Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Co pro spotřebitele změnila letošní novela energetického zákona

| zdroj: ERÚ0

american-public-power-association-znytbxrOv_4-unsplash
zdroj: unsplash.com

Sdílení elektřiny. To je velké téma roku 2024, které se stalo skoro synonymem pro novelu energetického zákona, známou jako Lex OZE II. Novela ovšem přináší celou řadu dalších změn. Vybíráme ty, které považujeme za zásadní z hlediska práv a povinností spotřebitelů.

Automatická prolongace nově s „informační povinností“ ohledně ceny a některých dalších smluvních podmínek

Tzv. automatická prolongace smluv na dobu určitou vždy měla své nesporné výhody. Smlouva na dodávky energií se nám totiž po uplynutí stanovené doby obnoví, aniž bychom museli cokoliv dělat. Nemusíme tedy s předstihem vyjednávat s dodavateli a nehrozí nám, že budeme po nějakou dobu plyn či elektřinu odebírat neoprávněně, protože jsme prošvihli termín konce smluvního závazku.

Pro některé spotřebitele se však prolongace proměnily v noční můru, a to proto, že: 1) Fakt, že se smlouva automaticky prodlužuje, je uvedeno přímo v ní. Obchodník nám tuto skutečnost nemusel připomínat, když se termín blížil. 2) Změnit se mohla i cena, přičemž i to bylo uvedeno ve smlouvě – s tím, že nový ceník bude s předstihem zveřejněný na tom a tom odkazu. Opět bez zákonné povinnosti připomenutí.

Od 01.01.2024 nám už dodavatel musí nejméně 30 dnů před datem prolongace oznámit cenu za dodávku, výši smluvní pokuty a dobu, na kterou se smlouva prodlužuje. Pokud smlouva odkazuje na obchodní podmínky, musí poskytnout text podmínek nebo odkaz na webové stránky, kde jsou uveřejněny. Součástí oznámení je také poučení o právu spotřebitele smlouvu vypovědět, a to až do dvacátého dne před uplynutím doby jejího trvání.

Pokud obchodník svoji povinnost nesplní, hledí se na smlouvu po prolongaci jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Z toho plyne možnost ji kdykoliv – bez uvedení důvodu a jakýchkoliv sankcí – ukončit, standardně tříměsíční výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

Porobnosti týkající se automatické prolongace najdete v energetickém zákoně (§ 11c).

Termíny pro vyúčtování nově v zákoně

Dosud byly termíny pro vystavení vyúčtování stanoveny vyhláškou o vyúčtování, od 01.01.2024 je tato problematika upravena energetickým zákonem, který stanovuje, že délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. U zákazníků, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením dodávek elektřiny nebo plynu, je zúčtovacím obdobím 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nedohodnou-li se držitel licence a zákazník na kratším zúčtovacím období.

Nově také došlo ke zjednodušení formulace počátku běhu lhůty pro vystavení vyúčtování. Vyhláška o vyúčtování stanovovala povinnost vyúčtovat do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Podle nové úpravy v energetickém zákoně je dodavatel povinen poskytnout vyúčtování nejpozději do 15 dnů od obdržení údajů pro vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu za zúčtovací období.

Podrobněji v energetickém zákoně (k termínům vyúčtování v § 11, odst. 7, ke lhůtě pro vystavení vyúčtování pak v § 11, odst. 10).

Smlouvy s dynamickým určením ceny

Novela zakotvuje nový pojem, tzv. dynamické určení ceny. Jedná se o způsob stanovení ceny dodávky elektřiny nebo plynu, kde se cena mění během platnosti smlouvy podle změn cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích. Tyto změny probíhají v časových intervalech odpovídajících obchodní periodě uzavření obchodů na těchto trzích.

Dosud se smlouvy s určením ceny závislým na velkoobchodních trzích běžně označovaly jako tzv. „spotové“.

K tomu, aby smlouva s dynamickým určením ceny nabyla účinnosti, je třeba, aby bylo odběrné místo vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu. Spotřebitel ji má právo kdykoli vypovědět, a to s výpovědní dobou v trvání 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli (vzor výpovědi podle § 11ca odst. 2).

Energetický zákon se smlouvám s dynamickým určením ceny věnuje v § 11ca.

Zvláštní práva pro zranitelného zákazníka

Zákon nově definuje zranitelného zákazníka, čímž v praxi pomáhá lidem, kteří jsou zranitelní z důvodu svého zdravotního stavu. Konkrétně popisuje zranitelnou osobu – ta ve svém bydlišti využívá „některé určené zařízení, které nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny, pokud je jeho využívání nezbytné pro zachování základních životních funkcí této osoby“. Konkrétní zařízení stanoví vláda svým nařízením, přičemž se může jednat jak o prostředek pro terapii, tak pro kompenzaci onemocnění. Zranitelným zákazníkem pak může být kromě zranitelné osoby i někdo jiný – zákazník, který má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, za předpokladu, že v tomto odběrném místě má bydliště zranitelná osoba.

Určeným odběrným místem se rozumí odběrné místo zranitelného zákazníka, v němž se nachází bydliště zranitelné osoby a které je připojené na hladině nízkého napětí s hodnotou plánovaného ročního odběru elektřiny do 30 MWh včetně. Zranitelný zákazník má právo uplatňovat svá práva ve vztahu k jednomu nebo více odběrným místům různých zranitelných osob, ale vždy pouze v bydlišti zranitelné osoby. Zranitelný zákazník musí potvrdit svůj status a splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv potvrzením od lékaře, které je platné nejdéle 2 roky.

Zranitelný zákazník má oproti běžnému spotřebiteli rozšířená práva. Například pokud má dojít k plánovanému omezení nebo přerušení dodávky elektřiny, musí na to být adresně upozorněn nejpozději 15 dní předem. V případě, že neplní platební povinnosti vyplývající ze smlouvy, musí ho na to dodavatel upozornit nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo ukončení či přerušení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru. V těchto případech má také obchodník před plánovaným přerušením dodávky elektřiny povinnost učinit podnět vůči orgánům pomoci v hmotné nouzi, respektive Úřadu práce ČR.

Dále má zranitelný zákazník právo na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny a na zajištění dodávky elektřiny po dobu 3 měsíců od dodavatele, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny.

Dodavatel elektřiny je povinen udržovat evidenci údajů o zranitelném zákazníkovi a předávat potřebné informace provozovateli distribuční soustavy. Stejně tak provozovatel distribuční soustavy má povinnost vést evidenci určených odběrných míst a předávat údaje o dodávce elektřiny.

Kompletní informace o zranitelném zákazníkovi najdete v energetickém zákoně (§ 29, § 29a, § 29b, § 29c, § 29d).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ