Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení

| zdroj: SOVAK ČR0

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení

Seminář navazoval na revizi normy ČSN 75 6406 Nakládání s vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu, která byla vydána v únoru 2020.

Ing. Radka Hušková, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, v referátu Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení z pohledu provozovatele vysvětlila účastníkům semináře, co předcházelo revizi normy ČSN 75 6406. V květnu 2015 došlo v Dejvicích ke kontaminaci pitné vody, která byla způsobena průsakem odpadní vody do vodovodního řadu. Bylo mimo jiné provedeno epidemiologické šetření na odtoku z ČOV pražských nemocnic a bylo zjištěno, že účinnost čištění odpadních vod je nízká. V odtocích z nemocničních čistíren odpadních vod byly zjištěny noroviry a další patogeny. V České republice neexistuje legislativa, která by stanovovala limity mikrobiologického znečištění v infekční vodě vypouštěné z nemocničních ČOV do stokové sítě pro veřejnou potřebu. Problematikou odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení se zabývala norma ČSN 75 6406 z roku 1996, ale nakládání s infekčními vodami ze zdravotnických zařízení řešila nedostatečně. Bylo zjevné, že je nezbytné zastaralou normu ČSN 75 6406 revidovat. SOVAK ČR zadal v roce 2016 Státnímu zdravotnímu ústavu vypracování rešerše, která obsahovala informace o výskytu rizikových chemických, infekčních a radioaktivních látek v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení, o legislativě v různých státech a o vhodných technologiích čištění nemocničních odpadních vod. Na vypracování rešerše navazovala příprava textu revidované normy v roce 2018 a připomínkové řízení v roce 2019. Revidovaná ČSN 75 6406 byla vydána v únoru 2020. Tato ČSN je platná, avšak nezávazná. Dále bude snaha o to, aby se ČSN 75 6406 stala závaznou pro zdravotnická zařízení, která vypouštějí odpadní vody do kanalizace.

Seminář SOVAK ČR Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení

Ing. Ladislava Matějů ze Státního zdravotního ústavu se v přednášce Revidovaná norma ČSN 75 6406 zmínila o právním rámci pro nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení v Evropě. Potom seznámila účastníky semináře s hlavními změnami nové ČSN 75 6406 proti předchozímu vydání normy. Nová ČSN 75 6406 se týká pouze části nakládání s odpadními vodami ve zdravotnických zařízeních před vypouštěním do veřejné kanalizace. Hlavní změny proti předchozímu vydání normy:

  • norma se týká pouze předčištění odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu;
  • norma bere v úvahu základní principy efektivního nakládání s odpadními vodami a přísná omezení pro vypouštění nebezpečných a sledovaných látek ve smyslu předpisů Evropské unie do kanalizace pro veřejnou potřebu;
  • odpadní vody jsou rozděleny podle charakteru znečištění;
  • norma obsahuje obecný popis doporučených technologií pro předčištění odpadních vod před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu;
  • norma se netýká čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod a vypouštění do vodního recipientu.

ČSN 75 6406 z února 2020 platí pro nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem rizikových chemických látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody, radioaktivní odpadní vody. Tato norma platí pro předčištění těchto odpadních vod před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Norma se nevztahuje na nakládání se srážkovými vodami a nezahrnuje čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení na vlastní čistírně s odtokem do vodního recipientu nebo se vsakováním vyčištěných vod do vod podzemních. Ing. Matějů dále stručně seznámila účastníky semináře s obsahem jednotlivých kapitol a informativních příloh nové ČSN 75 6406.

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., ze Státního zdravotního ústavu se věnovala problematice posouzení rizik. Nová ČSN 75 6406 uvádí požadavky pro posouzení rizik. Vody ze zdravotnických zařízení představují tři druhy rizik, a to toxické, infekční a radioaktivní. Posouzení rizik se zpracovává jako dokument, který popisuje průběh analýzy rizik systému odvádění a úpravy odpadních vod a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik. Posouzení rizik obecně vždy zahrnuje řadu kroků, které by měly být popsány a identifikovány.

Ing. Václav Hošek, předseda odborné komise SOVAK ČR pro čistírny odpadních vod v přednášce Principy technologií předčištění podle typu znečištění zdůraznil, že ČSN 75 6406 se týká vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, nikoliv do vodních toků. Provozovatel kanalizace požaduje, aby producent odpadních vod dodržoval kanalizační řád. Pro odpadní vody ze zdravotnických zařízení platí zásada, že je potřeba oddělovat jednotlivé typy odpadních vod – má být oddílná kanalizace pro infekční vody, pro odpadní vody s obsahem léčiv, pro radioaktivní vody a pro běžné splaškové vody. Dále se Ing. Hošek věnoval předčištění různých typů odpadních vod. Amalgám ze zubních plomb obsahující rtuť se odstraňuje v odlučovači amalgámu, který je součástí zubařského křesla. Radioaktivní odpadní vody se zavádějí do vymíracích nádrží; radiofarmaka mají nízký poločas rozpadu a radioaktivita prostým stáním v nádrži klesá. Po snížení radioaktivity vody pod přípustnou mez je možné vodu vypustit do kanalizace pro veřejnou potřebu. Infekční odpadní vody se zbavují biologických činitelů dezinfekcí. Pro dezinfekci surové infekční odpadní vody je nejvhodnější technologií teplota a tlak. Pro dezinfekci biologicky vyčištěné infekční odpadní vody je možné použít chlor, chlornan vápenatý nebo oxid chloričitý, UV záření, ozon nebo membránové technologie. U odpadních vod s obsahem léčiv je nejdříve potřebné biologické čištění a potom se tyto vody dočišťují, např. s použitím aktivního uhlí, oxidace (chorem, ozonem) nebo membránových technologií (reverzní osmóza).

Ing. Lenka Fremrová, předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci, se v referátu Související normy (pro dezinfekci odpadních vod, testy ekotoxicity apod.) zaměřila na několik vydaných i připravovaných norem. Norma ČSN 75 5050-1 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech – Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty platí pro navrhování, výstavbu, tlakové zkoušky a provoz zařízení a objektů pro dezinfekci vody prováděnou chlorem a chlorovými preparáty ve vodohospodářských provozech. Norma popisuje chlor, oxid chloričitý, chlornan sodný a chloritan sodný, které se používají k dezinfekci vody. Návrh mezinárodní normy ISO/DIS 22238 Opětovné využití odpadních vod – Směrnice pro dezinfekci a ekvivalentní čištění odpadních vod poskytuje směrnice pro používání různých metod dezinfekce čištěných odpadních vod tak, aby byly účinně inaktivovány nebo odstraněny patogeny z čištěných odpadních vod, které jsou určeny pro zavlažování. V letošním roce bude vydána norma ČSN ISO 17616 Kvalita půdy – Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů. V této normě jsou uvedena doporučení pro strategie zkoušení s ohledem na ochranu podzemních a povrchových vod.

Shrnutí ze semináře připravila Ing. Lenka Fremrová.

Foto: zdroj SOVAK ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ