Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rady starostům: Odpadové hospodářství v České republice - právní předpisy

| autor: Miloš Kužvart0

Rady starostům: Odpadové hospodářství v České republice - právní předpisy

Právní rámec:

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády číslo 352/2014 Sb. O plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 ze dne 22. prosince 2014. (Nabylo účinnosti 1. ledna 2015. Automaticky zrušilo předchozí POH).

Prováděcí předpisy:

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky:

Vyhláška číslo 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady ze dne 17. října 2001,

Vyhláška č. 384/2001 Sb. O nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) ze dne 17. října 2001

Vyhláška číslo 237/2002 Sb., O podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků ze dne 27. 5. 2002,

Vyhláška č. 641/2004 Sb. O rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence ze dne 8. 12. 2004,

Vyhláška č. 352/2005 Sb., O podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) ze dne 5. září 2005,

Vyhláška č. 341/2008 Sb. O podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) ze dne 26. srpna 2008,

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ze dne 3. října 2008,

Vyhláška č. 352/2008 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) ze dne 11. září 2008,

Vyhláška č. 170/2010 Sb. O bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 21. května 2010,

Vyhláška č. 321/2014 Sb., O rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů ze dne 16. prosince 2014,

Vyhláška č. 248/2015 Sb., O podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik ze dne 23. září 2015,

Vyhláška č. 93/2016 Sb., O Katalogu odpadů ze dne 23. března 2016,

Vyhláška č. 94/2016 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ze dne 23. března 2016,

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ze dne 19. prosince 2016.


Metodické pokyny:

Např. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadů a cementářské pece.

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním dopadem.

Obecní závazné vyhlášky:  Např. k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.


Předpisy související (ve smyslu nejčastějších odkazů v odpadové legislativě):

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek,

Zákon č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 76/2002 Sb., O integrované prevenci a omezování znečištění

Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ