Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

EKO-KOM změnil sazebník odměn

| autor: Hana Tomášková0

EKO-KOM změnil sazebník odměn

Krize v odběru vytříděného papíru na počátku roku

Na počátku roku 2020 byla patrná krize související s odběrem vytříděného papíru, což některým obcím způsobovalo nemalé problémy. Komodita, za kterou dříve dostávaly zaplaceno, jim zůstávala, a za její odvoz naopak musely doplácet.

Stát na situaci reagoval a MŽP ČR ve spolupráci s AOS EKO-EKOM spustil program intervence, kdy EKO-KOM vyplácel vyšší odměny třídícím linkám za papírovou obalovou složku. Intervence a v neposlední řadě protikoronavirová opatření, která zvedla poptávku po papírových obalech a hygienických potřebách, krizi s vytříděným papírem z velké části vyrovnaly.

Snížení odměn třídícím linkám za dotřídění obalového papíru

Z výše uvedených důvodů snižuje AOS EKO-KOM s účinností od 1. 7. 2020 svou intervenci a upravuje sazbu třídícím linkám za dotřídění obalového papíru na 270 Kč/t. EKO-KOM argumentuje tím, že cena vytříděného papíru v druhém čtvrtletí 2020 se vrátila na úroveň odpovídající období třetího čtvrtletí 2019. Dále uvádí, že prodejní ceny i méně hodnotných druhů papíru oproti počátku roku dosahují dvojnásobku až trojnásobku a hodnoty hlavních burzovních indexů obchodu s papírem PIX se vrátily na úroveň podzimu minulého roku.

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

Základní odměna

Platnost od 1. 7. 2020

Bonusové složky nestanoveny

Sběrná síť pro kovy

Od 1. 7. 2020 byl zahájen program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy. Jeho nedílnou součástí je kromě platby bonusu obcím za každou nádobu ve veřejné sběrné síti, do které je možno třídit kovové obaly samostatně nebo ve více komoditním sběru, také zvýšení odměny úpravcům odpadů za dotřídění kovových obalů ve směsi z 30 Kč/t na 420 Kč/t odpadů z obalů. Tato odměna slouží pro pokrytí průměrných zvýšených nákladů s dotříděním kovových obalových odpadů sbíraných ve směsi.

Zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů

Platnost od 1. 7. 2020

Sazba:

Nádoba na kovy ve veřejné sběrné síti 30,- Kč/nádobu/čtvrtletí

Nádoba na kovy v individuální sběrné síti 6,- Kč/nádobu/čtvrtletí

Pytel na kovy 0,50 Kč/ks

Nádobami a pytli na kovy se rozumí sběrné prostředky, do kterých je možné sbírat kovy samostatně nebo ve směsi s jinou komoditou.

Odměna za nádoby je součinem sazby za nádoby a počtem instalovaných nádob v daném čtvrtletí.

Odměna za pytle je součinem sazby za pytle a počtem vyvezených pytlů v daném čtvrtletí.

Nádobami ve veřejné sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – horní výsyp, kontejner – spodní výsyp, kontejner – jiný způsob výsypu, kontejner – podzemní a odpadkový koš.

Nádobami v individuální sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – individuální.

Podmínkou pro získání tohoto bonusu je vykázání nenulového množství vytříděných kovových odpadů sesbíraných v daném čtvrtletí prostřednictvím nádobového, nádobového individuálního nebo pytlového sběru. 

Odměna za zajištění míst zpětného odběru

Základní odměna

Platnost od 1. 7. 2020

Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok

Bonusové složky

Zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě

Platnost od 1. 7. 2020 Sazba: 8,-Kč/obyvatel/rok

Princip výpočtu bonusu

Nárok na bonus je možné získat splněním podmínek pro Nádobový sběr nebo Pytlový sběr a současně podmínek pro obsloužený objem nádob. K základní odměně za obsluhu míst zpětného odběru je připočten bonus, který je násobkem počtu obyvatel (dle čl. X. odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) a sazby bonusu (poměrně pro Období).

Podmínky pro Nádobový sběr

Nárok na bonus se stanoví jako podíl celkového počtu obyvatel (dle čl. X. odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) a celkového počtu průměrných sběrných míst v jednotlivých velikostních skupinách obcí.

Počet průměrných veřejných sběrných míst je definován jako součet všech kusů sběrných nádob na papír, plast a sklo instalovaných v obci na veřejném prostranství v rámci systému nakládání s komunálními odpady definovaným obcí, dělený třemi. V případě, že je sklo sbíráno dle barev (čiré, směsné), pak platí, že sada kontejnerů v jedné konkrétní lokalitě zahrnující různé sbírané barvy skla se počítá jako jeden kontejner na sklo.

Do nádobového sběru nelze zařadit nádoby, které jsou umístěny v nemovitostech (nejsou dostupné na veřejných prostranstvích) a jsou určeny na tříděný sběr odpadů od konkrétních individuálních domácností. Nádoby, které jsou sice umístěné v nemovitostech, ale jsou určeny pro tříděný sběr od obyvatel všech bytových jednotek v domě (typicky bytový dům s nádobami ve dvoře nebo vnitrobloku), jsou zařazovány standardně do nádobového sběru.

V případě, že počet obyvatel připadající na průměrné sběrné místo je nižší nebo roven limitní hodnotě pro velikost sídla, má obec nárok na bonus.

Podmínky pro Pytlový sběr a Individuální nádobový sběr

Nárok na bonus obci vzniká v případě, pokud je pytlový sběr nebo individuální nádobový sběr dominantním způsobem sběru odpadů ve veřejné sběrné síti, tj. že více než 80 % z celkového množství odpadů papíru a plastů sebraných ve veřejné sběrné síti pochází z pytlového a/nebo individuálního nádobového sběru. 

Podmínky pro Obsloužený objem ve veřejné sběrné síti v l/obyvatel

Parametr se stanoví jako podíl celkového počtu obyvatel (dle čl. X. odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů) a celkového obslouženého objemu sběrných prostředků ve veřejné sběrné síti.

Celkový obsloužený objem se stanoví jako součet násobku instalovaného objemu sběrných nádob a počtu výsypů těchto nádob za období, násobku instalovaného objemu pytlů a počtu svezených pytlů za období, a násobku instalovaného objemu nádob v individuálním nádobovém sběru a počtu výsypů těchto nádob za období.

Nárok na bonus obci vzniká v případě, že obsloužený objem sběrných prostředků ve veřejné sběrné síti, tj. nádob, pytlů, individuálních nádob v domácnostech na tříděný sběr papíru, plastů a směsného skla, vztažený na jednoho obyvatele je vyšší nebo roven hodnotě pro velikost sídla.

Informace o odměnách za obsluhu míst zpětného odběru najdete zde.

Foto: redakce archiv

Zdroj: EKO-KOM, SMO ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ