Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rady starostům - Sběrné dvory – zřízení, provoz, pravidla

| autor: Hana Tomášková0

Právní rámec zřízení sběrného dvora:

 Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů,

 Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

 Zákon č. 309/1991 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů,

 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

 Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

 Vyhláška 352/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s elektroodpady, ve znění pozdějších předpisů,  Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů.

!! Povolení sběrného dvora je v kompetenci krajského úřadu.

 Důležitým dokumentem pro povolovací řízení je provozní řád.

 Provozní řád Sběrného dvora má závaznou strukturu a obsah.

Jednodušší formou je zřízení SBĚRNÉHO MÍSTA

JE ZŘIZOVÁNO BEZ POVOLENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU

POZOR NA ZÁMĚNU se SBĚRNÝM HNÍZDEM (TO ČASTO BÝVAJÍ KONTEJNERY EKO-KOM)…

Sběrné místo je např. při řešení problémů bioodpadu vybaveno kontejnerem.

Při řešení místa pro kovový odpad dostačuje dle zákona vybavit území obce jednou popelnicí na kovový odpad – na šrot.

Pozor také na záměnu s MÍSTEM zpětného odběru § 31 g zákona o odpadech.

Do skupiny A zařízení pro nakládání s odpady dle Vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s dopady patří nejen sběrné dvory, ale i sběrny, výkupny, sběrné dvory pro odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů.

Co se týká mobilních zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními se obsah provozního řádu zařízení skupiny A použije přiměřeně

Druhy přijímaných odpadů: papír a lepenka, plasty, kovy, dřevo, sklo, kompozitní obaly, biologicky rozložitelný odpad, stavební odpad, objemný odpad, pneumatiky, nebezpečné složky komunálního odpadu. Příklady z obcí a měst:

Osnova provozního řádu v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (zařízení skupiny A včetně skladů odpadů)

Základní údaje o zařízení: Název zařízení, Identifikační údaje vlastníka zařízení, sídlo, IČ, statutární zástupce, tel. spojení,

v příloze doložit kopii dokladů prokazujících oprávnění provozovatele nakládat s odpady, popř. s nebezpečnými odpady – např. živnostenský list, kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny),

Jméno vedoucího pracovníka zařízení,

Odpadový hospodář:(§ 15 Zákona o odpadech: původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečným odpadem (NO) v množství větším než 100 t NO za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, tj. odpadového hospodáře).

Sídla příslušných dohlížecích orgánů státní správy

Krajský úřad – odbor životního prostředí nebo Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí

Magistrát nebo obec s rozšířenou působností – odbor životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát

Významná telefonní čísla:

 Krajská hygienická stanice

 Hasiči 150

 Lékařská záchranná služba 155

 Policie ČR 158

Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (čp. objektu, parc. č. pozemku a katastrální území):

Údaj o kolaudaci stavby nebo změně užívání stavby (č.j. a datum vydání, který úřad vydal):

STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

popis stavebních objektů, vybavení sanitárním zařízením pro zaměstnance, vybavení lékárničkou první pomoci, způsob zásobování pitnou a užitkovou vodou, způsob zajištění odvádění a zneškodňování dešťových vod, odpadních splaškových nebo průmyslových vod, vzdálenost zařízení od nejbližší obytné zástavby obce,

popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací a manipulační prostředky),  

přítomnost technických a technologických zdrojů hluku,

jejich hluková charakteristika,

pozice zdrojů hluku vůči obytné zástavbě a dalším hlukově chráněným prostorům (chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory ve smyslu definice podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),

vyhodnocení vlivů zdrojů hluku na chráněné venkovní prostory staveb (např. hluková studie, protokol o měření vlivu zdrojů hluku z konkrétní provozovny nebo zařízení),

časový interval provozu zdrojů hluku (počet hodin v denní době a v noční době),

Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,

Zařízení pro přejímku odpadů (váha, laboratoř apod.),

TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ:

Povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení,

Přejímka odpadů – administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu (vypsat podle postupu uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.),

Povinnosti obsluhy zařízení (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty), způsob a postup zápisu do provozního deníku,

Další nakládání s odpadem, způsob značení obalů a nádob s odpady, umisťování odpadu do zařízení, vyvěšení identifikačních listů nebezpečných odpadů (osnova ILNO dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.),

Zvláštní podmínky pro příjem některých nebezpečných druhů odpadů v souladu se zvláštními právními předpisy: např. odpad s obsahem azbestu, odpad ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další,

MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ:

Výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, např.: spotřeba energie, spotřeba vody,

měření hlukových emisí a hlukové imisní zátěže nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorů staveb nebo chráněných venkovních prostorů,

sledování množství a složení emisí do ovzduší v souladu se zvláštními právními předpisy,

sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, sledování meteorologických ukazatelů atd.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Počet vedoucích pracovníků, počet pracovníků zajišťujících bezprostřední provoz zařízení, organizační hierarchie,

Provozní doba zařízení,

VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ I V ZAŘÍZENÍ PRODUKOVANÝCH   

OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 

Popis pracovních činností spojených s nakládáním s odpady a zajištění kvality pracovního prostředí ve smyslu požadavků, vyplývajících z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Popis sanitárního zařízení pro pracovníky, způsob zásobování pitnou vodou, teplou vodou pro osobní hygienu (kvalita dodávané pitné vody a teplé vody musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody).

Vybavení lékárničkou první pomoci, zajištění první předlékařské pomoci.

Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami.

Opatření zaměřená k dodržování hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při provozu zdrojů hluku v pracovním a mimopracovním (komunálním) prostředí. Týká se to především provozu zdrojů hluku ve stacionárních zařízeních pro nakládání s odpady a provozu mobilních zařízení k mechanické úpravě a využívání odpadů = recyklační linky (drtící a třídící jednotky).

ZAVEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU ZAŘÍZENÍ

Provozní řád musí obsahovat popis vedení provozního deníku, odpovědnost za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.

Minimální rozsah provozního deníku: všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení, např.:

jména obsluhujících pracovníků, vybrané údaje o sledování provozu zařízení (např. spotřeba energie, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek),

další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,

záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách zařízení apod.,

záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

USTANOVENÍ O UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

Jedná se především o uchovávání dokumentů, dokládajících kvalitu přijímaných odpadů po dobu 5 let.

Příklady provozních řádů sběrných dvorů a sběrných míst:

Sběrné místo odpadů – Brno – Kohoutovice:

Adresa, Provozní doba, Kontakty na obsluhu, Výčet, co je možné odevzdávat: objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo atd.), nebezpečný odpad (např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, veškeré chemikálie, kosmetiku, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla atd.), kompletní elektrozařízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, televize…), a složky tříděného odpadu. Odložení výše uvedených odpadů je pro občany bezplatné. Co nelze odevzdávat: např. pneumatiky a stavební suť. Co dělat, když např. již nebude ve Sběrném místě kapacita – kam jinam lze občan odložit tento odpad. Co se týká živnostenského odpadu, není až do odvolání přijímán.

Pozor: dle místní situace toto pravidlo i pro sběrné dvory může být stanoveno výrazně jiné – např. stanovené zpoplatnění přijímání živnostenského odpadu.

Foto: ilustrační PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ