Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem

| autor: Hana Tomášková0

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem

Zeptali jsme se proto Martina Giráška, provozně-technického náměstka TS Opava na podrobnosti.

Jak u Vás v praxi probíhá podpora a šíření ekologicky šetrných technologií?

Naše společnost je signatáři 10 základních principů UN Global Compact, jež jsme přijali na jaře 2015 za své a zavedli je do každodenních firemních činností a pracovních operací, dbáme na jejich důsledné dodržování. K těmto deseti principům se jednoznačně hlásíme a důsledně dbáme na jejich dodržování při každodenních pracovních činnostech.

Jako společnost zabývající se komunálními službami a jako společnost, zajišťující a realizující úklid, čistotu města, starost o zeleň, nakládání s odpady apod., je starost o životní prostředí samozřejmostí a naší prioritou.

Snažíme se být a jít při těchto činnostech příkladem o čemž svědčí např. vzhled areálů naší společnosti a jeho nejbližší okolí. Je proto naprosto přirozené, přenášet tyto aktivity také např. do nákupu a užívaní šetrných technologií, strojních zařízení, materiálů a výrobků nezatěžující životní prostředí, či při odpovědné komunikaci se zákazníky, občany a okolím, ve kterém naše společnost působí.

Jsme společností svozovou, odpovědně nakládáme s odpady jak při jejich svozu, tak při jejich dalším zpracování, např. na separační lince umístěné v areálu naší společnosti.

V rámci svých činností používáme obnovitelné zdroje elektrické energie pro vytápění objektů, či ohřev vody. Investujeme do pořízení vozidel a mechanismů pro úklid a čistotu města šetrné k životnímu prostředí - vozidla na elektropohon či CNG (vozidla na sběr a výsyp odpadkových košů, myčka povrchu chodníků - kamenné dlažby, samochodné vysavače odpadků). Jejich provoz je jednak šetrný k životnímu prostředí a jednak jejich chod je tichý a nerušíme tak spoluobčany při brzkém ranním úklidu.

V rámci zóny placeného stání motorových vozidel máme na placených parkovištích instalovaných 16 parkovacích automatů na solární baterie, bez nutnosti odběru elektrické energie.

V rámci úspor elektrické energie na námi spravovaném a udržovaném veřejném osvětlení ve SMO, provádíme regulaci příkonu elektrické energie veřejného osvětlení pomocí centrálních regulátorů a dále provádíme obměnu starších svítidel za nové, úspornější s nižším příkonem a šetrnější k životnímu prostředí. Máme tak provedenou revitalizaci 90 % z celkového množství 6.784 všech svítidel veřejného osvětlení ve SMO a městských částech. V rámci projektu „Šetření energiemi“ jsou zaváděny úsporné a regulační prvky v oblasti dodávek a spotřeby elektrické energie v námi užívaných objektech.

V roce 2017 jsme dokončili výstavbu čerpací a filtrační stanice pro odběr užitkové vody z přirozeného vodního toku do bazénu městského koupaliště v Opavě. Jelikož se jedná o zásobování plaveckého bazénu o obsahu 3,5 tisíc m3 vody do roku 2017 napájené pitnou vodou z vodovodního řadu, a spotřebě cca 30 tisíc m3 vody (včetně pravidelné, dle legislativy povinné denní obměny vody), znamená tento projekt obrovskou úsporu nákladů ve výši cca 1 mil. Kč za rok.

Voda použitá pro zásobování bazénu je poté přefiltrována a používána pro čištění a kropení komunikací, či pro zálivku záhonů a výsadby ve městě Opava. Zbytek nevyužitelné vody je po přefiltrování a přečištění vypouštěn jako zcela čistá a nezávadná voda zpět do přirozeného vodního toku - řeky Opavy.

Snažíme se být příkladem a jakýmsi motivátorem k následování, jednak obdobným společnostem zabývající se komunálními službami v rámci celé České republiky a jednak společnostem v našem regionu. Na téma CSR a trvale udržitelného rozvoje publikujeme v novinách i časopisech, vystupujeme v televizních pořadech, přednášíme na konferencích a přednáškách v rámci České republiky. Namátkou můžu zmínit konferenci ve Slovanském domě v Praze v roce 2018 v Panelové diskusi a Diskusním fóru Rady kvality ČR, kde jsem odpovídal na otázky na téma „Dobré praxe společensky odpovědného jednání v rámci aktivit společnosti, poskytující komunální služby pro Statutární město Opava“.

Zaměřujete se také na osvětovou činnost?

K rozvoji kvality života občanům snažíme přispívat dobrovolnou a bezplatnou pomocí, například odvozem odpadů, vzniklého při dobrovolném sezónním čištění přírodních lokalit v městě Opava a okolí neziskovými ekologickými organizacemi působící ve SMO, nebo školní brigády pořádané jednotlivými, většinou základními školami.

Pro školy, ale nejen pro ně, pořádáme pravidelné exkurze a prohlídky separační linky na odpad, provozované naší společností, na níž provádíme odborný výklad nejen o tom, jakým způsobem linka funguje ale o celém systému o nakládání s odpady ve městě Opava a městských částech, jenž rovněž naše firma zajišťuje. Je kladen důraz zejména na obeznámení dětí s nutnosti separování odpadů do kontejnerů k tomu určených.

Účastníme se, ve spolupráci se Statutárním městem Opava, na „Dnech země“, kde jsou presentovány činnosti v rámci nakládání s odpady. Je zde např. vystavována svozová technika, kdy si děti mají možnost sednout za volant "popelového vozu", dále balíky vyseparovaných a slisovaných komodit nachystaných k předání dalšímu odběrateli, barevné nádoby na separovaný odpad a děti se učí, která barva patří které komoditě apod.

V rámci evropského týdne mobility se pravidelně účastníme akce „Den čisté dopravy“, v rámci které probíhá výstava elektrovozidel, na které prezentujeme pracovní stroje na elektropohon jako např. samochodné vysavače odpadků.

Pořádáme „Den otevřených dveří v Technických službách Opava“. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít si prostory společnosti Technické služby Opava s. r. o. a prohlédnout celý areál s komunální technikou nebo se zúčastnit komentované prohlídky separační linky. Velkým lákadlem je také možnost svézt se v posypovém voze nebo si vyzkoušet výhled ze sedadla popelářského vozu či sekačky trávy.


UN Global Compact

Společnost v roce 2015 přijala 10 základních principů UN Global Compact a stala se součástí národní sítě UN Global Compact Česká republika. Vydala a zveřejnila na portálu UN Global Compakt již tři Zprávy o pokroku COP (Communication on Progress), tedy zprávy o pokroku v rámci CSR. Součástí každé zprávy je prohlášení o trvající podpoře.

V roce 2015 se stala prémiovým členem Asociace společenské odpovědnosti a v roce 2016 členem Platformy zainteresovaných stran CSR. V roce 2018 se společnost stala signatářem Charty kvality České republiky

Foto: zdroj Martin Girášek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert