Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP připravilo metodické doporučení pro obce, jak poskytovat informace o odpadech

| zdroj: MŽP ČR0

10.png
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Obec má podle zákona o odpadech povinnost sdělovat občanům informace nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Obec by měla občanům minimálně sdělit základní informace o obecním systému nakládání s komunálním odpadem, základní výsledky (číselné údaje) o produkci, třídění odpadů a základní údaje o odpadovém hospodářství obce a rovněž náklady na provoz obecního systému. Dále hlavní možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Informace poskytované občanům v oblasti odpadového hospodářství

 • Jaké odpady jsou v rámci systému obce odděleně soustřeďovány a seznam míst, na kterých je možno tyto odpady odložit.
 • Identifikace míst, kde je možno odpady odevzdat, odložit (sběrná hnízda, sběrné nádoby, odpadkové koše, sběrný dvůr, sběrny zapojené do obecního systému atd.). Doplňující informace, např. o otevírací době sběrného dvora.
 • Informace o mobilním svozu nebezpečných odpadů, o svozu objemného odpadu, pokud je obec organizuje (v jakých intervalech, případně termínech).
 • Kam jsou komunální odpady obcí dále předány k dalšímu dotřídění, využití či odstranění.
 • Veškeré aktivity obce za účelem předcházení vzniku komunálního odpadu (prevence vzniku odpadů). Jaké má občan možnosti prevence a minimalizace produkce komunálního odpadu (např. kompostování, opravy, možnost odevzdání nepotřebných věcí do re-use center, bazarů apod.).
 • Způsoby předávání informací a znalostí o odpadovém hospodářství – upozornění na akce, besedy s občany, letáky, na články ve zpravodaji, na speciální webovou stránku případně i jinou komunikační platformu.
 • Jaké jsou přínosy kvalitního a intenzivního třídění pro obec a občany.
 • Informovat o možnosti zapojení živnostníků do odpadového hospodářství obce. Případně sdělit i počet zapojených živnostníků do obecního systému. Jaké jsou výhody tohoto zapojení pro obec i živnostníky.
 • Podrobné a dostatečné informace, jak se odděleně soustřeďuje (třídí) a využívá biologický odpad. Jak se soustřeďuje a sváží rostlinný kuchyňský odpad a živočišný kuchyňský odpad z domácností. Jaké plynou výhody z třídění a využití biologického odpadu.
 • Pokud má obec komunitní kompostárnu, tak jaké bylo množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce (za určitá období a rok). Jaké plynou výhody z komunitního kompostování.
 • Pravidla pro kompostování rostlinných zbytků. Zda obec dává nebo pronajímá občanům domácí kompostéry. Informace kolik obec předala domácích kompostérů občanům. Jaký je objem využívaných domácích kompostérů. Zda mohou občané předávat rostlinné zbytky z domácností a údržby zahrad do komunitní kompostárny.
 • Jak a kolikrát do roka byly zorganizovány bazary (knih, nádobí, hraček, dětského oblečení apod.) nebo charitativní sběry (oblečení, textilní výrobky) a další. Kde jsou v průběhu roku zveřejněny informace o jejich konání.
 • Provoz a pravidla obecního re-use centra (pokud existuje), pro možné odevzdání dále použitelných věcí (nářadí, nádobí, sportovní potřeby, elektrospotřebiče, nábytek). Pravidla pro předávající a odebírající (kupující) re-use centra. Kde jsou v průběhu roku zveřejněny informace o re-use centru.
 • Informace o charitativních sběrech nebo bazarech, výměnných setkáních (swap) a různých ekologicky zaměřených akcích. Kde jsou v průběhu roku zveřejněny informace o jejich konání.
 • Jak jsou na území obce aktivní školy, zda žáci v rámci školního sběru odděleně soustřeďují (třídí) vybrané komunální odpady (mohou papír, plast, kov). Jakých výsledků bylo dosaženo. Organizuje obec soutěž pro školy apod. Lze rovněž informovat o vzdělávacích aktivitách škol v oblasti prevence vzniku odpadů a nakládání s odpady.
 • Zda jsou v obci možnosti nákupu bez obalů. Výhody takového nakupování.
 • Zda je v obci realizován zpětný odběr výrobků s ukončenou životností např. baterie, elektrospotřebiče. Jaké výhody přináší zpětný odběr výrobků pro obec a občany.
 • Jaká vhodná opatření přijala obec na obecním úřadě nebo v jí zřízených organizacích k omezování vzniku odpadů a podpoře recyklace odpadů (např. zelené nakupování, omezování jednorázových plastů na obecním úřadě a v dalších organizacích a na akcích pořádaných obcí apod.). Jaké výhody to přináší pro obec a občany.
 • Zda občané mohou v rámci obecního systému např. na sběrném dvoře odevzdat vlastní stavební odpad (do jakého množství). Případně informace, kde mohou odevzdat za úplatu svůj stavební odpad. Je vhodné v rámci prevence vzniku černých skládek informovat, kde jsou v průběhu roku tyto informace dostupné.
 • Popis aktivit obce ke snížení produkce směsného a objemného odpadu (zbytkových nevyužitelných odpadů). Jak mohou přispět občané a jaké plynou ze snížení produkce zbytkových odpadů výhody pro obec a občany (např. nižší náklady za ukládání takového odpadu na skládku).
 • Jak obec přistupuje k motivaci občanů ke zvyšování jejich aktivity na vytřídění využitelných recyklovatelných složek komunálního odpadu. Zda obec zavedla nějaká opatření a vhodné činnosti (propagace, motivační složka, odměny, soutěže apod.).

Celé znění Metodického doporučení pro poskytování informací obcemi o odpadovém hospodářství občanům a Soustavu indikátorů odpadového hospodářství obce, které připravilo Ministerstvo životního prostředí, najdete zde:

Metodické doporučení pro poskytování informací obcemi o odpadovém hospodářství občanům a Soustava indikátorů odpadového hospodářství obce

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ