Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí

| autor: redakce0

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přiz

První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod zahrnuje tématiku zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně. Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. 

Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Rovněž navazuje na některé z projektů, které byly z Norských fondů podpořeny v rámci minulých období, kdy byly například vypracovány záchranné programy pro některé z ohrožených živočichů. Celková podpora této oblasti byla stanovena na 9 079 023 EUR.

Tato částka bude alokována pomocí jedné velké otevřené výzvy a dvou výzev pro projekty menšího rozsahu (SGS projekty). Jelikož se bude jednat o projekty s inovátorským řešením, budou žádosti předkládány v rámci tzv. dvoukolových výzev. Pouze komisí posouzené a doporučené projektové záměry budou moci v druhém kole žádat o finanční podporu projektu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 1aPředkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 1aQ3 2019
Call 1aRealizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxeQ1 20205 779 023200 0001 000 000
SGS 1b/cProjekty malého rozsahu: Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště chráněná území; Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených na seznamech Červených knih ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů)Q4 20193 000 0005 000200 000
SGS 1dProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacitQ1 2020300 0005 00050 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. V rámci této oblasti se nabízí také možnost přeshraniční spolupráce například v regionech sousedících s Polskem.

U projektů malého rozsahu, které se zaměřují na monitoring znečištění způsobený lokálními topeništi, bude možné ověřit míru a závažnost tohoto znečištění nebo naopak efekt již dříve realizovaných opatření, např. i pomocí nízkonákladových senzorů. Celková alokace oblasti zaměřené na kvalitu ovzduší je 6 726 669 EUR. Částka je rozdělena do dvou otevřených výzev a dvou výzev na projekty malého rozsahu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 2aMonitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzdušíQ3 20192 500 000200 000750 000
Call 2bRealizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánechQ1 20222 926 669200 000750 000
SGS 2c/2eProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů; Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišťQ1 2020300 0005 00050 000
SGS 2dProjekty malého rozsahu: Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništiQ1 20211 000 00010 000100 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Tématika zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně se stala v posledních letech aktuálním tématem pro ochranu životního prostředí. Náš program se zaměřuje na zlepšení podmínek pro monitoring některých látek uvedených na seznamu prioritních či sledovaných látek a také na implementaci pilotních projektů na odstraňování zbytků léčiv z povrchových vod České republiky. Celková částka, která bude v rámci této oblasti dostupná žadatelům, je 6 726 669 EUR.

Tato částka bude rozdělena do dvou otevřených výzev a jedné výzvy na projekty malého rozsahu. Také v případě této oblasti bude součástí otevřené výzvy na projekty pilotních opatření dvoukolový proces hodnocení. Žadatelé musí nejprve předložit projektové záměry na posouzení odbornou komisí. Pouze schválené závěry mohou v návaznosti na toto hodnocení žádat o finanční podporu na realizaci projektu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 3aZajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC)Q1 20203 000 000200 000750 000
Call 3bPředkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 3bQ1 2020
Call 3bImplementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních tokůQ4 20203 426 669200 0001 000 000
SGS 3cProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředíQ1 2020300 0005 00050 000

Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Podporována bude tvorba adaptačních plánů na úrovni sídel a regionů a implementace pilotních přírodě blízkých zelených a modrých opatření, která budou v rámci těchto plánů identifikována. Celková alokace oblasti je 9 991 169 EUR.

Částka bude rozdělena pomocí dvou velkých otevřených výzev a dvou výzev pro projekty malého rozsahu. Podmínkou pro to, aby žadatel mohl získat prostředky na realizaci konkrétních opatření v rámci velkých otevřených výzev, je existence adaptačního/mitigačního plánu, což zajišťuje, že problematika klimatické změny je na úrovni dané lokality řešena komplexně a jedná se o součást strategického přístupu v boji proti ní.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 4aImplementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánůQ3 20194 000 000200 0001 000 000
Call 4bImplementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánůQ3 20214 691 169 200 000 1 000 000
SGS 4cProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnámQ1 2020300 0005 00050 000
SGS 4aProjekty malého rozsahu: Tvorba adaptačních a mitigačních plánů a strategií v sídlech a regionechQ3 20191 000 0005 00050 000

Fond pro Bilaterální spolupráci

Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. V rámci tohoto fondu je v tuto chvíli alokováno 150 000 EUR, které je možné využívat například k uhrazení cestovních nákladů při navazování pracovních kontaktů s partnerskou organizací z Norska, účast na vzdělávacích seminářích či pracovních školeních v Norsku apod.

Výzvy z tohoto fondu budou vyhlašovány během implementačního období průběžně a nezávisle na klasických výzvách. První výzva z Bilaterálního fondu bude vyhlášena již v polovině roku 2019 a žadatelům nabídne celkem 100 000 EUR. V případě klasických výzev nemusí mít žadatel pro svůj projekt norského partnera, nicméně bilaterální spolupráce bude vítanou součástí vašich projektů. Pro více informací o Bilaterálním fondu a spolupráci na mezinárodních projektech sledujte Partnerskou databázi programu. https://bf.sfzp.cz/

Ke stažení

Více informací o kontaktním semináři naleznete na bf.sfzp.cz/matchmaking-seminar

Zdroj: SFŽP

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert