Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně provozovat domovní ČOV

| zdroj: Ing. Jaromír TOMŠŮ, jednatel SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.0

dcov_Satturn6.JPG
zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Dnešní článek přiblíží informace týkající se obsluhy domovní ČOV a povinností vyplývajících z jejího provozu. Dozvíte se také, jak je to s povolením a co dělat v případě poruchy domovní ČOV.

Jak náročná je znalost obsluhy domovní ČOV

Ke každé domovní ČOV předává její dodavatel „Provozní řád“, ve kterém jsou uvedeny všechny pokyny pro její obsluhu a řádné provozování. Po zprovoznění ČOV, tzn. po jejím uvedení do startovacího režimu, každý správný dodavatel provede zaškolení uživatele do obsluhy domovní ČOV. Vysvětlí mu, jak domovní ČOV funguje, na co si dát pozor, co do ČOV nepatří, co znamenají různé vizuální či pachové projevy a co dělat, když …

Současně uživatele upozorní na nutnost pravidelné údržby domovní ČOV, rozsahu požadovaných úkonů a jejich intervalů, pravidelném provádění sedimentačních zkoušek pro zjišťování množství biologického kalu v ČOV a také povinnosti řádného vedení „Provozního deníku“.

A hlavně, že svou domovní ČOV nesmí odpojit od elektřiny ani v době, když bude rodina na dovolené. Protože pak by se z řádně fungující čističky stala páchnoucí průtoková nádoba. Důvodem by byla biologická havárie ČOV. Bez odpovídajícího vzduchování, které by trvalo déle než 48 hodin, by zahynuly bakterie, které zajišťují čistící proces odpadní vody. Pro obnovení jejich činnosti by muselo dojít k částečném vyčerpání kalové vody z čističky a následně jejímu novému nastartování například aktivním kalem.

Legislativa, schvalovací proces (kam s žádostí, povolení, kdo dává kulatá razítka)

Optimálním řešením pro každého investora je přenechat odbornou práci těm, pro které je to každodenní praxe; tedy autorizovaným projektantům se zaměřením na stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Každá domovní ČOV je totiž vodním dílem podle zákona č. 544/2020 Sb., o vodách, tzv. „vodní zákon". V některých případech se pak jedná buď o „ohlášení stavby“, případně „stavební povolení“, které vydává příslušný stavební, respektive vodoprávní úřad. V jiných případech to může být naopak „vodoprávní řízení“ u příslušného vodoprávního úřadu. Těmto finálním správním úkonům předchází zajištění řady závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. To vše na základě předem zpracovaného projektu autorizovanou osobou.

Povinnosti vyplývající z provozu (komu se co hlásí)

Povinnosti uživatele / provozovatele domovní ČOV vyplývají ze způsobu jejich povolení příslušným stavebním, respektive vodoprávním úřadem, které se odvíjí od způsobu vypouštění přečištěných odpadních vod. Ty lze vypouštět jak do vod povrchových, tak vod podzemních, případně do stávající obecní dešťové kanalizace. Vše má pochopitelně svá legislativně stanovená pravidla.

Při povolení domovní ČOV na základě „ohlášení“ je povinností uživatele zajistit každé 2 roky pravidelnou revizi odborně způsobilou osobou (OZO) dle vodního zákona.

Zatímco při povolení domovní ČOV na základě „vodoprávního řízení“ je povinností uživatele předkládat vodoprávnímu úřadu 2x ročně laboratorní rozbory vzorků přečištěné odpadní vody na odtoku z ČOV.

Co dělat v případě poruchy domovní ČOV

Při uvedení domovní ČOV do provozu její dodavatel zaškolí obsluhu uživatele, předá mu provozní řád a vysvětlí, nač si dát při jejím provozu pozor a jak se s ní „naučit žít“. Tedy poučí uživatele, co do ČOV rozhodně nepatří, co ovlivňuje její řádný chod a jak a kdy provádět její základní údržbu. Seriózní dodavatelé předávají i tzv. „desatero“ k provozu ČOV.

Pokud se na ČOV vyskytne závada, s níž si uživatel sám neví rady a u níž je v provozním řádu uvedeno „volat servisní organizaci“, je třeba se obrátit přímo na servisní oddělení dodavatele nebo na smluvního servisního partnera. I ten bývá uveden v provozním řádu.

Stále ale platí základní pravidlo při výběru vhodné domovní ČOV: „neinvestujte do standardu, který bude brzy zastaralý“ a mějte na paměti, že Vám má domovní ČOV sloužit minimálně 30 let.

Kvalitní a velikostně správně navržená domovní ČOV vrátí zvýšenou vstupní investici sníženými provozními i servisními náklady a také uživatelským komfortem.

dcov_Satturn.JPG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert