Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Kdo platí za přistavení kontejneru na odpad

| autor: Hana Tomášková0

velkoobjemový_odpad,_Zápotoční_-_Nad_Botičem_Wikimedia
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Město svou vyhláškou o systému nakládání s odpady určuje místa k soustřeďování SKO i všech druhů separovaných odpadů. Provozuje i sběrný dvůr, kam lze odevzdat objemný odpad. Jeho občan si však objednal u technických služeb kontejner, který nechal odvézt na skládku a požadoval uhrazení nákladů městem v rámci poplatku za využívání obecního systému.

Do naší Poradny dorazil dotaz, kdo má povinnost uhradit náklady za přistavení kontejneru a odvoz odpadu ve výše uvedeném případě.

Oplustil_Petr_foto2.jpg

Odpovídá Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.:

Objedná-li si občan sám u technických služeb přistavení kontejneru na odpad (bez ohledu na druh odpadu) a nechá si tímto způsobem odpad odvést na skládku, nemůže požadovat po obci uhrazení nákladů za jeho odvoz a odstranění, resp. pokud tak činí, obec není povinna takovému požadavku vyhovět.

Obec nemá ze zákona povinnost nést veškeré

náklady svých občanů spojené s jimi produkovanými odpady. Obec má povinnost přebírat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků, je povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob pouze v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.

Ke splnění této povinnosti musí mít obce nastavený obecní systém odpadového hospodářství.
Ten mohou nastavit za pomocí obecně závazných vyhlášek (pomocí kterých mohou určit i místa pro přebírání dalších druhů odpadů[1]).

Podle zákona[2] je obec povinna určit místa pro oddělení soustřeďování komunálního odpadu,
a to standardně alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Využívat obecní systém odpadového hospodářství mohou standardně fyzické osoby nepodnikající, jejíchž odpad vznikl na území této obce. Aby jej mohly využívat i podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vytvářející komunální odpad svou činností na území obce, mohou za dalších podmínek uzavřít písemnou smlouvu s obcí o zapojení se do jejího odpadového hospodářství.

Obec je tedy pouze povinna od fyzických osob nepodnikajících převzít odpadvýhradně v místech určených systémem jejího odpadového hospodářství (např. sběrné nádoby) a od dalších osob za stanovených podmínek. Není povinností obce zajišťovat občanům dopravu odpadu do těchto obcí určených míst nebo jim dokonce hradit jejich vlastní náklady na takovou dopravu.

Objedná-li si občan kontejner na objemný odpad od technických služeb mimo systém nakládání s komunálním odpadem, má povinnost si uhradit tuto objednanou službu sám, a to na základě smluvního vztahu mezi ním a technickými službami.

Rozhodne-li se občan (nebo jiná osoba) uložit komunální odpad mimo místa stanovená obcí, a tudíž mimo její systém odpadového hospodářství,není obec povinna této osobě hradit jakékoliv náklady.


[1] § 59 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert