Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Komunitní energetika: Sdílet elektřinu můžeme začít od července

| autor: Robert Porubský| zdroj: Havel&Partners0

vesnice

Tak k tomu konečně došlo a koncem roku 2023 byla definitivně schválena širokou veřejnosti netrpělivě očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zavádějící do českého právního řádu tzv. komunitní energetiku.

Komunitní energetika je proklamovaný výrazný krok k decentralizaci celé energetiky. Novela nabyla účinnosti 1.1.2024, přičemž její stěžejní téma – sdílení elektřiny má nabýt účinnosti ke dni 1.7.2024.

Co novela přinese?

Předně je potřeba si říct, co sdílení elektřiny vlastně znamená. Jedná se o možnost sdílet vyrobenou elektřinu do jiných odběrných míst výrobce a/nebo i jiných osob, a to za komerčních podmínek stanovených stranami takového sdílení (úplatně anebo bezúplatně), chceme-li se bavit o silové elektřině, resp. ceně za komoditu jako takovou.

Sdílet elektřinu bude možné pouze z předávacích míst a do předávacích míst s průběhovým měřením. Novela stanoví, že každý, kdo hodlá využít právo na sdílení elektřiny, má právo na instalaci průběhového měření provozovatelem distribuční soustavy ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření a bude jej udržovat v případě odběrných míst bez výrobny elektřiny nebo odběrných míst s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW.

Dalším předpokladem pro sdílení elektřiny bude registrace přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení u tzv. datového centra, včetně přiřazení způsobu alokace sdílené elektřiny. Registrace přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst budou bezúplatné. Předávací místa ke sdílení bude možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení mimo společenství nebo ve společenství. Každý účastník sdílení si tedy bude muset pro každé jedno předávací / odběrné místo vybrat vždy pouze jednu skupinu určenou pro sdílení a nebude tak možné tyto kombinovat.

Výrobce má možnost volby

Sdílení elektřiny je tedy možné si představit jako možnost volby výrobce elektřiny, jakým osobám a za jakých komerčních podmínek bude svoji vyrobenou elektřinu dodávat. Výhodou má být zejména odbourání s tím spojené administrativní zátěže jak na straně dodavatele, tak odběratele. Lze uvažovat např. situaci, kdy bude obec vyrábět elektřinu ve fotovoltaické elektrárně umístěné na dosud nevyužitých pozemcích a tuto zdarma distribuovat (sdílet) mezi své další odběrná místa (školy, úřady atd.).

Při sdílení elektřiny budou mít účastníci sdílení právo využívat distribuční a přenosovou soustavu, za jejíž zajištění budou ale nadále povinni platit regulovanou cenu (tzn. za zajišťování přenosu / distribuce elektřiny).

Energetický regulační úřad zároveň pracuje na koncepci nového tarifního systému a nových distribučních sazeb, který by měl brát v úvahu změny na trhu a měnící se prostředí elektroenergetiky. A to zejména i v souvislosti se sdílením elektřiny a komunitní energetikou, kde se očekává zásadní rozvoj energetických společenství v následujících letech. Nezbývá tedy než doufat, že k tomu skutečně dojde a zvýhodněné distribuční sazby pro sdílenou elektřinu budou dalším výrazným a logickým motivačním nástrojem proč elektřinu vyrábět a sdílet.

Elektřinu bude možné sdílet buď v rámci společenství na to určených, anebo i samostatně s omezeným počtem předávacích / odběrných míst.

Člen společenství bude mít právo sdílet elektřinu společenství nebo ji poskytnou jinému členu společenství. Za sdílení elektřiny bude považován rovněž odběr elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě, tzn. sdílení mimo společenství.

V takovém případě sdílení mimo společenství, a nepůjde-li o předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, může skupina sdílení zahrnovat nejvýše 11 předávacích míst.

Přechodné ustanovení novely energetického zákona pak stanoví, že v období do 30. června 2026 může skupina sdílení mezi předávacími místy ve společenství zahrnovat nejvýše 1 000 předávacích / odběrných míst nebo výroben elektřiny, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.

Typy společenství

pro sdílení elektřiny budou dva typy společenství: energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Zápis společenství bude probíhat do registru vedeného Energetickým regulačním úřadem. Rozdíly mezi nimi jsou zejména v náležitostech a předpokladech pro členství, možnosti výkonu hlasovacích práv, možnosti rozdělování zisku, uzemním omezení výkonu činnosti a množstevním omezení ohledně počtu předávacích / odběrných míst v rámci skupin sdílení elektřiny.

Co se týče zákonem požadované formy společenství, půjde o právnickou osobu ve formě spolku, družstva nebo jiné korporace, splňující další zákonem stanovené podmínky. Důvodová zpráva k zákonu pak mluví například o společnosti s ručením omezeným, což bude zřejmě jedna z nejužívanějších forem. Předmětem činnosti společenství bude výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů. U obou typů společenství bude podmínkou, aby bylo možné ukončit členství jednostranným právním jednáním vůči společenství (např. výpovědí), a to kdykoliv a bezplatně.

Podstatný rozdíl pak nastává u okruhu možných členů obou společenství:

  • u energetického společenství to budou fyzické osoby, malé podniky, územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí nebo jiné příspěvkové organizace územních samosprávných celků; bez územního omezení.
  • u společenství pro obnovitelné zdroje to budou navíc střední podniky, což jistě ocení hlavně subjekty z komerční sféry. Na rozdíl od energetického společenství však bude omezeno hlasovací právo, které bude v případě společenství po obnovitelné zdroje naležet pouze členům, kteří se nacházejí v blízkosti energetických zařízení (tudíž výroben elektřiny) provozovaných společenstvím. Území, na kterém má společenství pro obnovitelné zdroje vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a které je právně významné pro určení postavení člena v blízkosti energetických zařízení, pak může zahrnovat souvislé území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy. Mimo toto vymezené území má pak společenství pro obnovitelné zdroje právo vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů pouze ve výrobnách elektřiny, jejichž celkový instalovaný výkon nepřesahuje jednu třetinu celkového instalovaného výkonu všech jím provozovaných výroben elektřiny.

Zásadní omezení (zejména pro komerční sféru a využitelnost) nastává u výkonu hlasovacího práva a možnosti rozdělování zisku a výplaty dividend. Člen společenství s hlasovacími právy bude oprávněn vykonávat hlasovací právo s max. 10 % všech hlasů ve společenství. Zákon dále připouští pouze rozdělení nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů, a to pouze mezi své členy, má-li společenství formu družstva nebo jiné obdobné obchodní korporace. U formy spolku nebo jiné obdobné korporace, která není obchodní korporací, bude rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů zakázáno úplně.

V případě, že vás téma komunitní energetiky a sdílení elektřiny zajímá, resp. o ní uvažujete, neváhejte se na nás obrátit. Náš specializovaný tým právníků Havel&Partners, zaměřující se na oblast energetiky a obnovitelných zdrojů energie, pod vedením Jana Kovala a Roberta Porubského, vám rád nabídne a představí svoje komplexní právní služby.

Velice rádi s Vámi danou problematiku projdeme detailně, zodpovíme na veškeré případné dotazy a pomůžeme vám s celým procesem správného a včasného nastavení systému sdílení elektřiny. Od založení energetického společenství, registrace na všech potřebných místech, vytvoření potřebných zakladatelských a jiných dokumentů pro fungování energetického společenství až po správné nastavení vztahů mezi členy v rámci společenství tak, aby co nejvíce vyhovovalo vašim potřebám.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert