Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpadové hospodářství vyřešil na Třebíčsku dobrovolný svazek obcí

| autor: Hana Tomášková0

svazek_obci.jpg
zdroj: Esko_T

Na Třebíčsku úspěšně funguje dobrovolný svazek obcí, které se již v roce 1992 spojily, aby řešily problémy spojené se svozem a likvidací odpadu. Dnes svazek disponuje vlastní svozovou firmou, sítí sběrných dvorů, provozuje skládku TKO, dotřiďovací linku, kompostárnu či zařízení na využití skládkového plynu.

Svazek vznikl kvůli provozování regionální skládky

Dobrovolný svazek obcí „ Skládka TKO“ Třebíč, dnes s názvem Svazek obcí pro komunální služby, byl založen v říjnu 1992. Bylo to na popud města Třebíče a okolních obcí. Začala totiž platit legislativní úprava o odpadovém hospodářství, která spočívala v dramatickém navýšení poplatků za ukládání odpadů na nezabezpečených skládkách. Těch bylo na Třebíčsku 146.

Připojilo se dalších 67 obcí. Hlavním důvodem byl záměr postavení a provozování společné regionální skládky.

Na ploše 7 ha byla poté vystavěna zabezpečená skládka s náklady 52 mil. Kč.

Svazek vlastní firmu zajišťující odpadové hospodářství

Od roku 1997 je v provozu svozová firma Esko_T s.r.o., kde Svazek obcí pro komunální služby vlastní 100% podíl. „V roce 1996 nastala taková situace, že se prudce zvýšily ceny za odvoz a likvidaci odpadu od soukromých firem. Mělo se platit 1000 korun za popelnici, což byl téměř dvojnásobek dosavadní ceny. Protože nebyla konkurence, firma se chovala, jak jí trh dovolil. V té době na valné hromadě svazku starostové z představenstva iniciovali založení dceřiné společnosti ESKO-T, která bude služby v odpadovém hospodářství pro obce provozovat. V červenci 1997 ESKO-T začalo, jako společnost s ručením omezeným, fungovat a postupně sváží více než 83 obcí s 80 tisíci obyvateli,“ přibližuje fakta z minulosti Pavel Gregor, jednatel společnosti Esko-T, s.r.o.

ESKO –T s.r.o. zajišťuje veškeré legislativní požadavky jednotlivých měst a obcí v oblasti nakládání s odpady.

  • Provozuje skládku TKO, 15 sběrných dvorů, dotřiďovací linku, kompostárnu, třídění velkoobjemových odpadů, zařízení na využití skládkového plynu, recyklaci stavební suti, informační centrum
  • Provádí svoz komunálních, tříděných, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
  • Svozová oblast má 83 měst a obcí a 80 000 obyvatel
  • Zabezpečuje evidenci odpadů a hlášení, informační a charitativní činnost
  • Zaměstnává 81 lidí

Síť sběrných dvorů a vlastní třídící linka

„V roce 2000 pokračoval svazek v dalších projektech odpadového hospodářství. Postavil 12 sběrných dvorů, v roce 2009 některé sběrné dvory rozšířil a postavil další tři. V rámci celého regionu v současné době funguje 15 sběrných dvorů a jsou rovnoměrně rozmístěny tak, aby byly maximálně dostupné pro většinu občanů z celého obvodu svazku obcí, který čítá cca 117 tisíc obyvatel,“ uvádí Pavel Gregor.

Svazek komunálních služeb využívá moderní třídící linku v Třebíči, kterou provozuje Esko-T. „První dotřiďovací linka byla postavena v roce 2002. Představy a požadavky na dotřiďování v současnosti jsou jiné než byly v roce 2001, kdy se chystal projekt. Stará linka byla projektována na 5 000 t/rok, a my jsme v loňském roce vytřídili 6 900 t papíru a plastů. Proto jsme museli vybudovat nový příjem plastových odpadů a kompletně vyměnit technologii, která byla již morálně a technicky zastaralá. Nová třídící linka by měla splnit požadavky dané novou legislativou,“ vysvětluje Gregor.

Zařízení na využívání skládkového plynu

„Kogenerační jednotka byla postavena v roce 2004 nákladem 16 mil Kč. Zařízení se skládá ze dvou kontejnerů. V prvním jsou 2 vývěvy, které vysávají z rekultivované části skládky skládková plyn. Skládkový plyn obsahuje více jak 50 % metanu. Tento plyn je dodáván do druhého kontejneru, ve kterém jsou dva spalovací motory s generátory a přes trafostanici je vyrobená elektrická energie dodávána do sítě. Elektrický výkon zařízení je 2x160 kWh. Ročně vyrobíme v průměru 1 mil. kWh elektrické energie,“ objasňuje Pavel Gregor, jak zařízení funguje.

Bioodpad

V říjnu 2015 byla postavena kompostárna v Petrůvkách. Vzhledem k velkému počtu obcí ve svazku je třídění, svoz a likvidace bioodpadů řešeno více způsoby či jejich kombinací.

„Vždy záleží na aktivitě starosty nebo vedení obce. Některé obce přispívaly na pořízení domácích kompostérů. Některé vybudovaly komunitní kompostování a některé mají zaveden svoz BRO, který končí na naší kompostárně,“ říká Pavel Gregor, „Zde z tohoto materiálu vyrobíme kompost, který je kvalitativně zařazen jako certifikované hnojivo, ESKOMPOST. Ročně zde zpracujeme 5,5 tis. tun biologicky rozložitelného materiálu. Vyrobený kompost prodáváme občanům, zahrádkářům, obcím a firmám. V letošním roce o něj projevili zájem i zemědělci.“

Výhody dobrovolného svazku obcí

Je zřejmé, že „Svazek obcí pro komunální služby“ se svou dceřinou společností ESKO-T, se snaží především o vybudování uceleného systému ekologického a ekonomického nakládání s odpady. Svazek obcí doposud investoval více jak 390 mil. Kč do zařízení, která dávají lidem práci a obcím jistotu plnění zákonných požadavků České republiky a Evropské unie.

Jestliže svazek obcí disponuje vlastní svozovou společností, vidí Pavel Gregor jako největší výhody to, že jak vedení svazku obcí, tak i VH společnosti ESKO-T tvoří starostové, a Ti si hlídají provozní náklady.

„ESKO –T s.r.o. působí na našem okrese jako stabilizující prvek, který zaručuje udržení přijatelné cenové úrovně při nakládání s odpady pro občany. Aby firma obstála v konkurenci, má zavedeny do řízení společnosti normy jakosti ČSN EN ISO 9001, ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14 000 a certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“,“ uzavírá Pavel Gregor.

svazek_obci.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT