Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jakým způsobem se bude vypočítávat třídící sleva?

| autor: Martina Jandusová0

Jakým způsobem se bude vypočítávat třídící sleva?

Ministerstvo životního prostředí předložilo tezi výpočtu třídící slevy. Přesto, že finální podoba bude dopracována v rámci prováděcí vyhlášky, obce mohou již dnes zjistit, jaké odpady budou započítávány a mohou si spočítat úroveň třídění.

Návrh zákona o odpadech:

§ 102

(3) Komunální odpad, jehož původcem je obec, ukládaný na skládku před rokem 2030 s výjimkou nebezpečných složek se v příslušném kalendářním roce nezahrne do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů, ale do dílčího základu poplatku za ukládání zbytkových odpadů, pokud obec v předminulém kalendářním roce vyprodukovala alespoň podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů uvedený v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Výše podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů se vypočítá způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Prováděcí právní předpis vymezí komunální odpady, které se započítávají do celkového množství komunálních odpadů a komunální odpady, které se započítávají jako odděleně soustřeďované recyklovatelné komunální odpady. Do výpočtu výše podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.

(4) Výši podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů vypočítá pro jednotlivé obce na základě hlášení podle § 91 odst. 3 ministerstvo. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup každoročně do 30. září seznam obcí, které dosáhly podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů uvedeného v příloze č. 11 k tomuto zákonu a na které se pro následující kalendářní rok vztahuje výjimka ze zahrnutí odpadů do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů podle odstavce 3.

Příloha č. 11 k zákonu č…/2020 Sb.

Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů z celkového množství komunálního odpadu podle § 102 odst. 3

Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Minimální podíl

35 %

45 %

55 %

60 %

65 %

70 %

70 %

70 %

75%

V případě obce budou započítávány veškeré odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu sebrané v rámci obecního systému a také odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předány do obecního systému a jsou nepodnikajícími fyzickými osobami předány mimo tento obecní systém.

Výpočet % provede MŽP z dat ohlášených obcemi na MŽP (roční hlášení o odpadech). MŽP zveřejní seznam obcí, které si mohou uplatnit třídící slevu v příštím roce.

Výpočet:

Provede se podíl součtu množství odděleně soustředěných vybraných odpadů v rámci obecního systému a těchto vybraných odpadů odděleně soustředěných občany obce mimo systém obce k součtu celkové množství komunálního odpadu vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo systém obce.

Získaný podíl se vynásobí 100. Údaj se uvede v %.

Vzorec výpočtu:

(200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200138, 200139, 200140, 200201, 150101, 150102, 150104, 150107 z obce) + (200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200138, 200139, 200140, 200201, 150101, 150102, 150104, 150107 mimo obec)


% =

x 100

(skupina 20 + 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110*, 150111* z obce) + (skupina 20 + 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110*, 150111* mimo obec)

Započítávané odpady:

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 38 Dřevo

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert