Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak řeší sucho a práci s krajinou Dolní Břežany

| autor: Věslav Michalik/ redakce0

Krajina vnitřní

Je to jistě směs aspektů lokálních i globálních, ale je zřejmé, že se v našem životním prostředí něco děje,“ říká Věslav Michalik.

V Dolních Břežanech je zřejmá snaha o dlouhodobý a strategický přístup ke krajině. Ta není vnímána jen jako prostor v extravelánu, ale i jako urbanizovaný prostor v intravelánu obce. „To nám umožnilo definovat koncepci prstů zeleně, které mají prostupovat z okolí až do středu obce,“ upozorňuje Věslav Michalik.

Tento koncept se odrazil i v územním plánu a v souladu s ním byly realizovány rozsáhlé výsadby zeleně, ve formě parků. Jedná se o park v centru obce, nebo nový hřbitov jako součást 4 hektarové komponované krajiny. Na to navazuje snaha o významné oživení veřejného prostoru výsadbou stromů v ulicích, nahrazování jednolitých travních ploch výsadbami keřů, realizací květinových záhonů apod.

Výsledkem je vyšší míra zadržování vody v urbanizované krajině. To vše v kombinaci s péči o čistotu a stavební kvalitu vytváří příjemný veřejný prostor, který je občany obce velmi oceňován.

Krajina vnější

Dlouholetou snahou obce je obnova historických polních cest, obnova historických stromořadí a výsadba stromořadí nových. V souvislosti s touto činností byly vysázeny stovky stromů. Po deseti letech je vidět výrazná změna krajinného rázu, stromy již dávají lidem stín, ptactvu potravu a úkryt. Obnovené polní cesty umožňují lidem dostat se bezpečně pěšky či na kole do sousední vesnice. „V těchto aktivitách chceme dále pokračovat ve spolupráci se zemědělci, kteří scelená pole obhospodařují,“ plánuje starosta Dolních Břežan.

Voda

Výše uvedená krajinná opatření, výsadby stromů, náhrada trávníků jiným porostem, to vše přispívá k lepšímu zachycování vody. „Pokud to jde, snažíme se využívat i v obytných ulicích k likvidaci dešťových vod vsakování,“ zdůrazňuje Michalik.

Žádná větší obec se ale neobejde bez nějaké dešťové kanalizace. „U nově budovaných řadů využíváme retenční nádrže ke zpomalení odtoku. Dále jsme zavedli takové hospodaření s dešťovou vodou, které zaručuje, že než voda opustí území obce, projde nějakou otevřenou vodní nádrží. Několik jsme jich v obci obnovili a jednu dokonce nově založili,“ popisuje Věslav Michalik.

Výsledkem tohoto opatření je, že voda do potoka odtéká pomaleji než by tomu bylo při přímém vyústění a zvyšuje se odpar v místě, kam voda spadla.

Pitná voda

Již před mnoha lety se začal postupně projevovat nedostatek vody ve studnách. Navíc řada studen začala vykazovat znečištění, především koliformními bakteriemi. Další rozvoj obce by tak nemohl být realizován z důvodů nedostatku pitné vody.

Proto jsme se rozhodli vybudovat nový vodovodní přivaděč napojený na potrubí zásobující Prahu z vodní nádrže Želivka,“ popisuje Michalik. Dnes mají všechny domácnosti, kromě jedné osady, možnost se připojit na veřejný vodovod a odebírat nezávadnou pitnou vodu.

Dolní Břežany jsou jasným důkazem toho, že když se obec aktivně staví k problematice sucha a nedostatku vody, najde vhodná řešení. Péče o krajinu a práce na kvalitním a příjemném prostředí tak dělají z této obce oblíbené místo pro život.

Foto: Věslav MichalikMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ