Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Morfologicko-ekologický stav vodních toků

| autor: Tomáš Just/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR0

Za přírodní tedy bereme nejspíše takový vodní tok, který nikdy neprodělal technickou úpravu. Vodní tok v přírodním stavu zobrazuje úvodní foto - obrázek 1.

Protikladem přírodního vodního toku je tok silně ovlivněný technickou úpravou – tok upravený. Úprava výrazně změnila, ve většině ohledů nepříznivě, jeho tvary, rozměry a funkce. Upravený vodní tok je ekologicky degradovaný. 

Obr. 2 Vodní tok degradovaný technickou úpravou

V dnešní době se snažíme částečně napravit nepříznivé vlivy technických úprav a kde to jde, potoky a řeky přiblížit zpět přírodě. Odstranění nevhodné technické úpravy stavebním zásahem, obvykle investičního charakteru, označujeme pojmem revitalizace. Pokud je revitalizace podařená, jejím produktem je přírodě blízké koryto potoka nebo řeky. To se pak dalším samovolným vývojem postupně přibližuje přírodímu stavu - stává se přírodně autentickým

Obr. 3 Přírodě blízké koryto vodního toku, vytvořené při revitalizaci investičního charakteru

Zlepšování stavu vodních toků, které byly v minulosti degradovány technickými úpravami, se také děje působením přírodních sil – hovoříme o samovolné renaturaci. Koryto v pokročilém stupni renaturace můžeme rovněž označovat jako přírodě blízké. 

Obr. 4 Koryto v minulosti technicky upravené, jehož přírodní charakter se obnovuje procesy samovolné renaturace

Morfologický stav vodních toků

Ekologický stav vodního toku může být popisován ve třech aspektech:

 •  v aspektu morfologickém  - tvary a rozměry koryt, charakter proudění, splaveninový režim
 •  v aspektu fyzikálně-chemickém - kvalita vody
 •  v aspektu biologickém – co ve vodním toku žije.

Stav vodního toku je tím lepší, čím více se blíží stavu v daném místě či úseku přirozenému. Je zřejmé, že pokud není potok nebo řeka v dobrém stavu po stránce morfologie a kvality vody, ani jeho biologický stav nebude optimální.

Hlavní charakteristiky dobrého morfologického stavu vodního toku:

 • přirozeně velký prostorový rozsah přírodního nebo přírodě blízkého koryta a nivy
 • přiměřená hloubka koryta, resp. přiměřený tvar příčného průřezu
 • přirozeně velká tvarová členitost
 • přirozeně velká hydraulická členitost
 • nenarušená migrační prostupnost pro vodní živočichy
 • nenarušený průtokový režim
 • nenarušený splaveninový režim

Obr. 5  Vzorem dobrého morfologického stavu je přírodní vodní tok. Je charakterizován přirozeně velkým prostorovým rozsahem, tvarovou a hydraulickou členitostí, přirozenou migrační prostupností, nenarušeným průtokovým a splaveninový režimem.

Obr. 6 Morfologická degradace koryta a znečištění vody nevytvářejí dobré podmínky pro oživení vodního toku.

Jednotlivým charakteristikám morfologického stavu vodních toků se budeme věnovat příště.

Zdroj a foto: Agentura ochrany přírody a krajiny

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ