Reklama

7. 8. 2019  |  Odpady  |  Autor: VIA ALTA a.s.

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností

Nové technologie lze v současné době pořizovat zejména prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Operačního programu Životní prostředí.

V rámci těchto programů je několik podprogramů zaměřených na dotační podporu pořízení technologií. Finanční prostředky z těchto programů jsou poskytovány především za účelem snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží nebo na kvalitnější nakládání s odpady.

Typickým zástupcem zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů je linka na výrobu stavebních a dekoračních dílců z odpadních plastů a ostatních materiálů. Pořízení této technologické je v současnosti možné z následujících dotačních programů:

Aktuální je 133. výzva OPŽP, která je otevřena pro příjem žádostí do 31. 10. 2019.

Mezi hlavní cíle prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporovanými projekty jsou zejména výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, a výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Dalšími výzvami, v rámci kterých lze požádat o přidělení finanční podpory, jsou:

- plánovaná 134. výzva OPŽP - příjem žádostí od 2. 9. 2019, více informací zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=139,

- v rámci programu OPPIK, Nízkouhlíkové technologie, plánované vyhlášení výzvy řízen 2019, více informací zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy/nizkouhlikove-technologie.

 

Foto: zdroj VIA ALTA a.s.

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI