Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava odmítla rozšíření spalovny nebezpečných odpadů

| zdroj: Město Ostrava0

Ostrava odmítla rozšíření spalovny nebezpečných odpadů

Rada města Ostravy potvrdila v červenci zamítavé stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě, i přesto, že společnost doplnila dokumentaci a přidala dvě změny - snížení kapacity nové linky o pět tisíc tun ročně z 20 tisíc tun na 15 tisíc a návrh kompenzačního opatření, kterým je výměna 20 kotlů na hnědé uhlí za kotle na zemní plyn v domácnostech v nejbližší zástavbě.

„Území města Ostravy je nejhustěji osídlenou oblastí v regionu, žije tady přibližně tři sta tisíc lidí, což je zhruba jedna třetina obyvatel Moravskoslezského kraje. Je známo, že se potýkáme s odlivem obyvatel, přitom jedním z nejvýznamnějších faktorů pro výběr vhodného bydlení a trávení volného času se stává kvalita životního prostředí v daném místě. Vznik dalšího zdroje znečišťování ovzduší bude spíše jejich odchod podporovat, než aby nové obyvatele přilákal. Když odhlédneme od toho, že vznikne další emisní zdroj, existují další rizika spojená s navýšením kapacity, a to možnost vzniku havárií na vodách nebo požáry," uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová.

Náměstkyně připomenula překračování imisním limitů v Ostravě. „Co se týče například benzenu, jeho roční imisní limit pět mikrogramů na metr krychlový byl vloni na měřicí stanici v Přívoze překročen v průměrné roční hodnotě o desetinu mikrogramu. Může se jevit, že je tato hodnota zanedbatelná, ale musíme brát v potaz, že imisní limit znamená horní hranici možného znečištění danou látkou. Naším cílem je primárně znečištění snižovat a ne ho nenápadně zvyšovat," zdůraznila Kateřina Šebestová.

Na území města Ostravy se nachází několik významných emisních zdrojů a nové průmyslové zdroje je potřeba do jeho rozlohy umisťovat s rozmyslem a s přihlédnutím k místním přírodním a zejména k  imisním podmínkám. Městu jsou předkládány k vyjádření různé záměry, které jsou hodnoceny podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Každý z nich je hodnocen samostatně a nesčítají se jejich kumulativní účinky. Pokud se však všechny tyto emise z jednotlivých posuzovaných záměrů sečtou, mohou již mít významný vliv na kvalitu ovzduší ve městě, neboť i při splnění tzv. BAT technologií se nejedná o technologie bezemisní.

Předkladatelé návrhu se navíc nevypořádali s hlavní výtkou, proč by další linka o tak velké kapacitě měla vzniknout znovu právě v Ostravě. Současná ostravská spalovna má kapacitu 25 tisíc tun za rok a je už teď největší v České republice. Přitom pouze třetina spalovaného nebezpečného odpadu vzniká v Ostravě, zbytek se dováží. Na ovzduší tak má navíc nepříznivý vliv i nákladní automobilová doprava, která odpady do spalovny dováží.

Město Ostrava se snaží snižovat emise v ovzduší. Prosazuje ekologickou dopravu, v příštím roce skončí dieselové motory v MHD, dosluhující automobily na městě i v městských organizacích nahrazuje elektromobily nebo vozy na CNG, v rodinných domech dotacemi podporuje výměnu starých kotlů za nové ekologické. Proti prachu v ovzduší bojuje také nadlimitním čistěním komunikací anebo výsadbou zeleně, která u komunikací zadržuje prach.

Foto: Lukáš Kaboň/Ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema