), tedy zprávy o pokroku v rámci CSR. Součástí každé zprávy je prohlášení o trvající podpoře.

V roce 2015 se stala prémiovým členem Asociace společenské odpovědnosti a v roce 2016 členem Platformy zainteresovaných stran CSR. V roce 2018 se společnost stala signatářem Charty kvality České republiky

Foto: zdroj Martin Girášek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS