Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rada Středočeského kraje vydala posudek EIA ke třem stavbám

| zdroj: Středočeský kraj0

Rada Středočeského kraje vydala posudek EIA ke třem stavbám

Výrobní areál AAS Automotive s.r.o. v Milovicích

První ze staveb vznikne v bývalém vojenském prostoru v Milovicích. Půjde o výrobní areál AAS Automotive s.r.o., kam bude instalována technologie povrchových úprav hliníkových dílů. Pro posouzení vlivu zdroje znečišťování ovzduší byla zpracována rozptylová studie, z níž vyplývá, že vliv záměru lze hodnotit jako nevýznamný. Dále byla pro záměr vypracována studie posouzení vlivů na veřejné zdraví se závěrem, že vlivy záměru nepředstavují významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Pro nakládání s odpady bude zaveden systém jejich třídění, odděleného shromažďování a předávání oprávněným osobám. Riziko havárie je vzhledem k navrženým stavebnětechnickým opatřením a přijatým organizačním opatřením přijatelné. Kamiony nebudou v areálu odstavovány, dojde k vykládce surovin nebo nakládce zboží a k okamžitému odjezdu. Osobní automobily budou parkovány na vodohospodářsky zabezpečeném parkovišti, které je již povoleno a je umístěno uvnitř v areálu.

Komerční a skladový areál Postřižín – sever

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo vypracováno i v rámci zamýšlené výstavby Komerčního a skladového areálu Postřižín - sever. Předmětem záměru je komerční a skladový areál určený pro příjem, skladování a redistribuci potravinářského i nepotravinářského zboží do maloobchodní sítě v ČR. Z hlediska vlivu na kvalitu venkovního ovzduší budou imisní příspěvky z posuzovaného záměru malé a imisní situaci v zájmové oblasti ovlivní velmi málo, v případě obytné zástavby situované ve vzdálenosti větší než 1 km prakticky vůbec. Pro eliminaci emise prachových částic do ovzduší bude přijata řada opatření (pravidelná údržba areálu, omezení rychlosti vozidel v areálu, výsadba zeleně). Hluk z provozu nezpůsobí překročení hygienických limitů. Z posouzení záměru z hlediska vlivu na veřejné zdraví vyplývá, že řešený záměr je přijatelný. Splaškové odpadní vody budou v areálu čištěny v čistírně odpadních vod a dováděny do recipientu (Dolnopostřižínský potok). Srážkové odpadní vody budou po předčištění v odlučovačích zasakovány v retenčním poldru.

Průmyslový park Zdice – Hala A

Dalším posuzovaným záměrem je výstavba haly Průmyslového parku ve Zdicích pro lehkou výrobu a skladování včetně administrativního, sociálního a technického zázemí. V hale bude prováděna výroba a kompletace komponent pro automobilový průmysl a výroba drobných elektrických zařízení. Zdrojem pitné vody pro areál bude veřejný vodovod. Podzemní ani povrchové vody nebudou čerpány. Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací na ČOV Zdice. Dešťové vody ze střech budou odvodňovány přímo do areálové dešťové kanalizace a dále do areálové retenčně vsakovací nádrže, kterou bude tvořit centrální retenční nádrž (zemní poldr). V poldru bude voda retenována, vsakována a využívaná k závlaze pozemku, přebytek dešťových vod bude regulovaně vypouštěn do vodoteče.  Součástí záměru je i studie vlivu na hlukovou a emisní situaci. Z nich vyplývá, že vliv na veřejné zdraví bude malý a nepředpokládá překročení imisních limitů nad zákonný rámec. Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou vlivy hodnoceny jako malé nebo nulové.  

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK