Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“

| autor: SVH ČR, SOVAK ČR0

Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“

Klíčovým tématem posledních let je sucho, shodují se ministři životního prostředí a zemědělství spolu se Svazem vodního hospodářství ČR (SVH) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Společným cílem je zajistit dostatečné zdroje vody, nejen pro zásobování obyvatel pitnou vodou, ale i pro klíčové sektory hospodářství, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině.

Tyto priority chtějí zdůraznit v souvislosti s oslavami Světového dne vody, jehož letošním mottem je „Leaving no one behind“ což lze podle Organizace spojených národů volně přeložit i jako „Voda pro všechny“.

„Hospodaření s vodou na území České republiky je zcela závislé na atmosférických srážkách, jako na jediném zdroji vody. Musíme být tedy schopni tyto omezené a zranitelné zdroje zadržet a následně s nimi efektivně nakládat,“říká předseda představenstva SVH Petr Kubala a dodává: „negativní dopady suchého období z minulých let na krajinu a vodní zdroje se kumulují a stále se prohlubují. Nesmíme však zapomínat na jiné extrémy, kterými jsou například povodně.“

K dosažení výše uvedeného cíle přijalo vedení SVH a SOVAK dokument s názvem „Programové priority ve vodním hospodářství po roce 2020“, s nímž také seznámilo vedení obou, pro vodní hospodářství rozhodujících resortů - Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Dokument obsahuje celou řadu návrhů, k jejichž uskutečnění je třeba součinnosti obou těchto resortů, zejména ve finanční podpoře prioritních vodohospodářských opatření. V této souvislosti vodohospodáři oceňují dosavadní aktivity obou resortů v prevenci rizik sucha, povodní i dalších souvisejících opatření. Pozitivně vodohospodáři hodnotí i dosavadní implementaci současných programů využívajících jak zdroje EU, tak národní zdroje

"Čekají nás náročné roky, protože extremizace počasí způsobená změnou klimatu se bude spíše prohlubovat, než aby ustupovala. Sucho a povodně už nebudou jen ojedinělé jevy, se kterými se potkáme jen jednou za několik desítek let.

Vodohospodářský sektor čekají zásadní změny, jejichž cílem musí být zajištění pitné vody pro občany, ale i ochrana před vodou v případě povodní. To si vyžádá nemalé investice na straně vodohospodářského sektoru, ale také zcela zásadní systémové změny v hospodaření s vodou, včetně dešťové, odpadní i šedé. Musíme být otevření novým technologiím i světovým trendům, tak razantní změny vyžadují především změnu v našich hlavách,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Řešení následků sucha a zadržení vody v krajině je pro mě i pro Ministerstvo zemědělství jednou z největších priorit. Proto jsme od roku 2015 na řešení sucha poskytli zhruba 29 miliard korun.

Existuje celá řada dotačních programů v oblasti zemědělství a vodního i lesního hospodářství, které pomáhají zabezpečit dostatečné vodní zdroje a posilují zadržení vody v krajině.

Jedním ze zásadních bodů je pro nás rozvoj veřejných vodovodů v obcích, na které Ministerstvo poskytne v následujících letech celkem asi 6 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Systémové řešení uvedených rizik musí být podle SVH i SOVAK především vyvážené, týkající se jak opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině, tak zajištění zásobování občanů pitnou vodou.

V zmíněných prioritách vodního hospodářství je tak mimo jiné kladen důraz jak na potřebu propojování, obnovu a rozšiřování skupinových vodovodů jako páteřní sítě pro zajištění pitné vody, tak na zřizování nových lokalit k zadržování a akumulaci vody, úpravy stávajících vodních nádrží a v případě potřeby dobudování nových vodních děl, také ale na zlepšení hospodaření se srážkovými vodami nebo na efektivní využití čistírenských kalů.

Vývoj počasí v posledních letech přitom ukazuje, že současné zdroje vody na území ČR přestávají v nových podmínkách dostačovat k zajištění dosavadního vodního blahobytu, zejména v některých, suchem nejvíce ohrožených regionech.

Velkým problémem je ale také stav a končící životnost stávajících vodárenských přivaděčů, do jejichž obnovy se dosud téměř neinvestovalo a řešily se jen havarijní situace, ačkoli jsou tyto vodárenské systémy významnou složkou pro zásobování více než dvou třetinu obyvatel pitnou vodou.

SVH a SOVAK proto považují za nutné připravit a následně realizovat národní dotační program, který by byl na obnovu a rozvoj vodárenských přivaděčů zaměřen. Investiční náročnost takového cíle (odhadem 15 až 20 miliard korun) je totiž mimo finanční možnosti vodohospodářských subjektů.

K zajištění této celospolečenské priority jsou vodohospodáři připraveni poskytnout všechny své znalosti a zkušenosti tak, aby konečným výsledkem byla stabilizace zdrojů pitné vody pro ČR pro všechny její občany, v duchu letošního motta Světového dne vody.

„I nyní máme ještě řadu obcí, kam vodárenské společnosti dováží vodu do vodojemů, aby zajistily zásobování našich spoluobčanů. Proto je jednou z priorit vodního hospodářství zajistit napojení co největšího počtu obyvatel na vodovodní systémy, protože jedině tak lze zajistit, zejména v období sucha, dostatek pitné vody pro všechny“ dodává předseda SOVAK Miloslav Vostrý.

Světový den vody se koná každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody.

V ČR organizuje oslavy Světového dne vody SVH ve spolupráci s dalšími partnery, z nich nejvýznamnější je SOVAK sdružující vodohospodářské společnosti, které zajišťují dodávky pitné vody a její čištění pro občany ČR.

Foto: Petr Jarolímek, Průmyslová ekologie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ