Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Práva a povinnosti provozovatele vodovodu nebo kanalizace

| autor: redakce0

Práva a povinnosti provozovatele vodovodu nebo kanalizace

Provozování vodovodů nebo kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci na základě provozní smlouvy a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace. Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury může být i vlastník infrastruktury, který v takových případech plní povinnosti provozovatele.

Provozováním vodovodů nebo kanalizací se rozumí zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti.

Provozováním vodovodů nebo kanalizací není jejich správa ani jejich rozvoj. Vodohospodářské služby poskytované provozovatelem tedy zahrnují zejména službu dodávky vody, službu odvádění a čištění odpadní vody, službu udržování a službu servisu odběratelům.

PRÁVO PROVOZOVATELE:

a) provést zásah do vodovodu nebo kanalizace pouze se souhlasem vlastníka, pokud není smlouvou o provozování vodovodu nebo kanalizace stanoveno jinak;

b) přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím;

c) přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích;

  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku;

  • neumožní-li odběratel provozovateli po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod;

  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky;

  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než tři dny,

  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod;

  • v případě prodlení odběratele s placením vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

POVINNOST PROVOZOVATELE:

a) provozovat vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů a v souladu se smlouvou o provozování vodovodu nebo kanalizace uzavřenou s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace a v souladu s písemnou dohodou, pokud se jedná o vodovod nebo kanalizaci provozně související;

b) předat obci na její žádost přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za minulý rok nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání;

c) provádět odběry vzorků surové vody (zdroj podzemní či povrchové vody) v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. Elektronická podoba celkových výsledků je na www.eagri.cz/Voda/ Sstátní správa ve VH/Zákon o vodovodech a kanalizacích;

d) sdělit stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace své písemné stanovisko k navrhované přeložce nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti;

e) v případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod;

f) neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod;

g) po zjištění zhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a krajskému úřadu a dále postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví;

h) poskytnout na vyžádání MZe údaje, které se týkají technického stavu vodovodu nebo kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Zdroj: SOVAK ČR/ Ing. Miroslava Vaculíková, MBA Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury s odbornou recenzí Ing. Milana Míky a ing. Filipa Wannera, Ph.D.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert