Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přeshraniční projekt se blíží ke svému závěru

| autor: Lesy ČR0

Přeshraniční projekt se blíží ke svému závěru

Dne 20. srpna 2019 proběhla průběžná terénní exkurze na místech realizace na Moravské straně projektu v Bílých Karpatech na Lesní správě Luhačovice. Na exkurzi přijali pozvání hosté z České republiky a zejména ze Slovenska, kterým projektový tým představil všechny stěžejní aktivity projektu.

Biodiverzita je široký pojem a také projekt s tímto názvem (zkráceně Biodiverzita SK-CZ) byl rozdělen do několika stěžejních aktivit. První aktivitou projektu byla přeměna nevhodné druhové skladby lesních porostů výsadbou jedle a dubu.

Mezi aktivity mimo lesní porosty patřila obnova a zachování horských lučních biotopů s pravidelným obhospodařováním a se sběrem biomasy. Na lučních společenstvech byl proveden podrobný fytocenologický průzkum. Pro zajištění pravidelné údržby byla zakoupena malá mechanizace pro sklizeň biomasy. Na bezlesích byly vysázeny plodonosné dřeviny a dřeviny se sníženou početností populace. Ve vytipovaných lesních porostech byla přirozená obnova dřevin doplněno o chybějící a méně zastoupené dřeviny, jako např. javor klen, třešeň ptačí a jeřáb břek. V rámci údržby bezlesí bude získáváno kvalitní krmivo pro přikrmování zvěře a předkládáno v k tomu určených zařízeních v době strádání, aby se zabránilo škodám na lesních porostech.

Na několika lokalitách byly postaveny pozorovací zařízení, které společně s pozorovací technikou budou sloužit k monitoringu savců. Vytipované porosty byly ochráněny speciálním nátěrem proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. Dále byly naprojektovány nové vodní biotopy – mokřady pro zadržení vody v krajině, celkem se jedná o 3 lokality s 5 mokřady. Aktivitou pro veřejnost je osazení naučných tabulí na stávající turistické trase, která spojuje obec Štítnou nad Vláří se slovenským Antonstálem.

Projektové aktivity u Slovenského partnera jsou realizovány ve dvou pohořích – Bílých Karpatech a Strážovských vrších v podobné struktuře, však ve větším rozsahu. Na Slovensku se již podařilo v rámci monitoringu savců pozorovat např. medvěda nebo rysa.

Kromě výše uvedených aktivit probíhaly v projektu také projektová střetnutí, realizován byl společný přechod dětí po naučném chodníku a prezentace projektu jak na Slovensku, tak také v České republice na mezinárodní výstavě.

Celkové výdaje projektu jsou rozpočtovány ve výši 775 239,66 EUR, z toho v poměru 60% Lesy Slovenské republiky a 40% Lesy České republiky. Celková finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 658 953,70 EUR což je 85% z celkového rozpočtu projektu. Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu je možné pouze u slovenských partnerů v celkové výši 23 200,99 EUR a vlastní zdroje žadatelů činí celkem 93 084,97.

Projekt je realizován z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, spolufinancovaný fondem regionálního rozvoje, prioritní osy Kvalitní životní prostředí, investiční priority č. 4 – Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb včetně sítě Natura 2000 a zelených infrastruktur, specifický cíl 2.2 – Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území.

Foto: ilustrační/ Tereza Pencová

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ