Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpad je cenný zdroj a podle návrhu nového zákona o odpadech je nutné zajistit jeho maximální využití

| autor: Hana Tomášková0

Odpad je cenný zdroj a podle návrhu nového zákona o odpadech je nutné zajistit jeho maximální využ

Technologické třídění směsného komunálního odpadu se tak stává podstatným faktorem při minimalizaci skládkování.

Priority zákona o odpadech

 1. Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR
 2. Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství
 3. Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek
 4. Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU
 5. Omezení nelegálního nakládání s odpady
 6. Sjednocení podmínek pro nakládání s odpady a jejich lepší vymahatelnost
 7. Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad
 8. Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení
 9. Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za ukládání odpadů na skládky).
 10. Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT)

Třídící cíle pro obce v České republice:

2025     60 %
2030     65 % 
2035     70 %

Protože se v barevných kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje nerecyklovatelný odpad, jsou cíle pro tříděný sběr odpadu stanoveny výše než vlastní recyklační cíle.

Recyklační cíle

Návrh cílů pro komunální odpad:

 1.  Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 5. Energeticky využívat v roce 2035 a následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle bodu 4 a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku

S ohledem na čistotu a obsah reálně materiálově nevyužitelných složek (nerecyklovatelných odpadů) v barevných kontejnerech jsou cíle na tříděný sběr vyšší než skutečné cíle na recyklaci komunálních odpadů.

Zdroj: MŽP

Návrh omezení skládkování odpadů v ČR

Zákaz skládkování vybraných odpadů bude platit od r. 2030. (Nejedná se o úplný zákaz skládkování.)

Návrh je výsledkem dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Svazem měst a obcí.  

Vyhláškou bude stanoveno jaké odpady nesmí být od roku 2030 ukládány na skládky – recyklovatelné a využitelné
(např. tříděné složky, směsný komunální odpad, spalitelné)

Není možné skládkovat odpady s výhřevností vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině a biologickou stabilitou AT4 10 mg O2 na gram sušiny. (Na skládkách stále ještě končí velká část papíru, plastů a bioodpadu, tyto složky spolu často reagují a dochází k zahoření skládky a ohrožení jejího okolí.)

Vyhláškou bude vymezeno jaké odpady a materiály mohou být využívány jako TZS – technické zabezpečení skládek (proto je např. položka Dílčí základ poplatku za ukládání vybraného technologického odpadu na skládky velmi nízká - je třeba využít materiál na překryv skládek a rekultivaci.)

Přínosy odklonu od ukládání odpadu na skládky:

 • zlepšení životního prostředí
 • přímé úspory obcím i státu 
 • vytvoření nových pracovních míst – každý milion tun, který odkloníme ze skládky vytváří 8 - 10 000 pracovních míst
 • snížení závislosti ČR na těžbě nebo dovozu primárních surovin 
 • snížení problémů a prostředků vynaložených na zahoření skládek – problém stále častější, v roce 2017 zahořela skládka 836x

Nový zákon navrhuje úpravy i v oblasti prevence černých skládek. Důležitým prvkem je zejména nový aspekt, kdy vlastník pozemku musí strpět přítomnost osob odklízejících nebo zajišťujících odpad.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ