Reklama

18. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

Odpad je cenný zdroj a podle návrhu nového zákona o odpadech je nutné zajistit jeho maximální využití

Návrh nového zákona o odpadech pohlíží na odpad jako na zdroj se zdůrazněním jeho maximálního využití. Je třeba změnit současný trend, kdy směsný odpad stále obsahuje řadu surovin pro možné materiálové a energetické využití.

Technologické třídění směsného komunálního odpadu se tak stává podstatným faktorem při minimalizaci skládkování.

 

 „Odpad je zdroj a je třeba zdůraznit význam jeho maximálního využití."

Priority zákona o odpadech

 1. Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR
 2. Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství
 3. Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek
 4. Umožnit splnění povinností ČR ze směrnic EU
 5. Omezení nelegálního nakládání s odpady
 6. Sjednocení podmínek pro nakládání s odpady a jejich lepší vymahatelnost
 7. Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad
 8. Zpřísnění podmínek provozu mobilních zařízení
 9. Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za ukládání odpadů na skládky).
 10. Posílení možností pro zavedení motivačních plateb za odpad pro občany (systém PAYT)

 

Třídící cíle pro obce v České republice:

2025     60 %
2030     65 % 
2035     70 %

 

 „Třídící cíle nerovná se recyklační cíle!"

 

 

Protože se v barevných kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje nerecyklovatelný odpad, jsou cíle pro tříděný sběr odpadu stanoveny výše než vlastní recyklační cíle.

 

Recyklační cíle

Návrh cílů pro komunální odpad:

 1.  Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 5. Energeticky využívat v roce 2035 a následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle bodu 4 a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku

S ohledem na čistotu a obsah reálně materiálově nevyužitelných složek (nerecyklovatelných odpadů) v barevných kontejnerech jsou cíle na tříděný sběr vyšší než skutečné cíle na recyklaci komunálních odpadů.

 

Zdroj: MŽP

 

Návrh omezení skládkování odpadů v ČR

Zákaz skládkování vybraných odpadů bude platit od r. 2030. (Nejedná se o úplný zákaz skládkování.)

Návrh je výsledkem dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Svazem měst a obcí.  

Vyhláškou bude stanoveno jaké odpady nesmí být od roku 2030 ukládány na skládky – recyklovatelné a využitelné
(např. tříděné složky, směsný komunální odpad, spalitelné)

Není možné skládkovat odpady s výhřevností vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině a biologickou stabilitou AT4 10 mg O2 na gram sušiny. (Na skládkách stále ještě končí velká část papíru, plastů a bioodpadu, tyto složky spolu často reagují a dochází k zahoření skládky a ohrožení jejího okolí.)

Vyhláškou bude vymezeno jaké odpady a materiály mohou být využívány jako TZS – technické zabezpečení skládek (proto je např. položka Dílčí základ poplatku za ukládání vybraného technologického odpadu na skládky velmi nízká - je třeba využít materiál na překryv skládek a rekultivaci.)

 

Přínosy odklonu od ukládání odpadu na skládky:

 • zlepšení životního prostředí
 • přímé úspory obcím i státu 
 • vytvoření nových pracovních míst – každý milion tun, který odkloníme ze skládky vytváří 8 - 10 000 pracovních míst
 • snížení závislosti ČR na těžbě nebo dovozu primárních surovin 
 • snížení problémů a prostředků vynaložených na zahoření skládek – problém stále častější, v roce 2017 zahořela skládka 836x

Nový zákon navrhuje úpravy i v oblasti prevence černých skládek. Důležitým prvkem je zejména nový aspekt, kdy vlastník pozemku musí strpět přítomnost osob odklízejících nebo zajišťujících odpad.

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI