Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rady starostům: Odpadové hospodářství v České republice - právní předpisy

| autor: Miloš Kužvart0

Rady starostům: Odpadové hospodářství v České republice - právní předpisy

Právní rámec:

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády číslo 352/2014 Sb. O plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 ze dne 22. prosince 2014. (Nabylo účinnosti 1. ledna 2015. Automaticky zrušilo předchozí POH).

Prováděcí předpisy:

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky:

Vyhláška číslo 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady ze dne 17. října 2001,

Vyhláška č. 384/2001 Sb. O nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) ze dne 17. října 2001

Vyhláška číslo 237/2002 Sb., O podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků ze dne 27. 5. 2002,

Vyhláška č. 641/2004 Sb. O rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence ze dne 8. 12. 2004,

Vyhláška č. 352/2005 Sb., O podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) ze dne 5. září 2005,

Vyhláška č. 341/2008 Sb. O podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) ze dne 26. srpna 2008,

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ze dne 3. října 2008,

Vyhláška č. 352/2008 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) ze dne 11. září 2008,

Vyhláška č. 170/2010 Sb. O bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 21. května 2010,

Vyhláška č. 321/2014 Sb., O rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů ze dne 16. prosince 2014,

Vyhláška č. 248/2015 Sb., O podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik ze dne 23. září 2015,

Vyhláška č. 93/2016 Sb., O Katalogu odpadů ze dne 23. března 2016,

Vyhláška č. 94/2016 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ze dne 23. března 2016,

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu ze dne 19. prosince 2016.


Metodické pokyny:

Např. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadů a cementářské pece.

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním dopadem.

Obecní závazné vyhlášky:  Např. k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.


Předpisy související (ve smyslu nejčastějších odkazů v odpadové legislativě):

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek,

Zákon č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 76/2002 Sb., O integrované prevenci a omezování znečištění

Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS