Lžovické tůně se stanou přírodní památkou

| zdroj: Středočeský kraj0

aktuality.png
zdroj: Středočeský kraj

Rada Středočeského kraje vydala na svém čtvrtečním jednání nařízení o zřízení přírodní památky Lžovické tůně a zároveň rozhodla o vydání nařízení k úpravě ochranného pásma přírodní památky Dražská koupě.

„Obě přírodní památky, které se nachází v okresech Kolín a Příbram, si tuto ochranu rozhodně zaslouží. V Lžovických tůních najdeme cenná vodní a mokřadní společenstva a v Dražské koupi se vyskytuje vzácná kuňka ohnivá,“ upozornila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Nová nařízení kraje o zřízení přírodní památky a úpravě ochranného pásma se objeví ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje do 31. ledna 2021.

Lžovické tůně se nacházejí v nivě řeky Labe, konkrétně na jejím pravém břehu západně až jihozápadně od města Týnec nad Labem. Území leží v katastrálních územích obcí Lžovice, Veletov, Záboří nad Labem a Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Přírodní památka zaujímá rozlohu 67,15 ha a je hojně protkána sítí labských ramen a tůní. Vyskytuje se zde celá řada vzácných vodních a mokřadních rostlin a ohroženého xylofágního hmyzu.

„Předmětem ochrany vyhlašované přírodní památky Lžovické tůně jsou zejména fragmenty ekosystémů labské nivy. Zahrnují společenstva, jako jsou luhy podél nížinných řek, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem a habrolistým, jasanem ztepilým nebo úzkolistým, mokřadní olšiny, společenstva vysokých ostřic a labské tůně s vodními rostlinami, jako je např. žebratka bahenní, voďanka žabí nebo leknín bílý.  V lesních porostech žije vzácný brouk z čeledi lesákovitých „lesák rumělkový“ a také roháč obecný. Ze zajímavých rostlin zde dále najdeme např. chráněný pryskyřník velký a rostliny zařazené na červený seznam cévnatých rostlin - bublinatku jižní, šmel okoličnatý, ostřici nedošáchor a další,“ popsala biotop nově vyhlašované přírodní památky radní Jana Skopalíková. Dodala také, že vyhlášení přírodní památky a změna ochranného pásma již bylo projednáno s vlastníky dotčených pozemků a příslušnými obcemi. Vyhlašovaná přírodní památka Lžovické tůně je zároveň součástí evropské sítě lokalit Natura 2000.

Přírodní památka Dražská Koupě leží u obce Koupě, zhruba 6 km jihozápadně od Březnice v okrese Příbram. Její území tvoří středně velký nebeský rybník s litorálními porosty a přilehlý pás zatravněných ploch. Rybník je situován v těsné blízkosti sídla Koupě. Celá severní část hranice přírodní památky se přimyká k okraji zastavěného území obce a stávající, zákonné ochranné pásmo přírodní památky, zasahuje do zastavěného území obce Koupě. Část ochranného pásma, která je v překryvu se zastavěným územím, neplní svoji ochrannou funkci a naopak nadměrně omezuje vlastníky dotčených nemovitostí. Z tohoto důvodu přikročil Středočeský kraj k adekvátní redukci ochranného pásma o zastavěné plochy a zřídil tak přiměřené ochranné pásmo, které zajistí jednak účelnou ochranu přírodní památky a zároveň nebude nad nutnou míru omezovat výkon vlastnických práv.

Význam této přírodní památky je taktéž podtržen jejím zařazením na evropský seznam lokalit soustavy Natura 2000.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.