Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Společný průzkum Dunaje 4 - největší mezinárodní říční expedice roku 2019 se blíží

| autor: MŽP0

Společný průzkum Dunaje 4 - největší mezinárodní říční expedice roku 2019 se blíží

Průzkumy Dunaje včetně jeho hlavních přítoků k získání spolehlivých a vzájemně porovnatelných informací o vybraných ukazatelích kvality vody a stavu ekosystémů tohoto evropského veletoku provede největší mezinárodní říční expedice roku – „Společný průzkum Dunaje 4“ ve 13 zemích v povodí Dunaje včetně České republiky. Svou činnost zahájí v sobotu 29. června na Den Dunaje. 

Společné průzkumy napomáhají vládám zemí v povodí Dunaje naplňovat Úmluvu o spolupráci pro jeho ochranu i únosné využívání a naplňovat požadavky rámcové směrnice o vodě, pomáhají rozhodovat o opatřeních v oblasti životního prostředí. Tyto mezistátní expedice jsou příkladem efektivní mezinárodní spolupráce všech podunajských zemí, počínaje Německem a konče Rumunskem, zahrnující jak členské, tak i nečlenské státy Evropské unie.

Společný průzkum Dunaje si vytyčil následující tři hlavní cíle: získat data pro ukazatele, které obvykle nejsou monitorovány a analyzovány v programech monitoringu; shromáždit informace o environmentálních proměnných a vodních organismech ve formátu, který je snadno porovnatelný mezi jednotlivými regiony a zeměmi; zvýšit veřejné povědomí o stavu a kvalitě podunajských vod a o pokračujícím úsilí v ochraně a obnově říčních ekosystémů. Výsledkem průzkumu bude mj. monitoring rozšíření invazních nepůvodních druhů, identifikaci specifických znečišťujících látek v povodí Dunaje, průzkum kvality sedimentů, hydromorfologické hodnocení, screening kvality poříčních podzemních vod, testování nových metod (např. vzorkování mikroplastů v povrchových vodách a jejich analýza). Získaná data umožní také zajímavé porovnání vývoje kvality a stavu vod a jejich společenstev v dlouhodobém horizontu. Jakost vody povodí Dunaje se sleduje od roku 1992 a poskytuje vyvážený pohled na stav znečištění vod a dlouhodobé trendy v kvalitě včetně stanovení míry zatížení jednotlivých významných řek v povodí Dunaje.

Spolupráce při ochraně povodí řeky Dunaje představuje jednu z největších mezinárodních aktivit v ochraně vod. Ta probíhala již v osmdesátých letech na základě Deklarace podepsané v Bukurešti a týkala se pouze řeky Dunaj. Poté se v roce 1992 rozeběhl Environmentální program Dunaje podporovaný z mezinárodních zdrojů, který zahrnoval celé povodí Dunaje včetně jeho přítoků, a současně se začala připravovat tzv. Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (1998). Pro naplňování cílů Úmluvy byla založena Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, viz www.icpdr.org/main/, která se zavázala k plnění úkolů v celém povodí Dunaje.

Účast a koordinaci prací za ČR zajišťuje Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí prostřednictvím národního koordinátora a pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Průzkum proběhne na našem území na dvou říčních profilech, Morava - Lanžhot a Dyje - Pohansko, tedy v místech, kde hlavní moravské řeky opouští ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ