Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro města a obce na ochranu životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

Dotace pro města a obce na ochranu životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu

Program péče o krajinu  

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

Ministerstvo otevřelo příjem žádostí konkrétně do dvou podprogramů, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

V podprogramu Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B), který slouží širokému okruhu žadatelů, včetně měst a obcí, místních spolků, neziskových organizací, fyzických a právnických osob, se oproti loňskému roku zdvojnásobila alokovaná částka, a to na celkových 80 milionů korun. Z této alokace MŽP prioritně poskytne 40 milionů na výsadbu nelesní zeleně ve volné krajině a tím opět podpoří iniciativu Sázíme budoucnost, jejímž ambiciózním cílem pro Českou republiku je během 5 let posílit odolnost měst a zdravou krajinu v době klimatické změny výsadbou 10 milionů stromů.

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy. Na výsadby stromů ve volné krajině dlouhodobě přispíváme právnickým i fyzickým osobám z našeho ministerského Programu péče o krajinu, a protože nejen s ohledem na změnu klimatu ještě více „sázíme budoucnost“, jen na sázení stromů v krajině jsme alokovali 40 milionů korun, dalších 40 milionů korun půjde na mokřady, tůně a zadržování vody v krajině,“ říká ministr Richard Brabec.

Mezi další podporované projekty v Podprogramu B patří i obnova či budování tůní, péče o mokřadní plochy či výsadba stanovištně původních druhů dřevin, uvedená opatření společně přispívají k obnově přirozeného vodního režimu v krajině i odtokových poměrů v ní a tím i k boji se suchem.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, max. však 250 000 Kč. V roce 2019 bylo zafinancováno z podprogramu B 757 projektů za 41 milionů Kč.

Program LIFE

Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

Díky podpoře z programu LIFE probíhá v České republice například revitalizace rašelinišť a mokřadů a obnova přírodního vodního režimu v krajině, zavádí se udržitelný management pastvin a lesních stepí založený na obnovení tradičních zemědělské postupů. Podpora v oblasti zmírňování dopadů změny klimatu pomáhá českým městům reagovat na možné dopady změny klimatu a připravit účinné adaptační strategie nebo vyzkoušet konkrétní opatření na řešení problému přehřívání, tzv. tepelných ostrovů. V rámci společného polsko-českého projektu se testuje nový způsob separace a regenerace odpadních chladicích směsí.

Struktura programu LIFE

Program LIFE se dělí na dva podprogramy – Podprogram životní prostředí a Podprogram klima, z nichž každý se člení na tři prioritní oblasti.

Žadatelem může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem pak i subjekt mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu.

„Česká republika je v silné konkurenci evropských projektů úspěšná a kvalita projektů se z pohledu specifických podmínek programu stále zvyšuje. MŽP se snaží české žadatele v programu LIFE dlouhodobě podporovat prostřednictvím informační, konzultační a finanční pomoci“, říká Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Více informací najdete zde.

Foto: ilustrační/ redakce archiv/ Pixabay/ MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ