Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kde dělají obce chybu při nakládání s kaly

| autor: Pavel Mohrmann0

Kde dělají obce chybu při nakládání s kaly

Kde dělají obce nejčastěji chybu při nakládání s kaly?

Kaly z ČOV lze za splnění podmínek daných zákonem o odpadech a vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě používat na zemědělské půdě. V těchto případech stanovuje provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů program použití kalů, dle kterého má být s kaly dále nakládáno.

ČIŽP se při kontrolách obcí, které jsou zároveň provozovateli ČOV, nejčastěji setkává s tím, že jsou kaly z ČOV předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Mezi pochybení, která ČIŽP nejčastěji zjišťuje při nakládání s kaly z ČOV, patří nakládání v místech k tomu neurčených, případně nakládání v rozporu s programem použití kalů na zemědělské půdě a evidenční pochybení. Tato porušení ale nejsou většinou zjišťována při kontrolách obcí, ale při kontrolách dalších subjektů, které s kaly z ČOV dále nakládají.  

Co hrozí obci - producentovi kalů, která s nimi bude nakládat jinak, než jak ukládá zákon??

Provozovatel čistírny odpadních vod má povinnosti původce odpadů dané zákonem o odpadech.  Např. předat tyto kaly oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech, v případě zjištění porušení této povinnosti může ČIŽP uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč. Ve specifických případech lze za nakládání s kaly z ČOV v rozporu s právní úpravou uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč (jedná se o porušení specifických povinností při nakládání s kaly z ČOV daných v § 33 zákona o odpadech).

Příklad z praxe:

V nedávné době ČIŽP zjistila při kontrole obce předání kalů z ČOV neoprávněné osobě k přímé aplikaci na zemědělskou půdu. Při této kontrole bylo také zjištěno, že obec tyto kaly ani neuvedla v Hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok. Za tato porušení byla obci uložena pravomocná pokuta ve výši 20 000 Kč.

Foto: ilustrační Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert