Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nakládání s nebezpečným odpadem

| autor: Hana Tomášková0

nebezpečný odpad
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nebezpečný odpad může při nesprávném nakládání představovat vážné riziko pro lidské zdraví i pro životní prostředí. Proto zákon jasně stanovuje, co je nebezpečný odpad a kdo s ním může nakládat. Podezření na nelegální jednání v této oblasti lze oznámit České inspekci životního prostředí.

Miriam Loužecká, tisková mluvčí České inspekce životního prostředí, specifikuje náležitosti, kterých je třeba dbát při nakládání s nebezpečným odpadem.

Co je nebezpečný odpad?

Nebezpečné odpady (NO) jsou takové, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014.

Celkově se rozlišuje 15 nebezpečných vlastností označovaných písmeny HP a číslem (HP 1 až HP 15). Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita, výbušnost, hořlavost atd.

Podle zákona o odpadech je odpad také nebezpečný, pokud je smísen s některým z odpadů, kterému je v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) přiřazena kategorie „nebezpečný“, anebo je nebezpečným odpadem znečištěn.

Příklady nebezpečných odpadů: odpady obsahující rtuť či odpady nebezpečných chemikálií převážně z výrobních procesů, autobaterie, motorový olej, autovraky, různé druhy barev, čisticí prostředky, odpady s obsahem azbestu nebo odpady s obsahem POPs, dále např. infekční odpady, které vznikají ve zdravotnických zařízeních.

Kdo může nakládat s nebezpečným odpadem?

Nebezpečný odpad musí původce, resp. držitel nebezpečného odpadu, předat pouze do zařízení, které je určeno pro nakládání daným druhem nebezpečného odpadu, tj. s konkrétním katalogovým číslem odpadu a kategorií „nebezpečný“. Postup pro zařazování odpadů stanoví vyhláška č.8/2021 Sb. (Katalog odpadů).

Původce nebezpečného odpadu nebo provozovatel zařízení nakládající s nebezpečným odpadem musí odpady kat. „nebezpečný“ řádně písemně označit v rozsahu požadovaném prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, vč. výstražného grafického symbolu nebezpečnosti, a dále je nezbytné příslušná místa, kde s nebezpečným odpadem nakládají, vybavit identifikačním listem nebezpečného odpadu (ILNO). Obsahové náležitosti ILNO stanoví prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech (č. 273/2021 Sb.).

Zákon neumožňuje mísení NO navzájem nebo s ostatními odpady, látkami či materiály. Mísit NO navzájem nebo s ostatními odpady lze pouze v konkrétním zařízení, které má postup pro mísení povolen krajským úřadem, je přesně vymezen a specifikován v rámci úpravy odpadů.

Je třeba také neopomenout, že každá přeprava nebezpečného odpadu podléhá ohlašovací povinnosti (SEPNO), kdy původce nebo provozovatel zařízení, kteří se chystají předat nebezpečný odpad do odpovídajícího zařízení, musí v rámci ohlášení vyplnit ohlašovací list, v němž se mj. zaznamenává následující: druh a množství odpadu, identifikační údaje o odesílateli, příjemci, příp. dopravci. Každá zásilka NO má přiděleno identifikační číslo ohlašovacího listu generovaného ISPOP. Po ukončení přepravy NO je nutné nejpozději do tří pracovních dnů v SEPNO potvrdit převzetí nebezpečných odpadů, příp. zrušení přepravy. Přeprava NO musí být dokončena do 48 hodin od zahájení.

Jaké lze uložit postihy za nesprávné nakládání s nebezpečným odpadem?

Postihy se liší dle konkrétního nedostatku, který byl při nakládání s nebezpečnými odpady zjištěn a prokázán.

Pokud podnikající subjekty nesoustřeďují odděleně nebezpečné odpady, příp. mísí NO bez povolení nebo nenakládají s odpadem dle jeho skutečných vlastností, může být uložena pokuta až ve výši 25 milionů korun.

Pokud by nebyla dokončena přeprava NO do 48 hod., je max. hranice pokuty stanovená zákonem až 10 000 000 Kč.

V případech, kdy by bylo zjištěno neoznačení nebezpečných odpadů požadovaným způsobem nebo nedodržení povinností při ohlašování přepravy lze uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert