Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Liberecký kraj se vyjádřil k dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby v dole Turów

| autor: Liberecký kraj0

Liberecký kraj se vyjádřil k dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby v dole Turów

Ministerstvo životního prostředí zaslalo na konci dubna Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona měl Liberecký kraj právo uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace na úřední desce Libereckého kraje, kterým byl čtvrtek 9. května. Rada kraje dnes vyjádření k dokumentaci schválila. Připomínky budou odeslány opět na ministerstvo životního prostředí.

„K připomínkování jsme přistoupili velice zodpovědně. Důsledky záměru rozšiřování hnědouhelného dolu Turów musíme řešit, jelikož mohou mít negativní dopad na život obyvatel na Hrádecku a Chrastavsku a na životní prostředí v okolí dolu obecně. Najali jsme si i advokátní kancelář Frank Bold, abychom všemi dostupnými prostředky zamezili prokazatelně úbytku podzemních vod na českém území. Dále jsme toho názoru, že důl kromě jiného způsobuje zvýšenou prašnost v okolí a hluk. Těžba má podle nás samozřejmě vliv také na okolní přírodu,“uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Liberecký kraj žádá například o provedení tzv. post-projektové analýzy (PPA), která by měla zmapovat reálný škodlivý vliv těžby přesahující hranice států. Předložená dokumentace totiž hodnotí především vlivy předpokládané, přičemž hodnocení a navržená opatření nejsou dle názoru Libereckého kraje dostačující. V analýze proto kraj požaduje stanovení základních ukazatelů, jako je především ovlivnění kvality a množství podzemních a povrchových vod, kvality ovzduší, hlukové zátěže, chráněných území, stability horninového prostředí, klimatu a mezoklimatických podmínek. Lépe vyhodnocen musí být i výsledný vliv na lesnictví a zemědělství, stejně jako vliv na lesní, vodní, na vodu vázané a další potenciálně dotčené biotopy.

Výsledná zpráva PPA by měla vyhodnotit skutečnou intenzitu významných vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a také účinnost navržených opatření na vyloučení, zmírnění či kompenzaci negativních vlivů. Na tomto základě by měla být navržena detailnější opatření. Zpráva bude přístupná dotčeným státům, odborným veřejným institucím a dalším zainteresovaným subjektům. Na stanovení příslušných opatření by dle požadavku Libereckého kraje měli spolupracovat zástupci České republiky.

Možnost připomínkování měla i veřejnost. Jednalo se o součást procesu EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí). Proces EIA vede polské ministerstvo životního prostředí tzv. mezistátně, ptalo se tedy na názor i české a německé veřejnosti. Připomínky a požadavky české strany budou dále projednávány v rámci tzv. mezistátních konzultací.

Liberecký kraj společně s Chráníme vodu z. s., libereckou pobočkou Greenpeace a společností Frank Bold chce dosáhnout toho, aby rozšiřující se těžba v polském hnědouhelném dole Turów co nejméně zatížila české příhraniční území.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ