Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma opět nesplnila opatření k nápravě a ohrozila kvalitu podzemních vod

| zdroj: ČIŽP0

Firma opět nesplnila opatření k nápravě a ohrozila kvalitu podzemních vod

Za to jí inspektoři uložili pokutu 150 tisíc korun, která nabyla 15. ledna právní moci.

Firma neumístila zařízení, v němž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky tak, aby zabránila jejich úniku do půdy. Technická opatření skladovacího zařízení, které zajišťuje jejich odvod a zachycení v určených jímkách, nebyla provozovatelem udržována v takovém stavu, aby plnila svou funkci. V důsledku toho došlo k úniku těchto látek do půdy a k možnému ohrožení kvality podzemních vod. Část závadných látek navíc provozovatel umístil přímo na nezajištěný terén. Tento nevyhovující technický stav byl ČIŽP zjištěn opakovaně, a to i přes to, že náprava byla provozovateli uložena rozhodnutím. Firma navíc po celou dobu provozovala skladovací zařízení bez Plánu opatření pro případ havárie, který nepředložila ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

V únoru 2019 provedli inspektoři ČIŽP z Brna kontrolu objektů a zařízení silážních žlabů nacházejících se v k. ú. Dyjákovice, provozovaných AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Současně byla provedena kontrola plnění opatření k nápravě uložených v únoru 2017 podle vodního zákona. „Firma měla vyčistit kanalizace sloužící k odvádění závadných látek ze silážních žlabů tak, aby ze všech kanalizačních vpustí tekly do příslušné jímky. Dále měla opravit zvýšený okraj silážních žlabů, aby těsnil a závadné látky netekly do půdy. Zjistili jsme ale, že veškeré závadné látky splavené ze skladovacích ploch do obvodových žlabů, například směs drůbeží podestýlky, siláže, výluhu z odpadního ovoce a zeleniny, kalů z ČOV apod., byly při čištění těchto žlabů umístěny na přilehlý nezpevněný terén,“ řekl ke kontrole Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři zejména ke skutečnosti, že přestupek byl firmou spáchán opakovaně, kdy za poslední tři roky byly firmě AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. za obdobné závady uloženy čtyři pokuty v celkové výši 250 tisíc korun a dále pokuta 50 tisíc za nepředložení požadovaných dokladů a nesoučinnost při kontrole.„Z uvedené geneze ukládaných pokut je zřejmé, že tento stav je setrvalý už od roku 2016 a obviněný ho pouze „doplňuje“ neplněním uložených opatření či skutečností, že za celou tuto dobu bylo zařízení provozováno bez plánu opatření pro případ havárie. Uložené pokuty neměly žádný preventivně výchovný charakter, protože nevedly k žádnému zlepšení stavu, proto byla uložena pokuta vyšší,“ řekl Augustin.

Foto: zdroj ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ