Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Senát vrátil sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodohospodářské infrastruktury

| zdroj: Vakinfo0

Senát vrátil sněmovně návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodohospodářské in
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nově bude do návrhu zařazena i veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha, která bude vymezená v územně plánovací dokumentaci. To by mělo umožnit zahájit budování těchto zařízení ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu.

Senát navrhuje také nově rozšířit možnost využití takzvaného mezitímního rozhodnutí, který umožňuje státu u dopravních projektů stanovených v příloze k tomuto zákonu zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu, i na vodní a energetické stavby.

Pozměňovací návrhy senátu:

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1. V čl. I za bod 1 vložit nové body 2 a 3, které znějí:

„2. V § 1 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 3. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v územně plánovací dokumentaci vymezená veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha.“

Následující body 2 až 42 označit jako body 4 až 44.

2. V čl. I za bod 28 vložit nový bod 29, který zní:

„29. V § 3b odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.“.

Následující body 29 až 44 označit jako body 30 až 45.

3. V čl. I za bod 30 vložit nový bod 31, který zní:

„31. V § 3b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 2 v případě stavby se způsobem využití jako rodinný dům nebo bytový dům, která je bydlištěm podle § 80 občanského zákoníku alespoň jednoho z vlastníků.“.“.

Následující body 31 až 45 označit jako body 32 až 46.

4. V čl. I bod 45 upravit takto:

 „45. V příloze v bodě 1.2 se text „I/12“ nahrazuje textem „I/9, I/11, I/12, I/13, I/20, I/22, I/23, I/26, I/27“, za text „I/35,“ se vkládá text „I/38,“ a za text „I/49,“ se vkládá text „I/50, I/56, I/57,“.“.

5. V čl. I bodu 46 v příloze v bodu 8 za slova „vodní dílo Vlachovice“ na nový řádek vložit slova „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“.

6. V čl. X bodu 2 v § 37a odst. 2 slovo „a“ nahradit čárkou a na konci textu odstavce doplnit slova „ , a obec dotčená neprůjezdností trasy pozemní komunikace“.

7. Článek XIX upravit takto:

„Čl. XIX

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb. a zákona č. 312/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Za stavební úpravu vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu se považuje též položení nového vedení vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu vedle stávajícího vedení a plnící jeho funkci, nejdále však v ochranném pásmu stávajícího vodovodu nebo kanalizace. Při provádění stavební úpravy podle tohoto odstavce se postupuje podle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.“.

 2. V § 108 odst. 2 se za slova „politice územního rozvoje“ vkládají slova „ , územnímu
rozvojovému plánu“.“.

8. V čl. XXIV za bod 18 vložit nový bod 19, který zní:

„19. V § 33 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo rovněž zajistí zveřejnění informace o možnosti podání připomínek k návrhu politiky územního rozvoje a o době, ve které je lze uplatnit, veřejnoprávním sdělovacím prostředkem s celostátním dosahem a zároveň obcím v řešeném území a obcím sousedícím s tímto územím prostřednictvím datové schránky.“.“.

Následující body 19 až 84 označit jako body 20 až 85.

9. V čl. XXIV bodu 22 v § 35d na konci odstavce 3 doplnit větu „Ministerstvo rovněž zajistí zveřejnění informace o možnosti podání připomínek k návrhu územního rozvojového plánu a o době, ve které je lze uplatnit, veřejnoprávním sdělovacím prostředkem s celostátním dosahem a zároveň obcím v řešeném území a obcím sousedícím s tímto územím prostřednictvím datové schránky.“.

Foto: ilustrační/ Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ