Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální přípravě politiky soudržnosti (2021-2027)

| autor: SMO ČR - TZ0

Stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální přípravě politiky soudržnosti (2021-2027)

Statutární města, jako členové Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR), opakovaně potvrzují, že jsou jedním z nejbližších partnerů, který na evropské úrovni vede dialog se zástupci Evropské komise (EK) a na české úrovni se všemi ministerstvy v rolích řídicích orgánů, především pak s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Statutární města na základě dosavadního průběhu vyjednávání pozitivně hodnotí, že v zásadních dokumentech pro podobu nového programového období (především v Souborech návrhů nařízení pro politiku soudržnosti 2021-2027) je definována důležitá, silná a jasná pozice měst a nástroje ITI. Zároveň ale upozorňují, že některé nedořešené body na české straně mohou implementaci ITI zkomplikovat, prodloužit a oddálit tak možnost zahájení čerpání evropských prostředků.

V návaznosti na přípravu nového programového období přijala statutární města v nedávné době tyto tři stěžejní společné dokumenty: „Brněnská deklarace“ podepsaná dne 1. 12. 2017 v Brně; „Poziční dokument statutárních měst České republiky k podobě integrovaných urbánních nástrojů po roce 2020“ podepsaný dne 21. 3. 2018 v Pardubicích a „Společné stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální přípravě politiky soudržnosti 2021-2027“ podepsané dne 6. 9. 2018 v Praze.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji vyjednávání nyní statutární města přijímají toto stanovisko, které je určeno řídicím orgánům budoucích operačních programů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí) a také Ministerstvu financí:

• Statutární města velice pozitivně vnímají, že se do aktuálních návrhů Obecného nařízení Evropského parlamentu (EP) a návrhů nařízení jednotlivých fondů (především Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS) zřetelně vepsala velice silná a jasná role měst, a to v podobě jejich udržitelného rozvoje prostřednictvím územních nástrojů.

• Statutární města pozitivně hodnotí, že na české straně je shoda použít pro udržitelný rozvoj měst opět nástroj Integrovaných územních investic.

• Statutární města znovu potvrzují, že v souladu se vznikající Strategií regionálního rozvoje České republiky (SRR) vítají použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací – sedm stávajících ITI a šest současných IPRÚ (Integrovaných plánů rozvoje území).

• Statutární města jsou přesto znepokojena negativním, rezervovaným a nedůvěřivým postojem některých ministerstev k nástroji ITI (především Ministerstva průmyslu a obchodu) a vyzývají proto všechny řídicí orgány, aby roli měst a nástroje ITI, tak jak ji do svých dokumentů vepsala Evropská komise (EK), promítly do svých připravovaných operačních programů a do uplatnění ITI v těchto programech.

• Statutární města upozorňují, že v návaznosti na evropské dokumenty vláda České republiky dne 4. 2. 2019 schválila architekturu budoucích operačních programů a také uložila všem ministrům řídicích orgánů „zajistit odpovídající promítnutí integrovaných územních investic do budoucích operačních programů“ a vyzývají Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v roli gestora regionální politiky dohlédlo na plnění tohoto bodu, především pak implementaci ITI ve všech operačních programech.

• Statutární města požadují vyčlenit na realizaci nástroje ITI částku v minimální výši 75 miliard korun. Po negativní zkušenosti ze současného programového období požadují fixaci této částky v Dohodě o partnerství připravované k uzavření mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Statutární města jsou připravená jednat s řídicími orgány o rozložení této částky mezi jednotlivé evropské fondy (ERDF, FS a ESF+) a jednotlivé cíle politiky. Dále jsou připravena předložit do 30. 6. 2019: a) odborně zpracovanou argumentaci pro vyčlenění takovéto alokace a b) reálnou absorpční kapacitu třinácti území aglomerací ITI na úrovni strategických projektů.

• Statutární města žádají Ministerstvo pro místního rozvoj o jasné stanovisko, zda bude povinná alokace ve výši nejméně 6 % ze zdrojů fondu ERDF, kterou musí na národní úrovni každý členský stát vyčlenit na udržitelný rozvoj měst, splněna právě nástrojem ITI.

• Statutární města kladně hodnotí, že poprvé v historii je v „Nařízeních“ samostatný cíl, který je věnován podpoře udržitelného integrovaného rozvoje území (Cíl politiky 5) a zároveň upozorňují, že podle Evropské komise je možné realizovat ho prostřednictvím vybraných aktivit ze všech ostatních Cílů politiky 1 až 4.

• Statutární města pozitivně hodnotí, že budoucí Integrované (územní) strategie mohou obsahovat seznamy konkrétních projektů a žádají, aby MMR akceptovalo definici strategického projektu předložené při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj.

• Statutární města, vzhledem k tomu, že Integrované strategie v dalším období již nebudou vázány pouze na evropské zdroje, opětovně vyzývají všechna ministerstva k jednání o vyčlenění národních zdrojů na realizaci Integrovaných strategií.

• Statutární města pozitivně hodnotí roli Ministerstva pro místní rozvoj, které si uvědomuje důležitost rozvoje měst a jejich zázemí pro ekonomický rozvoj České republiky, zároveň ale MMR upozorňují na následující body, které je nutné pro hladký průběh implementace ITI vyřešit:

          • Statutární města i nadále usilují o pevnější legislativní ukotvení aglomerací ITI a vyřešení „právní“ jistoty při implementaci ITI, proto požadují novelizaci Zákona o regionálním rozvoji, popřípadě Zákona o obcích. Statutární města jsou v návaznosti na řešení tohoto bodu připravena MMR do 30. 4. 2019 zaslat tři návrhy řešení tohoto bodu a jsou připravena se na novelizaci zákona aktivně podílet.

          • Statutární města vyzývají MMR k dokončení jednotného vymezení aglomerací a požadují, aby byla aktivně zapojena do tohoto procesu.

          • Statutární města žádají MMR o jasné stanovisko, zda a jak bude ITI provázáno se Strategií regionálního rozvoje České republiky.

          • Statutární města žádají MMR o vydání metodického pokynu (stanoviska, manuálu) pro realizaci ITI v novém programovém období („MPIN 2“).

           • Statutární města žádají o informace o přípravě „Národního dokumentu k územní dimenzi“ a požadují zapojení do jeho přípravy.

           • Statutární města vyzývají MMR k informování a jednání o vztahu ITI a: a) dalšího (Evropskou komisí uznávaným) integrovaného nástroje Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD); b) tzv. Regionálních akčních plánů (RAP); c) individuálních projektů.

          • Statutární města žádají MMR o možnost financování činností vedoucích k aktualizacím (tvorbě nových) Integrovaných strategií z Operačního programu Technická pomoc (stávající ITI), případně z dalších zdrojů (stávající IPRÚ).

          • Statutární města požadují možnost financování činností nositelů ITI v novém programovém období z budoucí technické pomoci.

Foto: ilustrační Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert