Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Svaz měst a obcí ČR: žádá o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice

| autor: SMO ČR0

Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory.

Šance pro města, obce a celé regiony

Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů.

Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře.

V souvislosti s výše uvedenou iniciativou a na základě proběhlých jednání byla připravena Pozice SMO ČR k závazku OZE (obnovitelných zdrojů energie) 2030, která je přílohou tohoto materiálu, a která určuje základní principy, které bude Svaz měst a obcí ČR prosazovat v rámci energetiky. Toto stanovisko bylo přijato na prvním zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 21. června 2019.

Pozice SMO ČR k plnění závazku OZE 2030

Priority

SMO ČR má, při zachování souladu s evropskými nařízeními a směrnicemi, jasně definované priority v oblasti energetiky:

 • Energetická soběstačnost ČR
 • Podpora konkurenceschopnosti v městech a obcích
 • Trvale udržitelný rozvoj energetické zajištěnosti měst a obcí

Základní všeobecné stanovisko

SMO ČR požaduje jasnější nastavení příspěvků jednotlivých sektorů a technologií k plnění cíle OZE

 • Požadujeme zpracování ekonomického a technického posouzení potenciálu OZE v ČR.
 • Národní klimato-energetický plán musí být založen na jasném hodnocení technického potenciálu a vyplývajících nákladů různých technologií OZE.
 • Podpoříme pouze takový efektivní způsob plnění OZE cíle, který optimalizuje poměr celkových nákladů (jak vstupních investičních, tak následně provozních) na plnění OZE závazku.
 • OZE zdroje musí být vždy individuálně a konkrétně posouzeny dle dispozic a potřeb daného místa, tzv. šité na míru.
 • Požadujeme odůvodnění vyřazení velkých FV OZE z příspěvku k OZE cíli. Díky tomuto kroku budou města a obce nesmyslně diskriminována. Tento krok jde proti prioritám SMO ČR, konkrétně naplňování priorit zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.

Elektřina

SMO ČR požaduje zvýšení podílů OZE na 24 %

 • SEK 2015 předpokládá podíl výroby z OZE na 18,7 % (15,2 TWh) v roce 2030
 • Dle NAP OZE 2016 by měl podíl OZE na hrubé domácí spotřebě dosáhnout 15,2 % (11,3 TWh) již v roce 2020.
 • Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2 % (10,6 TWh) v roce 2030.
 • Požadujeme větší využití potenciálu OZE v sektoru elektroenergetiky.
 • Preferujeme větší zapojení OZE (na střechách, v rámci průmyslových zón, na brownfieldech aj.) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního/smart města. Toto řešení přinese městům a obcím čistou energii a rovnoměrné ekonomické oživení všech částí měst a obcí.

SMO ČR preferuje technologicky neutrální OZE aukce

 • Požadujeme urychlení přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť dle německé zkušenosti směřují aukce provozní podporu OZE na minimální až nulovou úroveň, vedou k větší efektivnosti využívání zdrojů energie a současně tak přispívají ke snížení zátěže životního prostředí.
 • Vzhledem k požadavku na minimalizaci nákladů na plnění OZE cíle jako prostředku k zachování konkurenceschopnosti ve městech a obcích požadujeme zařazení i velkých OZE do schématu podpory.
 • Podporujeme 1MW jako minimální hladinu podpory OZE.

Doprava

SMO ČR podporuje nízkoemisní dopravu

 • Elektromobilitu a další alternativní paliva (vodík, CNG aj.) vnímáme jako cestu k naplnění udržitelné dopravy a současně jako nástroj ke zlepšení ovzduší ve městech a obcích.
 • Změna palivové základny musí proběhnout na úrovni veřejné a osobní dopravy.

Tepelné hospodářství

SMO ČR vnímá navyšování významu biomasy jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší

 • Považujeme za nedosažitelné snížit zásadně emise NOx bez signifikantního zapojení nespalujících OZE.
 • Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích.
 • Podporujeme instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací.

Soubory ke stažení

Stanovisko Svazu k energetickému mixu (19 kB)

Zdroj: Průmyslová ekologie

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert