Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava odmítla rozšíření spalovny nebezpečných odpadů

| zdroj: Město Ostrava0

Ostrava odmítla rozšíření spalovny nebezpečných odpadů

Rada města Ostravy potvrdila v červenci zamítavé stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě, i přesto, že společnost doplnila dokumentaci a přidala dvě změny - snížení kapacity nové linky o pět tisíc tun ročně z 20 tisíc tun na 15 tisíc a návrh kompenzačního opatření, kterým je výměna 20 kotlů na hnědé uhlí za kotle na zemní plyn v domácnostech v nejbližší zástavbě.

„Území města Ostravy je nejhustěji osídlenou oblastí v regionu, žije tady přibližně tři sta tisíc lidí, což je zhruba jedna třetina obyvatel Moravskoslezského kraje. Je známo, že se potýkáme s odlivem obyvatel, přitom jedním z nejvýznamnějších faktorů pro výběr vhodného bydlení a trávení volného času se stává kvalita životního prostředí v daném místě. Vznik dalšího zdroje znečišťování ovzduší bude spíše jejich odchod podporovat, než aby nové obyvatele přilákal. Když odhlédneme od toho, že vznikne další emisní zdroj, existují další rizika spojená s navýšením kapacity, a to možnost vzniku havárií na vodách nebo požáry," uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová.

Náměstkyně připomenula překračování imisním limitů v Ostravě. „Co se týče například benzenu, jeho roční imisní limit pět mikrogramů na metr krychlový byl vloni na měřicí stanici v Přívoze překročen v průměrné roční hodnotě o desetinu mikrogramu. Může se jevit, že je tato hodnota zanedbatelná, ale musíme brát v potaz, že imisní limit znamená horní hranici možného znečištění danou látkou. Naším cílem je primárně znečištění snižovat a ne ho nenápadně zvyšovat," zdůraznila Kateřina Šebestová.

Na území města Ostravy se nachází několik významných emisních zdrojů a nové průmyslové zdroje je potřeba do jeho rozlohy umisťovat s rozmyslem a s přihlédnutím k místním přírodním a zejména k  imisním podmínkám. Městu jsou předkládány k vyjádření různé záměry, které jsou hodnoceny podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Každý z nich je hodnocen samostatně a nesčítají se jejich kumulativní účinky. Pokud se však všechny tyto emise z jednotlivých posuzovaných záměrů sečtou, mohou již mít významný vliv na kvalitu ovzduší ve městě, neboť i při splnění tzv. BAT technologií se nejedná o technologie bezemisní.

Předkladatelé návrhu se navíc nevypořádali s hlavní výtkou, proč by další linka o tak velké kapacitě měla vzniknout znovu právě v Ostravě. Současná ostravská spalovna má kapacitu 25 tisíc tun za rok a je už teď největší v České republice. Přitom pouze třetina spalovaného nebezpečného odpadu vzniká v Ostravě, zbytek se dováží. Na ovzduší tak má navíc nepříznivý vliv i nákladní automobilová doprava, která odpady do spalovny dováží.

Město Ostrava se snaží snižovat emise v ovzduší. Prosazuje ekologickou dopravu, v příštím roce skončí dieselové motory v MHD, dosluhující automobily na městě i v městských organizacích nahrazuje elektromobily nebo vozy na CNG, v rodinných domech dotacemi podporuje výměnu starých kotlů za nové ekologické. Proti prachu v ovzduší bojuje také nadlimitním čistěním komunikací anebo výsadbou zeleně, která u komunikací zadržuje prach.

Foto: Lukáš Kaboň/Ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert