Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obec má 200 obyvatel, je bez kanalizace. Jak řešit čistírnu odpadních vod?

| autor: Hana Tomášková0

Obec má 200 obyvatel, je bez kanalizace. Jak řešit čistírnu odpadních vod?

Obecně platí

„Pokud je Vaše obec bez současného připojení k již existující kanalizaci s čistírnou odpadních vod a není s tímto připojením v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací počítáno, tak byste měli plnit zásadní podmínku způsobilého žadatele o dotaci na pořízení soustavy domovních čistíren odpadních vod,“ uvádí Markéta Švábová z Fair Care.

Řešené území se musí nacházet v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV. Tuto skutečnost žadatel doloží odborným posudkem a stanoviskem příslušného krajského úřadu ve vazbě na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (tzv. „PRVKÚK“).

„Dotační výzva, která pořízení domovních čistíren odpadní vod podporuje, je omezena na podporu maximálně 50 EO - připojených budov – rodinné doby, bytové domy, rekreační objekty určené k trvalému bydlení a objekty v přímém vlastnictví obce. V rámci dotační výzvy nelze podávat více než jednu žádost. To znamená, že počet 50 EO je finální. V případě připojení 16 – 50 EO je možné získat maximálně 240 tisíc Kč na pořízení a instalaci 1 EO. Maximální částka dotace by tak pro obec s 200 obyvateli mohla činit 12 milionů Kč, avšak maximálně 80 % z celkových způsobilých výdajů celého projektu,“ upřesňuje Markéta Švábová.

Je třeba individuální posouzení

„Každou lokalitu je potřebné posoudit individuálně - z hlediska dotace po stránce ekonomické, přičemž přitom  záleží hlavně na tom, jaký je poměr obyvatel a délky kanalizace, to podstatně ovlivní náklad na jednoho obyvatele. A pak jestli se dá z hlediska hydrogeologického zasakovat vyčištěná voda. To také ovlivní délku kanalizací,“ říká Karel Plotěný ze společnosti Asio a zpřesňuje: „Obec 200 EO se dá řešit soustavou domovních čistíren. Čistírny k tomu použité musí být do 50 EO, tj. například jedna pro 50 EO, 10 kusů po deseti a zbytek rodinné domy. Podporu nelze získat na rekreační objekty, které nejsou trvale obývané.“

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. „Podmínka ve výši 30 %, se týká 30 % z celkového počtu EO - budov v obci - rodinné doby, bytové domy, rekreační objekty určené k trvalému bydlení a objekty v přímém vlastnictví obce, ne počtu obyvatel,“ doplňuje Markéta Švábová.

„Obce o velikosti do 200 obyvatel jsou většinou zasazeny do krajiny tak, že voda odtéká do několika směrů. V takové situaci je ekonomicky výhodnější rozdělení čistírny na částečně decentralizovaný systém – např. 4 dílčí čistírny pro 50 obyvatel. Provozovatel sice musí při kontrole projít čtyři čistírny, ale i tak se jedná o levnější řešení ve srovnání s budováním složité kanalizační soustavy, vedoucí splašky na jednu čistírnu,“ připojuje Michal Kriška Dunajský z Ústavu vodního hospodářství a krajiny, Vysoké učení technické v Brně.Jakou čistírnu zvolit

„Je potřeba hledat čistírnu, která svým provozem neúměrně nezatíží obec. Složitý provoz se projevuje ve vysokých provozních nákladech, ty se potom překlápí ve vysoké stočné, rozpočítané na jednotlivé obyvatele,“ připomíná Michal Kriška Dunajský. „Kdyby byly vhodné spádové podmínky, tak by se dala ta obec řešit také vegetační čistírnou,“ konstatuje Karel Plotěný.

„Obec primárně musí mít vhodné prostory pro výstavbu takové čistírny. Narážíme zde na největší slabinu přírodních čistíren, kterou je náročnost na zábor plochy. Nutno počítat s plochou areálu, který lze stanovit jako 10 - 15 m2 na jednoho připojené obyvatele,“ konstatuje Michal Kriška Dunajský a dodává: „Vegetační čistírna odpadních vod je však jednodušší ve srovnání s jakoukoli jinou technologií.“

ČOV a dotace

Obce mohou na domovní čistírny odpadních vod čerpat dotace z Národního programu Životní prostředí (NPŽP). Konkrétně se jedná o výzvu č. 12/2019. Příjem žádostí probíhá od 2. 3. 2020.

„Ve výzvě 12/2019 evidujeme zatím jednu přijatou žádost s požadavkem na dotaci ve výši 3 mil. Kč. Příjem žádostí ale běží teprve krátce a žádosti mohou zájemci podávat až do června příštího roku,“ sděluje Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.

Podporovány jsou pouze DČOV splňující požadavky stanovené ve výzvě. „Konkrétní typ DČOV ve výzvě nestanovujeme. Pokud splní všechny předepsané náležitosti a účinnosti čištění - nutno doložit certifikátem, může být podpořena i vegetační DČOV,“ informuje Lucie Früblingová.

Může obec zajistit výstavbou jedné dílčí ČOV?

Výstavbou jedné dílčí čistírny odpadních vod by se vyřešilo odkanalizování pouze části obce. „Není zodpovědné ani spravedlivé zajistit čištění vody pouze části obyvatel. Spoluúčast na financování čistírny, tj. peníze z rozpočtu obce, by měly být rozdělovány mezi všechny obyvatele rovnoměrně,“ uzavírá Michal Kriška Dunajský.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert