Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí

| autor: redakce0

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přiz

První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod zahrnuje tématiku zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně. Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. 

Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Rovněž navazuje na některé z projektů, které byly z Norských fondů podpořeny v rámci minulých období, kdy byly například vypracovány záchranné programy pro některé z ohrožených živočichů. Celková podpora této oblasti byla stanovena na 9 079 023 EUR.

Tato částka bude alokována pomocí jedné velké otevřené výzvy a dvou výzev pro projekty menšího rozsahu (SGS projekty). Jelikož se bude jednat o projekty s inovátorským řešením, budou žádosti předkládány v rámci tzv. dvoukolových výzev. Pouze komisí posouzené a doporučené projektové záměry budou moci v druhém kole žádat o finanční podporu projektu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 1aPředkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 1aQ3 2019
Call 1aRealizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxeQ1 20205 779 023200 0001 000 000
SGS 1b/cProjekty malého rozsahu: Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště chráněná území; Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených na seznamech Červených knih ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů)Q4 20193 000 0005 000200 000
SGS 1dProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacitQ1 2020300 0005 00050 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. V rámci této oblasti se nabízí také možnost přeshraniční spolupráce například v regionech sousedících s Polskem.

U projektů malého rozsahu, které se zaměřují na monitoring znečištění způsobený lokálními topeništi, bude možné ověřit míru a závažnost tohoto znečištění nebo naopak efekt již dříve realizovaných opatření, např. i pomocí nízkonákladových senzorů. Celková alokace oblasti zaměřené na kvalitu ovzduší je 6 726 669 EUR. Částka je rozdělena do dvou otevřených výzev a dvou výzev na projekty malého rozsahu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 2aMonitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzdušíQ3 20192 500 000200 000750 000
Call 2bRealizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánechQ1 20222 926 669200 000750 000
SGS 2c/2eProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů; Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišťQ1 2020300 0005 00050 000
SGS 2dProjekty malého rozsahu: Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništiQ1 20211 000 00010 000100 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Tématika zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně se stala v posledních letech aktuálním tématem pro ochranu životního prostředí. Náš program se zaměřuje na zlepšení podmínek pro monitoring některých látek uvedených na seznamu prioritních či sledovaných látek a také na implementaci pilotních projektů na odstraňování zbytků léčiv z povrchových vod České republiky. Celková částka, která bude v rámci této oblasti dostupná žadatelům, je 6 726 669 EUR.

Tato částka bude rozdělena do dvou otevřených výzev a jedné výzvy na projekty malého rozsahu. Také v případě této oblasti bude součástí otevřené výzvy na projekty pilotních opatření dvoukolový proces hodnocení. Žadatelé musí nejprve předložit projektové záměry na posouzení odbornou komisí. Pouze schválené závěry mohou v návaznosti na toto hodnocení žádat o finanční podporu na realizaci projektu.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 3aZajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC)Q1 20203 000 000200 000750 000
Call 3bPředkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 3bQ1 2020
Call 3bImplementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních tokůQ4 20203 426 669200 0001 000 000
SGS 3cProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředíQ1 2020300 0005 00050 000

Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Podporována bude tvorba adaptačních plánů na úrovni sídel a regionů a implementace pilotních přírodě blízkých zelených a modrých opatření, která budou v rámci těchto plánů identifikována. Celková alokace oblasti je 9 991 169 EUR.

Částka bude rozdělena pomocí dvou velkých otevřených výzev a dvou výzev pro projekty malého rozsahu. Podmínkou pro to, aby žadatel mohl získat prostředky na realizaci konkrétních opatření v rámci velkých otevřených výzev, je existence adaptačního/mitigačního plánu, což zajišťuje, že problematika klimatické změny je na úrovni dané lokality řešena komplexně a jedná se o součást strategického přístupu v boji proti ní.

OznačeníZaměření výzvyTermínAlokace (EUR)Minimální podpora (EUR)Maximální podpora (EUR)
Call 4aImplementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánůQ3 20194 000 000200 0001 000 000
Call 4bImplementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánůQ3 20214 691 169 200 000 1 000 000
SGS 4cProjekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnámQ1 2020300 0005 00050 000
SGS 4aProjekty malého rozsahu: Tvorba adaptačních a mitigačních plánů a strategií v sídlech a regionechQ3 20191 000 0005 00050 000

Fond pro Bilaterální spolupráci

Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. V rámci tohoto fondu je v tuto chvíli alokováno 150 000 EUR, které je možné využívat například k uhrazení cestovních nákladů při navazování pracovních kontaktů s partnerskou organizací z Norska, účast na vzdělávacích seminářích či pracovních školeních v Norsku apod.

Výzvy z tohoto fondu budou vyhlašovány během implementačního období průběžně a nezávisle na klasických výzvách. První výzva z Bilaterálního fondu bude vyhlášena již v polovině roku 2019 a žadatelům nabídne celkem 100 000 EUR. V případě klasických výzev nemusí mít žadatel pro svůj projekt norského partnera, nicméně bilaterální spolupráce bude vítanou součástí vašich projektů. Pro více informací o Bilaterálním fondu a spolupráci na mezinárodních projektech sledujte Partnerskou databázi programu. https://bf.sfzp.cz/

Ke stažení

Více informací o kontaktním semináři naleznete na bf.sfzp.cz/matchmaking-seminar

Zdroj: SFŽP

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy